• news.cision.com/
  • Medfield Diagnostics/
  • Medfield Diagnostics AB har offentliggjort informationsmemorandum avseende tidigare kommunicerad företrädesemission och inleder idag teckningsperioden

Medfield Diagnostics AB har offentliggjort informationsmemorandum avseende tidigare kommunicerad företrädesemission och inleder idag teckningsperioden

Report this content

Styrelsen för Medfield Diagnostics AB (publ) (“Medfield Diagnostics” eller ”Bolaget”) har den 7 maj 2021 offentliggjort informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 13 april 2021 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 10 november 2020 (”Företrädesemissionen”). Informationsmemorandumet godkändes av Spotlight Stock Market den 7 maj 2021 och publicerades på Bolagets hemsida. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 21,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Baserat på de framsteg Medfield Diagnostics har gjort avseende Bolagets produkt MD100 Strokefinder genomför Bolaget nu Företrädesemissionen för i) Verifiering, validering och CE-certifiering av MD100 Strokefinder, ii) Produktivitetsförbättringar och kostnadsreduceringar, iii) Rekrytering av kritiska kompetenser inom medical affairs och regulatory, iv) Rekrytering och etablering av en internationell sälj-, marknads- och eftermarknadsorganisation för att möta intresset och behovet från marknadens aktörer, v) Rekrytering och etablering av en internationell serviceorganisation samt vi) Forskning och utveckling samt att säkerställa nya immateriella rättigheter.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det informationsmemorandumet som upprättats av Bolaget och som den 7 maj 2021 godkändes av Spotlight Stock Market.

Tidplan för Företrädesemissionen:

Avstämningsdag:                     5 maj 2021

Teckningsperiod:                     10 maj – 24 maj 2021

Handel i teckningsrätter:        10 maj – 19 maj 2021

Offentliggörande av utfall:     Omkring 27 maj 2021

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på Bolagets, emissionsinstitutets samt Stockholm Corporate Finance respektive hemsidor; www.medfielddiagnostics.com, www.aqurat.se respektive www.stockholmcorp.se.

Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-684 05 800.

Medfield Diagnostics årsredovisning för räkenskapsåret 2020 är planerad att publiceras på Bolagets (www.medfielddiagnostics.com) och Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsida under vecka 19.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med nyemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 72 305 87 00, e-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

www.medfielddiagnostics.com

Om Medfield Diagnostics

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta en tidig diagnostiseringen av  stroke och traumatisk hjärnblödning. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan är en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället samt öka livskvaliteten för individen.

För mer information se: www.medfielddiagnostics.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället samt öka livskvaliteten för individen.

Prenumerera

Dokument & länkar