Europeiska patentverket avser att bevilja Medfield Diagnostics patent inom mikrovågstomografi

Det europeiska patentverket, EPO, har idag har meddelat Medfield Diagnostics att man har för avsikt  att godkänna (så kallad intent to grant) Medfield Diagnostics patentansökan gällande mikrovågstomografi, ”System and method relating to examination of an object”, med ansökningsnummer EP20070748164. Patentet täcker framförallt bildgivande system som kan åskådliggöra uppgifter om till exempel blödningars position och storlek, vilket är en viktig del i Medfield Diagnostics framtida lösningar. 

Bildgivande system har hög prioritet i bolagets långsiktiga strategi. Vi arbetar tätt tillsammans med forskare på Chalmers för att utveckla teknologi som kan förbättra precisionen och förenkla tolkning av mätdata, säger Carl Ekvall, VD i Medfield Diagnostics. En beviljad patentansökan är ett första viktigt steg för att nå ett av våra långsiktiga mål.

Frågor besvaras av Mikael Persson, Styrelseordförande i Medfield Diagnostics AB på tel. 070 3168161  eller mikael.persson@medfielddiagnostics.com

Denna information är sådan information som Medfield Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017.

Om oss

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar