Styrelsens kommentar till årsredovisningens revisionsberättelse

Report this content

Pantaluren Group AB:s årsredovisning och revisionsberättelse publicerades under gårdagen (20180409) och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.pantalurengroup.se.

Revisionsberättelsen som bolagets revisor avgett för verksamhetsåret 2017 innehåller avvikande mening avseende det i balansräkningen bokförda värdet av dotterbolaget Pantaluren AB. Bolagets revisor anser att det råder osäkerhet angående huruvida dotterbolagets bokförda värde i balansräkningen ger en rättvisande bild och hänvisar till dotterbolagets egna kapital och verksamhet. Som en följd av detta avstyrker revisorn att årsstämman fastställer förvaltningsberättelsens förslag till vinstdisponering samt resultat- och balansräkning och revisionsberättelsen är därför att anses som oren.

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Styrelsens kommentar:

Dotterbolaget har varit i en expansiv fas under verksamhetsåret 2017 då bolaget strategiskt, som vid flertalet tillfällen kommunicerats via pressmeddelanden, fokuserat på ökad tillväxt och genom att ta större marknadsandelar. Denna strategi har medfört större kostnader i marknadsföring samt lägre marginaler än vad som förväntas under 2018. Bolaget har under 2018 inlett nästa steg i sin strategi genom att skifta fokus mot förbättrade marginaler och därmed skapa förutsättning till lönsamhet. Styrelsen anser därför att dotterbolagets bokförda värde per 31 december 2017 är motiverat, men noterar samtidigt revisorns utlåtande. Styrelsen utvärderar konstant koncernens finansiella status och progression och i händelse av att verksamheten ej når förväntad utveckling kommer styrelsen då pröva om nedskrivningsbehov föreligger. Slutligen är det bolagets kommande årsstämma (20180423) som avgör huruvida vinstdisponering, resultat- och balansräkning fastställs.

//

Styrelsen

För mer information kontakta:

Pantaluren Group AB

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Pantaluren Group i korthet:

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2018

Prenumerera

Dokument & länkar