Pantaluren Group AB bokslutskommuniké för 2018

Report this content

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KONCERNEN:

(MSEK)

Q4 2018

Nettoomsättning: 1,1

Resultat efter finansiella poster  -0,7

Balansomslutning 5,4

Soliditet 96,0 %

Resultat per aktie (SEK)  -0,46

Antal aktier (st) 1 499 165

Q4 2017

Nettoomsättning: 2,5

Resultat efter finansiella poster  -1,1

Balansomslutning 8,2

Soliditet 96,0 %

Resultat per aktie (SEK)  -0,73

Antal aktier (st) 1 499 165

Helår 2018

Nettoomsättning 5,5

Resultat efter finansiella poster   -2,7

Balansomslutning 5,4

Soliditet 93,6 %

Resultat per aktie (SEK)  -1,82

Antal aktier (st) 1 499 165

Helår 2017

Nettoomsättning  7,4 

Resultat efter finansiella poster   -6,8

Balansomslutning   8,2 

Soliditet  96,0 %

Resultat per aktie (SEK) -4,57 

Antal aktier (st) 1 499 165

VD kommentar

Året som gått:

Under det gångna året har Pantaluren delvis skiftat fokus från det tidigare tillväxtorienterade synsättet till ett mer vinstmaximerat synsätt. I detta ligger att bolaget på alla sätt strävat mot att effektivisera processer i syfte att uppnå minskade kostnader med målet att öka bruttovinstmarginalen. Jag kan nu vid årets slut konstatera vilka effekter, positiva som negativa, det innebar för bolaget under 2018. Positivt under året är rörelseresultatet, som förbättrades med 4,1 MSEK. Detta beror till stor del på en kraftig förbättring av bruttovinstmarginalen som uppgick till ca 50 % under året, från tidigare låg nivå till följd av tillväxtfokus En annan positivt effekt är att bolaget även har lyckats minska kostnaderna borträknat handelsvaror med ca MSEK 2,1.

Nämnda kostnadsbesparingar har också tyvärr som väntat påverkat bolagets omsättning negativt, som under året minskade med ca MSEK 2. Det finns således alltjämt mycket att förbättra under 2019. Som sig bör är råder det en tuff konkurrenssituation inom vårt marknadssegment de den ökar år för år. Jag hyser dock stora förhoppningar för att 2019 blir ännu ett steg i rätt riktning för bolaget. Detta baserat dels utifrån att bolaget kan bygga vidare på de effektiviseringar som implementeras och dels utifrån de möjligheter som förvärvet av Mediale Ltd skapar. Det senare givetvis under förutsättning att aktieägarna röstar igenom beslutet under bolagets kommande extra bolagsstämma den 6 mars.

Framåtblick:

Bolaget har som tidigare kommunicerat ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av Mediacle Ltd. Såväl bolagets styrelse som säljaren till Mediacle Ltd ser ytterst fina möjligheter till hur Mediacle kan komplettera den verksamhet Pantaluren bedriver idag. Detta primärt genom att bolaget i och med förvärvet bereds ett starkare kassaflöde i koncernen vilket skapar ökade möjligheter att återigen ta marknadsandelar men givetvis utifrån en fortsatt god kostnadskontroll. Dessutom förväntas säljarens breda kontaktnät i tech-branschen, både i England och i Indien, ge förutsättningar för Pantaluren att etablera kanaler av försäljning och inköp på internationella marknader. Vi har intentionen att skapa bästa möjliga förutsättningar för bolagets nuvarande verksamhet att utvecklas utöver att Mediacle:s verksamhet fortsatt ska bedrivas på ett lika framgångsrikt sätt som tidigare. Jag ser med glädje fram emot att Mediacle blir en del av vår organisation och att denna affär skapar sällan skådade förutsättningar för bolaget att skapa lönsamhet för sina aktieägare.

Stockholm 2019-02-08

Verkställande direktör

Robin Vestersten

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Pantaluren Group i korthet:

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019

Prenumerera

Dokument & länkar