Santosh Jain erhåller dispens från Aktiemarknadsnämnden

Report this content

Stockholm 2019-02-12

Pantaluren Group AB (“Bolaget”) har informerats om att Aktiemarknadsnämnden beslutat att medge Santosh Jain dispens från skyldigheten att buda på samtliga aktier i Bolaget, för det fall den extra bolagsstämman i Bolaget den 2019-03-06 beslutar om förvärv av Mediacle i enlighet med styrelsens förslag enligt den kallelse som publicerades 2019-02-01. Aktiemarknadsnämndens beslut är villkorat av att aktieägarna inför den extra bolagsstämman i Pantaluren Group AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Santosh Jain högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Santosh Jain.

//

För mer information, kontakta VD Robin Vestersten på:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir(at)pantalurengroup.se

Pantaluren Group AB

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner, genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/ , http://www.pantaluren.se/ , http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/ .

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar