Företrädesemission 10 dec 2018–9 jan 2019

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 7 december 2018
Sista dag för handel inkl. rätt till teckningsrätt: 5 december 2018
Första dag för handel exkl. rätt till teckningsrätt: 6 december 2018
Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen för Nyemissionen är registrerad som aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. 1 befintlig aktie berättigar till 1 teckningsrätt och 96 teckningsrätter ger rätt att teckna
10 nya aktier.
Teckningstid: 10 december 2018–9 januari 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
Teckningskurs: 4,03 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Handel med teckningsrätter: På Spotlight Stockmarket under perioden 11 december–7 januari 2018
Handel med BTA: På Spotlight Stockmarket under perioden 11 december 2018 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske
i mitten av januari 2019.
Antal aktier i Nyemissionen: 2 482 109 aktier
Antal aktier innan Nyemissionen: 23 760 088 aktier
Garantiåtaganden och teckningsåtaganden: Teckningsåtaganden om cirka 1,2 MSEK och garantiåtaganden om
2 MSEK, sammanlagt motsvarande ca 32 procent av Nyemissionen.
Emissionsvolym: Cirka 10 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgår till cirka 400 000 SEK.
Medfields värdering: Cirka 96 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall: 14 januari 2019
ISIN-kod för Medfields aktie: SE0004479046
ISIN-kod för teckningsrätterna: SE0012012227
ISIN-kod för BTA: SE0012012235

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

eller Aqurat Fondkommission AB på info@aqurat.se


Om oss

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar