Kallelse till extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag

Report this content

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag, org.nr 556677-9871, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 13 november 2019 kl. 10:00 i Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 09:30 för inregistrering. Registrering av deltagande vid bolagsstämman avbryts när stämman öppnar.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 7 november 2019, dels senast den 7 november 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Anmälan sker till Medfield Diagnostics Aktiebolag ”Bolagsstämma”, c/o Partner Fondkommission AB, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg eller via e-post till info@partnerfk.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt även, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i bolagsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 7 november 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämmodagen, om det inte anges längre giltighetstid för fullmakten (högst fem år). Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman sändas till bolaget på den adress som anges för anmälan ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.medfielddiagnostics.com, eller sänds, på förfrågan, till aktieägare som så önskar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i bolagsstämman, låta omregistrera aktierna i eget namn. Registreringen kan vara tillfällig. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 7 november 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antalet aktier

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 25 655 356 aktier vilka berättigar till 1 röst per aktie på bolagsstämman.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av en eller två protokolljusterare;

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen;

7. Godkännande av beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare;

8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 7).

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till beslut att öka bolagets aktiekapital med högst 240 518,85 SEK hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och högst 120 259,43 SEK hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner, genom en nyemission av högst 1 603 459 s.k. units på nedanstående villkor. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier i bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i bolaget av serie TO1. Detta innebär att högst 3 206 918 nya aktier och högst 1 603 459 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av s.k. units till befintliga aktieägare med företrädesrätt enligt följande villkor (”Företrädesemissionen”). Rätt att teckna units i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen per unit är 10,40 SEK, motsvarande en teckningskurs om 5,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

För det fall inte samtliga units tecknas med uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal units de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till tecknare som lämnat teckningsförbindelser för teckning av units utan företrädesrätt. I tredje hand ska fördelning ske till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I fjärde hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 21 november 2019.

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 22 november 2019 till och med den 6 december 2019. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under den tid som anges ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för units som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av garant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter teckningstidens utgång. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade units ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen upp­går till sextiofem (65) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar dock lägst 0,08 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 15,50 SEK per aktie. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska äga rum under perioden från och med den 7 december 2020 till och med den 16 december 2020.

De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

_____________________

Göteborg den 27 oktober 2019

Medfield Diagnostics Aktiebolag

Styrelsen

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Prenumerera

Dokument & länkar