Kommunike årsstämma i Mediacle Group AB (publ)

Report this content

Vid årsstämma den 30 juni 2021 i Mediacle Group AB (publ) fattades följande beslut: 

 
  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. 

  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets resultat överförs i ny räkning. 
  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter. 
  • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar inom koncernen. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 
  • Stämman beslutade omval av befintliga styrelseledamöter. Christian Kronegård valdes om till styrelseordförande för bolaget.
  • Omval av revisor i Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB. Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Thomas Jönsson, auktoriserad revisor, kommer att fortsätta verka som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag till bemyndigande.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2021-05-20. 

För mer information, vänligen kontakta:

E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Telefon: + 46 8 43737866

Om Mediacle

Mediacle är ett globalt företag inom digital media och IT-lösningar som erbjuder heltäckande tjänster inom iGaming. Företaget har tagit en stark position på iGaming-marknaden genom att vända sig mot etablerade B2C-företag i iGaming-branschen. Just nu har de kontor i Stockholm, London och Bangalore.

Mediacle Group AB är ett svenskt företag med organisationsnummer 559026-5566 och med registrerat kontor i Stockholm. Regleras av aktiebolagslagen och är listat på Nordic Growth Market (NGM) Stockholm med symbolen MEGR. 

Prenumerera

Dokument & länkar