Mobilåtervinning uppdaterar emissionsmemorandumet

Report this content

Stockholm 26 januari 2017

Med anledning av att Mobilåtervinning i Sverige AB (publ) på morgonen har publicerat in bokslutskommuniké för 2016 har styrelsen uppdaterat emissionsmemorandumet som ligger till underlag för den pågående nyemissionen.

Memorandumet har uppdaterats med siffrorna från bokslutskommunikén.

Det nya emissionsmemorandumet har lagts upp på www.mobilatervinning.se och på www.tecknaemission.se.

Avstämningsdag:                       13 januari 2017
 

Sista handelsdag
inklusive teckningsrätt:               11 januari 2017
 

Första handelsdag
exklusive teckningsrätt:              12 januari 2017

Företrädesrätt:                             För en (1) innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra
                                                    (4) innehavda aktier i Bolaget ger rätten att teckna tre (3) nya aktier
 

Teckningskurs:                            Teckningskursen uppgår till 20 kr per aktie
 

Emissionsbelopp:                        12 849 980 kr
 

Teckningsperiod:                         17-31 januari 2017
 

Handel med TR:                          17-27 januari 2017
 

Handel med BTA:                         Från 17 januari 2017 till dess att Bolagsverket har registrerat
                                                     emissionen
 

Teckning utan företräde:               Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt

                                                      skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt

                                                      d.v.s. från och med den 17 januari 2017 till och med den 31 januari 2017.

                                                      Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd

                                                      av teckningsrätter”

Teckningsanmälan insändes till:  

Partner Fondkommission, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg  

Fax: + 46 (0) 31 – 711 11 20

E-post: emissioner@partnerfk.se

Läs mer om den nyemission som Mobilåtervinning genomför på www.tecknaemission.se.

För mer information kontakta:

Mobilåtervinning i Sverige AB

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Prenumerera

Dokument & länkar