Korrigering i kallelse till extra bolagsstämma i Pantaluren Group AB (datum)

Report this content

Kallelsen som gick ut tisdagen den 1 november innehöll felaktiga datum vilket nu har korrigerats i bifogad uppdaterad kallelse.

Kallelse till extra bolagsstämma i Pantaluren Group AB (publ)

Aktieägarna i Pantaluren Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 december 2018 klockan 10.00 på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 4 december 2018. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: Pantaluren Group AB (publ), Box 16416, 103 27 Stockholm eller via email till ir@pantalurengroup.se. Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr., och antal aktier.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 4 december 2018, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om ny bolagsordning med ändrad firma samt utökad verksamhetsbeskrivning

8. Val av ny ledamot till styrelsen

9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut (punkt 7)

Beslut om ändring av bolagsordningen med ändrad firma samt utökad verksamhetsbeskrivning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolaget ändrar firma till:

Förslag 1: OnTech Group AB

Förslag 2: OnTech Int AB

Förslag 3: OnTech Nordic AB

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar att ändra verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen för att bättre reflektera bolagets nuvarande och framtida tilltänkta verksamhet. Styrelsens förslag till ny verksamhetsbeskrivning lyder: "Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva partihandel och detaljhandel inom elektronik- och mobilförsäljning. Vidare ska bolaget, direkt eller indirekt, utveckla, distribuera och marknadsföra IT-relaterade produkter och tjänster inom områdena informationsteknologi, digital marknadsföring, annonsnätverk och annan därtill förenlig verksamhet.”

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen enligt ovan och på bolagets webbplats, www.pantalurengroup.se, senast tre veckor före extra bolagsstämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i november 2018
Pantaluren Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

Prenumerera

Dokument & länkar