Kallelse till extra bolagsstämma 2016-12-16

Aktieägarna i Mobilåtervinning i Sverige AB (publ) 559026-5566 kallas härmed till bolagsstämma 2016-12-16 kl.09.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, i Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 2016-12-10, anmälan ska inkommit till bolaget senast 2016-12-10. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev, Mobilåtervinning i Sverige AB, BOX 16416, 103 27 Stockholm eller via epost: Info@mobilatervinning.se

Anmälan ska innehålla: Namn, personnr/orgnr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 2016-12-10, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om nyval och omval av styrelseledamöter

8. Övrigt

9. Stämmans avslutande

 

Styrelsens förslag till beslut om punkt 7:

Styrelsen kommer att föreslå nyval av Robin Vestersten som idag är VD i dotterbolaget Pantaluren AB där bolagets verksamhet ligger. Motiveringen till nyval av Robin Vestersten är för att ytterligare stärka organisationen. Thomas Jansson har avböjt omval.

/ Styrelsen

 

Prenumerera