PANTALUREN GROUP AB (publ) DELÅRSRAPPORT TRE 2018

Report this content

(MSEK) Juli- Sept 2018 Juli-Sept 2017 Jan-Sept 2018 Jan-Sept 2017 Jan-Dec 2017
Nettoomsättning 1,5 1,7 4,4 5,0 7,4
Resultat efter finansiella poster -0,3 -2,0 -2,0 -5,7 -6,8
Balansomslutning  6,0 10,3 6,0 10,3 8,2
Soliditet 97,1 % 86,5 % 97,1 % 88,5 % 96,0 %
Resultat per aktie (SEK) -0,22 -1,36 -1,36 -3,83 -4,57 
Antal aktier  1 499 165 1 499 165 1 499 165 1 499 165 1 499 165

VD-Ord

Under årets första 9 månader uppgick nettoomsättningen till 4,4 MSEK (5,0 MSEK). Bolagets mål och förhoppning är att under årets sista kvartal kunna visa svarta siffror, och vårt fokus mot att bli lönsamma har resulterar i att omsättningen på kort sikt minskat. På lång sikt är vi övertygade om att det istället skapar förbättrade förutsättningar för tillväxt.  Strategin har inneburit resultatförbättring med 3,7 MSEK gentemot motsvarande period föregående år. Bolaget ser förväntansfullt fram emot årets sista kvartal, där försäljningen når sin peak och ser positivt på möjligheterna att nå sin målsättning.

Vår framtidstro på verksamheten och vår affärsidé är fortsatt stark, och vi är övertygade om att det finns väldigt stora möjligheter till både tillväxt och lönsamhet. Bolaget har, som tidigare kommunicerats, under året genomfört en omstrukturering av personalresurser, marknadsföring och interna rutiner kan vi konstatera att det avspeglar sig i det förbättrade resultatet. Vi försöker fortfarande förbättra och effektivisera vår verksamhet. De förändringar som skett i som ett resultat av detta har inneburit avsevärda kostnadsbesparingar samtidigt som verksamheten kommer allt närmare att stå på egna ben.

Finansiellt

Nettoomsättningen för året uppgick 2018-09-30 till 4,4 MSEK (5,0 MSEK). Resultatet uppgick till -2,0 MSEK (-5,7 MSEK).

Framåtblick

Under årets sista kvartal är vår förhoppning fortsatt att kunna uppvisa lönsamhet. Marknaden för “pre-owned” elektronik är växer oerhört och vi ligger i förarsätet inom vårt segment. Vi ser med stor förväntat fram mot att se hur vår verksamhet kommer presterar sista delen av året och den framtid Pantaluren går till mötes.

Stockholm 2018-11-08

Verkställande direktör

Robin Vestersten

 

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Pantaluren Group i korthet:

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/http://www.pantaluren.se/http://www.pantadatorn.comsamt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar