Mobilåtervinning i Sverige AB: Mobilåtervinning i Sverige ABs företrädesemission fulltecknad

Stockholm 2017-02-03

Mobilåtervinning i Sverige AB har avslutat den företrädesemission för Bolagets befintliga aktieägare i enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman 11 december 2015.

Teckningstiden löpte under 17-31 januari 2017. Totalt tecknades det aktier för 12 964 580 SEK. Emissionen blev övertecknad och tecknades totalt till 100,89 %.

Fullt tecknad emission ger 12 849 980 SEK.

Mobilåtervinning har en spännande tid framför sig. Vi har under året byggt upp en väl fungerande organisation som nu står redo för nya utmaningar. Motivet bakom emissionen är att fortsätta marknadsföra oss nationellt och därmed ta nya marknadsandelar och ta bolaget till nya nivåer. Marknaden för andrahandselektronik växer kraftigt och vi vill befästa vår ställning som en marknadsledande och vara en aktör som driver marknaden framåt. Bolaget utvärderar även ständigt marknaden efter förvärv eller andra sätt att utveckla organisationen.

Det slutgiltiga resultatet visar att aktier motsvarande totalt 6 371 400 SEK tecknats med företräde, motsvarande 49,6 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om motsvarande 6 593 180 SEK. Nyemissionen tecknades därmed till 100,89 procent.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandumet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 6 februari 2017. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på NGM MTF fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske i mitten av februari 2017.

Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Mobilåtervinning i Sverige AB med 648 229 SEK genom emission av 648 229 aktier. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 504 895 SEK fördelat på 1 504 895 aktier.

Garantikostnader och emissionskostnader skall uppgå till max 2 500 000 SEK.

För mer information kontakta:

Mobilåtervinning i Sverige AB

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Prenumerera

Dokument & länkar