Kommunikè från årsstämma 2017-04-25

Report this content

Idag höll Mobilåtervinning i Sverige AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag.

  • För verksamhetsåret 2016 ska ingen utdelning ske.
  • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande, Hans Orre, Carl Kock, Christian Kronegård och Robin Vestersten, samtliga omval.

  • Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

  • Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2017. Detta avser ledamöter som ej är anställda i Bolaget. Ersättningsprinciper till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag.
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att fortsätta med Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Berit Holmgren som ansvarig revisor.

  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inte ge något bemyndigande för nyemission.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017

Prenumerera

Dokument & länkar