Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002 * Resultatet efter finansnetto för Medicarbkoncernen uppgick till -29 263 (-33 102) Kkr. Under det fjärde kvartalet uppgick resultatet till -9 186 (-8 221) Kkr. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för året uppgick till -26 265 (-32 075) Kkr, varav -7 349 (-10 313) hänfördes till fjärde kvartalet. Likvida medel uppgick den 31 december till 3 194 (30 306) Kkr * En klinisk 'proof of concept'-studie på patient, fas II, avseende ett egenutvecklat läkemedel för behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar, har inlettsunder slutet av året. * Kommersiella leveranser av Chitech®, i första hand för forskningsändamål, har inletts under året. Därmed har bolaget tre produkter i lanseringsfas på marknaden * Förvärv av produktionsanläggning för tillverkning av specifika kvaliteter av chitosan * Bryggfinansieringsavtal ingicks med bolagets största aktieägare med en första tranche om 10 Mkr under sista kvartalet Kommande informationstillfällen Delårsrapport januari - mars 2003 14 maj 2003 Bolagsstämma 14 maj 2003 Medicarb är ett biomedicinskt forskningsföretag. Bolaget identifierar och utvecklar medicinskt viktiga egenskaper hos de biologiskt aktiva kolhydraterna heparin och kitosan och har etablerat en patenterad teknologiplattform kring dessa. Utifrån denna plattform utvecklar Medicarb läkemedel och medicinska produkter inom sårbehandling, behandling av infektion och inflammation samt biokompatibla ytor och material. Kommersialisering sker i samarbete med etablerade läkemedelsföretag. Medicarb grundades 1991 av professor Olle Larm och har ett tjugotal medarbetare. Huvudägare är HealthCap, Investor Growth Capital och Scandinavian Life Science Venture jämte bolagets grundare. För ytterligare information: Roger Johanson, VD Telefon: 08 - 627 08 80 e-mail:roger.johanson@medicarb.se Sten Dahlstrand, CFO Telefon: 08 - 627 08 80 e-mail:sten.dahlstrand@medicarb.se Hemsida: www.medicarb.se Bolagets adress: Medicarb AB (publ), Annedalsvägen 37, SE-168 65 Bromma ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00240/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00240/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar