Medfield Diagnostics Aktiebolag genomför en säkerställd företrädesemission om 16,7 MSEK och kallar till extra bolagsstämma

Report this content

Styrelsen i Medfield Diagnostics Aktiebolag (”Medfield” eller ”Bolaget”) kallar till en extra bolagstämma för att besluta om en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Medfields produkter syftar till att hjälpa stroke- och huvudtraumapatienter att få rätt behandling i tid. Idag utförs behandlingar av patienter ofta för sent, vilket leder till längre och svårare rehabilitering eller i värsta fall dödsfall.

För både stroke- och traumapatienter är det viktigt att tidigt ställa en korrekt diagnos för att kunna dirigera patienten till rätt sjukhus för att få rätt behandling. Vid stroke och huvudtrauma är varje minut mellan det att skadan inträffar och rätt behandling påbörjas av yttersta vikt för patienten. Med hjälp av Bolagets produkt MD100 blir behandlingen av patienten samt hanteringen av vårdens resurser mer effektiv.

Medfields produkt MD100 har en potential att radikalt förändra stroke- och traumavården. Bolaget bedömer att både tidsåtgången till korrekt behandling och vårdkostnaderna kan reduceras med omkring 50 procent samt att över/under-triagering kan reduceras med 90 procent med hjälp av Bolagets produkt MD100.

– Det är med stor entusiasm som vi nu lägger in nästa växel på vår väg mot CE-märkningen samt den kommersiella lanseringen av MD100, säger Stefan Blomsterberg, VD. 

Stroke är den dyraste kroppsliga sjukdomen i Sverige och en av de vanligaste orsakerna till dödsfall eller livslånga handikapp. En bidragande orsak till de höga kostnaderna samt den försämrade livskvaliteten är att många strokepatienter inte får rätt behandling i tid.

- Medfields MD100 är en konkurrenskraftig produkt som löser ett stort problem inom vården, nämligen brist på prehospital diagnostik för stroke- och traumapatienter.

Medfield har under det senaste året stärkt sin marknadsposition. Huvudfokus under 2019 har varit på marknads- och kundbearbetning samt utveckling av MD100-systemet. Bolaget för idag flertalet dialoger med nya samarbetspartners samt potentiella framtida kunder. (Bolagets målsättning för 2020 är att erhålla CE-märkning för MD100 samt starta den kommersiella lanseringen).

- Medfields teknologi- och produktplattform, samt de möjligheter dessa ger att påverka viktiga vårdförlopp, väcker ett stort intresse och stora förväntningar. Framgångarna under året och framtidens målsättning positionerar Medfield väl i pågående och framtida kunddialoger.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas till att finansiera den löpande verksamheten samt till rekrytering och etablering av en sälj-, marknads- och eftermarknadsorganisation för att möta intresset från marknadens aktörer.

Sammanfattning av erbjudandet 

  • Genom Företrädesemissionen av units tillförs Medfield 16,7 MSEK, före emissionskostnader 
  • Teckningskursen per unit är 10,40 SEK, motsvarande en teckningskurs om 5,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag
  • Företrädesemissionen omfattar högst 1 603 459 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 21 november 2019 erhålles en (1) uniträtt. Sexton (16) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit bestående av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Företrädesemissionen innebär emission av högst 3 206 918 nya aktier och 1 603 459 teckningsoptioner
  • Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier 
  • Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 21 november 2019. Teckningsperioden löper under perioden 22 november – 6 december 2019
  • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 1 603 459 aktier att emitteras och Bolaget kommer tillföras ytterligare högst 24,9 MSEK
  • Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas till att finansiera den löpande verksamheten samt till rekrytering och etablering av en sälj-, marknads- och eftermarknadsorganisation

Villkor för Företrädesemissionen 

Företrädesemissionen innebär att högst 1 603 459 units emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO1. Detta innebär att högst 3 206 918 nya aktier och högst 1 603 459 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget 16,7 MSEK, före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 1,4 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 1 603 459 aktier att emitteras och Bolaget kommer således tillföras ytterligare högst 24,9 MSEK.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid sexton (16) befintliga aktier, ger rätt att teckna en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption. Teckningskursen per unit är 10,40 SEK, motsvarande en teckningskurs om 5,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet. Teckningskursen av teckningsoptionen upp­går till sextiofem (65) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock lägst 0,08 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 15,50 SEK per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska äga rum under perioden från och med den 7 december 2020 till och med den 16 december 2020.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara den 21 november 2019 och teckningsperioden löper under perioden 22 november – 6 december 2019. Handel med uniträtter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 22 november – 4 december 2019. 

Styrelsens förslag till beslut om Företrädesemissionen föreläggs extra bolagsstämma den 13 november 2019 för beslut. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag. Ett memorandum avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden 

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa investerare samt emissionsgarantier.

Teckningsförbindelserna uppgår till 42,0 procent av Företrädesemissionen. Vidare har ett garantikonsortium åtagit sig att, teckna units i sådan omfattning att Företrädesemissionen är garanterad upp till 16,7 MSEK. Företrädesemissionen omfattas därmed genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 100 procent. 

Preliminär tidplan

13 november 2019 Extra bolagsstämma
19 november 2019  Beräknad dag för offentliggörande av memorandum
19 november 2019  Sista handelsdag i aktierna med rätt att delta i Företrädesemissionen
20 november 2019 Första handelsdag i aktierna utan rätt att delta i Företrädesemissionen
21 november 2019 Avstämningsdag
22 november – 4 december 2019  Handel i teckningsrätter
22 november – 6 december 2019  
 Teckningsperiod

 

Extra bolagsstämma 

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag kallas till extra bolagsstämma den 13 november 2019. Fullständig kallelse offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Rådgivare 

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Medfield Diagnostics Aktiebolag i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Stefan Blomsterberg, VD
Tel: +46 (0) 723 05 87 00
Mail: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Om Medfield Diagnostics Aktiebolag

Medfield Diagnostics utvecklar diagnosinstrument som används bland aktörer inom sjukvård. Instrumenten används i huvudsak vid urskiljandet av olika strokefall. Utöver används bolagets egenutvecklade teknologi för diagnostisering av traumatiska skallskador. Tekniken baseras på mikrovågsbaserade system som via antenner analyserar och registrerar sammansättningen av vävnaden. Bolaget etablerades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Denna information är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2019 kl.2100. 

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Prenumerera

Dokument & länkar