Kallelse till extra bolagsstämma i Mediacle Group AB

Report this content

Stockholm 2019-08-09

Aktieägarna i Mediacle Group AB, org.nr. 559026-5566, kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 augusti 2019 kl. 14.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 23 augusti 2019. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: Mediacle Group AB; Box 164 16, 103 27 Stockholm eller via e-post: IR@mediacle.com.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 23 augusti 2019, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelse

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 7

Det föreslås att minska ned till fyra ledamöter. Omval av Santosh Jain, Jitesh Taprawat, Girish och Christian Kronegård.

För mer information, vänligen kontakta:

E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Telefon: 08-120 560 15

 

Om Mediacle

Mediacle är ett ledande företag för digitala medier och IT-lösningar som består av ett mycket begåvat och engagerat team som är extremt passionerade och drivna med att erbjuda värdefulla tjänster till sina kunder. För närvarande erbjuder företaget sina tjänster i Stockholm, London och Bangalore.

Mediacle Group AB (publ) är ett svenskt aktiebolag med företagsidentitetsnr. 559026-5566 och ett säte i Stockholm. Reglerat av aktiebolagslagen är företaget noterat på den nordiska tillväxtmarknaden (NGM) Stockholm med ticker-symbolen MEGR.

Prenumerera

Dokument & länkar