Kallelse till årsstämma i Mediacle Group AB

Report this content

Aktieägarna i Mediacle Group AB, org.nr. 559026-5566, kallas härmed till årsstämma. Tid och plats: 30 juni 2021 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 21 juni 2021, dels anmäla sig till bolaget senast 25 juni 2021. Anmäla om deltagande i bolagsstämman kan skickas med brev till  Mediacle Group AB, Box 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post till ir@mediacle.com.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 21 juni 2021, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Framläggande och godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelse och revisor, och i förekommande fall val av styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen.

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2020.

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Förslag om styrelsens sammansättning avses presenteras så fort som möjligt och senast på årsstämman

Förslag om revisor avses presenteras så fort som möjligt och senast på årsstämman. Arvode till revisor föreslås utges enligt godkänd räkning.

Bemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband medeventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

Övrigt 

Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, www.mediacle.com senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i maj 2021
Mediacle Group AB (publ)
Styrelsen
 

För mer information, vänligen kontakta:

E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Telefon: + 46 8 43737866

Om Mediacle

Mediacle är ett globalt företag inom digital media och IT-lösningar som erbjuder heltäckande tjänster inom iGaming. Företaget har tagit en stark position på iGaming-marknaden genom att vända sig mot etablerade B2C-företag i iGaming-branschen. Just nu har de kontor i Stockholm, London och Bangalore.

Mediacle Group AB är ett svenskt företag med organisationsnummer 559026-5566 och med registrerat kontor i Stockholm. Regleras av aktiebolagslagen och är listat på Nordic Growth Market (NGM) Stockholm med symbolen MEGR. 

Prenumerera

Dokument & länkar