• news.cision.com/
  • Medfield Diagnostics/
  • MEDFIELD DIAGNOSTICS BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 32,5 MSEK, UPPTAR KREDITFACILITET OM 5 MSEK OCH TIDIGARELÄGGER DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2023.

MEDFIELD DIAGNOSTICS BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 32,5 MSEK, UPPTAR KREDITFACILITET OM 5 MSEK OCH TIDIGARELÄGGER DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2023.

Report this content

Styrelsen i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) (”Medfield” eller ”Bolaget”) har idag, den 29 juni 2023, beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 2 juni 2023, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen består av högst 46 423 968 nya aktier och högst 23 211 984 teckningsoptioner av serie TO 3 (”Teckningsoptioner”). Teckningskursen har fastställts till 1,40 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie. Företrädesemissionen, som omfattas till cirka 57 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, kommer vid full teckning att tillföra Medfield initialt cirka 32,5 MSEK före transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har delar av Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets VD Stefan Blomsterberg, meddelat sin avsikt att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 34 TSEK. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 34,8 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 1,50 SEK. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp en kreditfacilitet om 5 MSEK till marknadsmässiga villkor. Därutöver har styrelsen i Medfield beslutat att tidigarelägga datumet för offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2023, från 25 augusti 2023 till 14 juli 2023.

Stefan Blomsterberg, VD för Medfield kommenterar

”Vi är glada att kunna offentliggöra denna kapitalanskaffning, som gör det möjligt för oss att fortsätta med vår expansion och kommersialisering. Väsentliga byggstenar finns på plats för att förbättra hanteringen av strokepatienter med en möjlighet till snabbare behandling och vi ser positivt på framtiden, med ett tydligt behov och intresse från marknaden. Vi har ett flertal pågående dialoger med kunder och en robust plan för att ta bolaget till nästa nivå och leverera värde till våra aktieägare.”

 

Sammanfattning

  • Företrädesemissionen avser Units och kommer initialt att tillföra Medfield högst cirka 32,5 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 6,0 MSEK. Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption. En (1) Teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 34,8 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 1,50 SEK.
  • Befintliga aktieägare i Medfield per avstämningsdagen, den 3 augusti 2023, kommer tilldelas en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av fyra (4) Units i Företrädesemissionen.
  • Sammanlagt kommer 23 211 984 Units att ges ut. Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption, vilket innebär att högst 46 423 968 nya aktier och 23 211 984 Teckningsoptioner kommer att ges ut.
  • Teckningskursen per Unit har fastställts till 1,40 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
  • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 3 augusti 2023 och teckningsperioden löper från och med den 7 augusti 2023 till och med den 21 augusti 2023.
  • Sista handelsdag med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 1 augusti 2023.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 7 procent av teckningsåtaganden och till cirka 50 procent av emissionsgarantier. Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till ett belopp om upp till cirka 18,6 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagandena och emissionsgarantierna har delar av Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets VD Stefan Blomsterberg, meddelat sin avsikt att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 34 TSEK.
  • Inför genomförandet av Företrädesemissionen har styrelseledamöter och ledande befattningshavare, med aktieinnehav i Bolaget som motsvarar 13,3 procent av det totala antalet utestående aktier, ingått lock up-åtaganden som bland annat innebär att de har, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra finansiella instrument i Bolaget under en period fram till 180 dagar efter offentliggörandet av Företrädesemission.

 

Bakgrund och motiv

Medfield är ett medicintekniskt bolag som har som mål att förbättra detektion av hjärnskador. Bolagets teknologi är utvecklad för diagnostisering av hjärnskador orsakade av stroke eller trauma. Bolagets första produkt MD100 Strokefinder är en medicinteknisk produkt som drivs av artificiell intelligens (AI) och mikrovågsteknik och som kan särskilja strokepatienter från friska personer. Med förbättrade algoritmer är ambitionen även att kunna särskilja stroke orsakad av en blodpropp och stroke som orsakas av en blödning.

 

Stroke är ett stort hälsoproblem som drabbar cirka 10 miljoner människor årligen. I Sverige är stroke en av de främsta orsakerna till dödsfall och livslångt handikapp, vilket leder till höga rehabiliteringskostnader och beroende av samhällets stöd.  Tidig diagnos är avgörande för stroke- och traumapatienter eftersom varje minuts försening från början till behandling leder till 4,2 dagars ytterligare rehabilitering, med tonvikt på behov av snabb behandling för att säkerställa bättre resultat för patienterna.

 

MD100 Strokefinder är designat för användning i mobila miljöer som katastrofhjälpsenheter, ambulanser, helikoptrar samt luft-, sjö- och akutavdelningar. Genom att dirigera patienten direkt till ett stroke- eller traumacenter kan kvalificerad behandling påbörjas mycket snabbare, och därigenom minska vårdkostnader och förbättra resultat. Medfield har genomfört kliniska studier i Sverige, Norge och Australien och planerar att genomföra ytterligare studier i Storbritannien för att förbättra sin produkt.

 

Bolaget erhöll CE-certifikat för MD100 Strokefinder i juni 2022 och inledde försäljning i september 2022. I oktober 2022 erhölls den första kommersiella ordern från Flexmed Technologies Innovations IKE, som ingått ett exklusivt distributionsavtal för MD100 i Grekland. Instrumenten kommer att placeras för kliniskt bruk på utvalda kliniker i Aten. Medfield har även ingått samförståndsavtal avseende distribution av MD100 Strokefinder med Allytec AB (avseende försäljning på den nordiska marknaden), Promed S.r.l (avseende försäljning på den italienska marknaden) och med Offshore Health Services AS (avseende försäljning på den norska marknaden). Utöver intäkter från försäljning av MD100 Strokefinder förutser Bolaget intäkter från försäljning av mjukvaruuppgraderingar, service och underhåll samt engångsartiklar.

 

Bolagets målsättning för de närmaste åren är att skala upp försäljningen och lanseringen av MD100 Strokefinder. Marknadsanalysen har identifierat Norden, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Grekland och Italien som de marknaderna med störst potential för produkten, samt att på sikt expandera till USA och Australien. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt högst cirka 32,5 MSEK före transaktionskostnader som avses disponeras för expansion i Europa, förberedande åtgärder och expansion i USA samt framtagande av kliniska data.

 

Villkor för Företrädesemissionen

Aktieägare som på avstämningsdagen, den 3 augusti 2023, är registrerade aktieägare i Medfield i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av fyra (4) Units. Sammanlagt kommer högst 23 211 984 Units att ges ut. Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Aktiekapitalet kommer att ökas med högst
3 481 797,600 SEK genom emission av högst 46 423 968 aktier. Vidare kommer högst 23 211 984 Teckningsoptioner att ges ut. En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 18 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,50 SEK. Anmälan om teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den från och med den 6 november 2023 till och med den 20 november 2023. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 1 740 898,800 SEK.

 

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 3 481 797,600 SEK från 3 046 573,125 SEK till 6 528 370,725 SEK och antalet aktier öka med högst 46 423 968 aktier från 40 620 975 aktier till 87 044 943 aktier. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare 1 740 898,800 SEK och antalet aktier ökar med 23 211 984 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att uppgå till 8 269 269,525 SEK och antalet aktier uppgå till 110 256 927 aktier.

 

Teckningskursen är fastställd till 1,40 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie, och den initiala emissionslikviden förväntas uppgå till cirka 32,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen, som beräknas uppgå till 6,0 MSEK.

 

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla uniträtter är den 3 augusti 2023. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen till och med den 1 augusti 2023. Teckning ska ske under teckningsperioden från och med den 7 augusti 2023 till och med den 21 augusti 2023. Handeln i uniträtter förväntas pågå från och med den 7 augusti 2023 till och med den 16 augusti 2023 på Spotlight Stock Market. Handeln i betalda tecknade Units (BTU) förväntas pågå från och med den 7 augusti 2023 till och med dess att aktierna och Teckningsoptionerna i Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. BTU beräknas omvandlas till aktier och Teckningsoptioner i samband med att aktierna och Teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket.

 

Styrelsen i Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av de nya aktierna och Teckningsoptionerna på Spotlight Stock Market.

 

För aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om högst cirka 63,2 procent vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner. Aktieägarna har dock möjlighet att delvis kompensera sig ekonomiskt för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter.

 

Preliminär tidplan

1 augusti 2023

 

Sista dagen för handel med Medfield-aktien inklusive rätt att teckna Units med stöd av uniträtter

2 augusti 2023

Första dagen för handel med Medfield-aktien exklusive rätt att teckna Units med stöd av uniträtter

3 augusti 2023

Avstämningsdag för rätt att teckna Units med stöd av uniträtter

7 augusti 2023 16 augusti 2023

Handel med uniträtter

7 augusti 2023 – 21 augusti 2023

7 augusti 2023 – registrering vid

Bolagsverket

Teckningsperiod

Handel med BTU

Omkring 23 augusti 2023

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 7 procent av teckningsförbindelser och till cirka 50 procent av emissionsgarantier. Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till ett belopp om upp till cirka 18,6 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser har lämnats av vissa större aktieägare. Garantiåtaganden har lämnats av vissa större aktieägare och externa investerare. Utöver teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har delar av Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets VD Stefan Blomsterberg, meddelat sin avsikt att teckna sin pro rata i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 34 TSEK.

 

För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision, anpassad efter rådande marknadsläge, om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

 

Lock-up åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har styrelseledamöter och ledande befattningshavare, med aktieinnehav i Bolaget som motsvarar 13,3 procent av det totala antalet utestående aktier, ingått lock up-åtaganden som bland annat innebär att de har, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra finansiella instrument i Bolaget under en period fram till 180 dagar efter offentliggörandet av Företrädesemission.

 

Teckningsoptioner av serie TO 2

Bolaget har 1 015 524 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 som har en pågående utnyttjandeperiod som löper från och med den 26 juni 2023 till och med den 3 juli 2023. Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. För det fall teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas för teckning av aktier, kommer även dessa tillkommande aktier ge rätt att teckna Units med stöd av uniträtter och i sådant fall kan ytterligare Units komma att emitteras inom ramen för Företrädesemissionen. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas för teckning av aktier kan ytterligare högst 580 296 Units komma att emitteras inom ramen för Företrädesemissionen. Detta medför att ytterligare högst 1 160 592 aktier och 580 296 Teckningsoptioner kan komma att emitteras. Den ytterligare emissionen av Units kan medföra att aktiekapitalet ökar med ytterligare högst 87 044,400 SEK genom en emission av 1 160 592 aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga ytterligare Teckningsoptioner som kan komma att emitteras i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 43 522,200 SEK. Då teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 är betydligt högre än den aktuella aktiekursen för Bolagets aktie bedömer Bolaget att det är osannolikt att teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att utnyttjas för teckning av aktier. Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 2 beräknas offentliggöras den 5 juli 2023.

 

Kreditfacilitet

För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp en kreditfacilitet om 5 MSEK. Kreditfaciliteten har en uppläggningsavgift om 5 procent av lånebeloppet och löper med en ränta om 1,50 procent per påbörjad månad och ska, såsom tillämpligt, återbetalas med emissionslikviden från Företrädesemissionen. Långivare är Formue Nord Markedsneutral A/S.

 

Prospekt

Ett EU-tillväxtprospekt och anmälningssedlar kommer att tillgängliggöras före teckningsperiodens början på Medfields hemsida, www.medfielddiagnostics.com.

 

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Medfield i samband med Företrädesemissionen.

 

Delårsrapport för andra kvartalet 2023

Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Medfield beslutat att tidigarelägga datumet för offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2023, från 25 augusti 2023 till 14 juli 2023.

 

Denna information är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-29, 20.45 CEST.

 

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

 

PRESSMEDDELANDE

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Medfield i någon jurisdiktion, varken från Medfield eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att det har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

 

Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-29 20:54 CET.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.