Publicering av årsredovisning 2019

Report this content

Stockholm 2020-06-16

Härmed offentliggörs årsredovisningen för 2019. I jämförelse med den Bokslutskommuniké som offentliggjordes 28 februari 2020 finns vissa avvikelser. Dessa har sin orsak i att revisionen av dotterföretaget Mediacle Ltd blev klar efter att kommunikén lämnats och den ledde till vissa justeringar av resultat och balans. Avvikelserna är varken av den karaktär eller storleksordning att någon utförligare redogörelse kan anses erforderlig.

Omsättningen i årsredovisningen överstiger den i kommunikén med 1,9 MSEK. Orsaken är periodiseringar av pågående arbeten där en större andel av intäkterna rätteligen hänför sig till 2019.

Kostnaderna i årsredovisningen överstiger de i kommunikén med 1,1 MSEK. Orsaken till detta är kostnadsföring av osäkra kundfordringar samt ytterligare reserveringar för administrativa kostnader.

Skattekostnaden i årsredovisningen överstiger den i kommunikén med 0,2 MSEK. Orsaken är det högre skattepliktiga resultatet. På sista raden är årets resultat 0,6 MSEK högre i årsredovisningen jämfört med kommunikén.

Helt nyligen stod det klart att det kommer att utgå en resultatbaserad tilläggsköpeskilling för aktierna i Mediacle Ltd, uppgående till 15 MSEK. Någon ytterligare köpeskilling kommer inte att utgå. I årsredovisningen har moderföretaget ökat bokfört värde på aktier i dotterföretag och i koncernen har posten goodwill ökats med samma belopp. Någon avskrivning av denna tillkommande goodwill har inte gjorts under varken 2019 eller under Q1 2020. Avskrivningar görs från och med andra kvartalet 2020 och de kommer då att belasta resultatet med 3 MSEK per år under fem år.

För mer information kontakta:

E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Telefon: + 46 8 43737866

Mediacle Group AB

Mediacle erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming.

Mediacle Group AB är ett svenskt företag med organisationsnummer 559026-5566 och med registrerat kontor i Stockholm. Regleras av aktiebolagslagen och är listat på Nordic Growth Market (NGM) Stockholm med symbolen MEGR.

Prenumerera

Dokument & länkar