Styrelsens förslag till årsstämma 2017-04-23

Report this content

Styrelsens förslag till punkterna 11-16:

11. Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter

12. Styrelsen föreslår att arvoden till styrelsen ska utgå med ett halvt prisbasbelopp per ledamot som ej är anställda i Bolaget. Revisor ska ersättas med löpande räkning.

13. Styrelsen föreslår nyval av Christian Svensson Unger. Christian arbetar idag som verksamhetsansvarig i Pantaluren AB. Styrelsen föreslår omval av ledamöterna, Patrik Zettervall, Christian Kronegård och Robin Vestersten. Christian Svensson Unger föreslås till ordförande. Hans Orre lämnar sitt styrelseuppdrag.

14. Till revisor föreslås Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Thomas Jönsson som ansvarig revisor.

15. Styrelsen har i uppgift att årligen överse Bolagets ersättning till anställda och ledning och föreslår att följande riktlinjer ska gälla inom området. Bolaget ska erbjuda samtliga medarbetare en attraktiv total kompensation som verkar för att behålla kompetent personal i en bransch där konkurrensen kring kvalificerade medarbetare är hård. Ersättningen ska vara marknadsmässig och innehålla villkor samtidigt som motiverar Bolagets medarbetare att verka i aktieägarnas intresse. Såväl individuella insatser som gruppens prestationer ska premieras och gå att koppla till av styrelsen tydligt uppsatta mål. Målen syftar till att uppfylla Bolagets långsiktiga strategi och den resultatutveckling som kommer aktieägarna till godo. Ersättningen kan utgöras av fast och/eller rörlig lön tillsammans med pension och ev. ytterligare anställningsförmåner. Den rörliga ersättningen skall högst kunna uppgå till motsvarande tolv månadslöner av fast lön. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall.

16.  Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Bemyndigandet ska omfatta en utökning av Bolagets aktier med högst det belopp som ryms inom bolagsordningens satta aktiegräns. Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Motivet till bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

// Styrelsen

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Pantaluren Group i korthet:

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2018

Prenumerera

Dokument & länkar