Emissionsvillkor för fullt garanterad företrädesemission Mobilåtervinning i Sverige AB

Report this content

Stockholm 4 januari 2017

Styrelsen i Mobilåtervinning i Sverige AB beslutade den 27 december 2016 i enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman 11 december 2015 om att genomföra en företrädesemission om 642 499 nyemitterade aktier vilket kommer inbringa 12 849 980 SEK. Företrädesemissionen kommer ske enligt villkoren nedan. Vid full teckning kommer Bolagets aktiekapital att öka med 642 499 SEK till 1 499 165 SEK. Bolaget har idag erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning på upp till fulla beloppet 12,8 MSEK.

Motivet till emissionen är att möjliggöra för Bolaget att utvecklas i den takt styrelsen önskar och därmed skapa högre och snabbare tillväxt. Informationsmemorandum kommer att publiceras senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

Avstämningsdag:                       13 januari 2017
 

Sista handelsdag
inklusive teckningsrätt:               11 januari 2017
 

Första handelsdag
exklusive teckningsrätt:              12 januari 2017

Företrädesrätt:                             För en (1) innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra
                                                    (4) innehavda aktier i Bolaget ger rätten att teckna tre (3) nya aktier
 

Teckningskurs:                            Teckningskursen uppgår till 20 kr per aktie
 

Emissionsbelopp:                        12 849 980 kr
 

Teckningsperiod:                         17-31 januari 2017
 

Handel med TR:                          17-27 januari 2017
 

Handel med BTA:                         Från 17 januari 2017 till dess att Bolagsverket har registrerat
                                                     emissionen
 

Teckning utan företräde:               Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt

                                                      skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt

                                                      d.v.s. från och med den 17 januari 2017 till och med den 31 januari 2017.

                                                      Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd

                                                      av teckningsrätter”

Teckningsanmälan insändes till:  

Partner Fondkommission, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg  

Fax: + 46 (0) 31 – 711 11 20

E-post: emissioner@partnerfk.se

För mer information kontakta:

Mobilåtervinning i Sverige AB

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Prenumerera

Dokument & länkar