Särskild upplysning i revisionsberättelsen

Report this content

 

 

Stockholm 2019-06-03

Mediacle Group AB (publ) (”Mediacle” eller ”Bolaget”) avgav tidigare idag årsredovisning för 2018 och avser nu komplettera med information gällande revisorns avvikande mening i revisionsberättelsen avseende det i balansräkningen bokförda värdet av dotterbolaget Pantaluren AB.

Bolagets revisor anser att det råder osäkerhet angående huruvida dotterbolagets bokförda värde i balansräkningen ger en rättvisande bild och hänvisar till dotterbolagets egna kapital och verksamhet. Som en följd av detta avstyrker revisorn att årsstämman fastställer den för stämman föreslagna resultat- och balansräkning. Årsredovisningen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.mediacle.com. Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Styrelsens kommentar:

Dotterbolaget hade under 2017 ett stort fokus på tillväxt och varumärkesbyggande. Detta skedde primärt genom kostsamma marknadsföringskampanjer vilket hade negativ kortsiktig inverkan på bolagets resultat. Under 2018 skiftade fokus mot ökad lönsamhet delvis genom att marknadsföringsbudgeten slimmades. Det gav tudelad effekt då resultatet förbättrades men samtidigt minskade omsättningen något. Bedömningen som görs är att varumärkesbyggandet som pågått under 2017 och den kostnadseffektivitet som implementerades under 2018 ska ge ytterligare positiv effekt under 2019. Pantaluren AB är verksamma i en tillväxtbransch där igenkänningsfaktorn inte är oväsentlig. Bolaget har lagt en solid grund som en av de större spelarna på marknaden (vilket sällan kommer gratis) och till följd av förvärvet av Mediacle Limited kommer Pantaluren AB även ges tillgång till beprövade och effektiva marknadsföringskanaler inom koncernen. Styrelsen anser mot denna bakgrund att dotterbolagets bokförda värde per 31 december 2018 är motiverat, men noterar samtidigt revisorns utlåtande. Styrelsen utvärderar löpande koncernens finansiella status och i händelse av att verksamheten inte når förväntad utveckling, trots fokusskiftet som skett, kommer styrelsen överväga nedskrivningsbehovet. Slutligen är det bolagets kommande årsstämma (2019-06-17) som avgör huruvida vinstdisponering, resultat- och balansräkning fastställs.

För mer information, vänligen kontakta:

E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Telefon: 08-120 560 15

Om Mediacle

Mediacle erbjuder ett brett utbud av digitala marknadsförings- och IT-tjänster som uteslutande fokuserar på iGaming och e-handelsbranschen i stort. Företaget har erbjudit sterila tjänster till många B2C-märken som är utomordentligt utmärkta både i kvalitet och service.

Prenumerera

Dokument & länkar