Kallelse till årsstämma i Mediacle Group AB

Report this content

Stockholm 2019-05-10

Aktieägarna i Mediacle Group AB, org.nr. 559026-5566, kallas härmed till årsstämma.

Tid och plats: 17 juni 2019 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 11 juni 2019. Anmäla om deltagande i bolagsstämman kan skickas med brev till  Mediacle Group AB, Box 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post till ir@mediacle.com.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 11 juni 2019, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Framläggande och godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelse och revisor, och i förekommande fall val av styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att omvälja Carlson & Partners Revisionsbyrå AB. Om Carlson & Partner väljs har föreslagits att auktoriserad revisor Thomas Jönsson ska verka som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Förslag om styrelsens sammansättning avses presenteras så fort som möjligt och senast på årsstämman.

Bemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets verksamhet samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om förvärv.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, www.mediacle.com senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i maj 2019
Mediacle Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Telefon: 08-120 560 15

Om Mediacle

Mediacle erbjuder ett brett utbud av digitala marknadsförings- och IT-tjänster som uteslutande fokuserar på iGaming och e-handelsbranschen i stort. Företaget har erbjudit sterila tjänster till många B2C-märken som är utomordentligt utmärkta både i kvalitet och service.

Prenumerera

Dokument & länkar