Företrädesemission 10 DEC 2018–9 JAN 2019


Medfield Diagnostics AB offentliggör härmed emissionsmemorandum för företrädesemission 10 december 2018 till 9 januari 2019. Informationsmemorandum presenteras i sin helhet, tillsammans med anmälningssedlar, på hemsidorna www.medfielddiagnostics.com, www.spotlightstockmarket.com samt www.aqurat.se

För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com eller Aqurat Fondkommission AB på info@aqurat.se

Om oss

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar