Delårsrapport andra kvartalet 2019

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

  • Omsättningen uppgick till 2 630 (2 711) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 688 (-2 635) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,12) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -7 225 (-6 220) KSEK

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Om oss

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar