Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 · Resultatet efter finansnetto uppgick till -15 623 (-16 949) Kkr. Under det andra kvartalet uppgick resultatet till -8 260 (-9 298) Kkr. Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -13 918 (-14 767) Kkr. Likvida medel uppgick den 30 juni till 14 654 (9 185) Kkr · Tillstånd har erhållits från Läkemedelsverket om att genomföra en klinisk studie för behandling av kirurgiska sår · Carl-Johan Dalsgaard ny styrelseordförande Kommande informationstillfällen Delårsrapport januari - september 2002 18 oktober 2002 Medicarb är ett biomedicinskt forskningsföretag. Bolaget identifierar och utvecklar medicinskt viktiga egenskaper hos de biologiskt aktiva kolhydraterna heparin och kitosan och har etablerat en patenterad teknologiplattform kring dessa. Utifrån denna plattform utvecklar Medicarb läkemedel och medicinska produkter inom sårläkning, behandling av infektion och inflammation samt biokompatibla ytor och material. Kommersialisering sker i samarbete med etablerade läkemedelsföretag. Medicarb grundades 1991 av professor Olle Larm och har ett tjugotal medarbetare. Huvudägare är Health Cap, Investor Investments och Sjätte AP-fonden jämte bolagets grundare. För ytterligare information: Roger Johanson, VD Telefon: 08 - e- 627 08 80 mail:roger.johanson @medicarb.se Sten Dahlstrand, CFO Telefon: 08 - e-mail: 627 08 80 sten.dahlstrand@med icarb.se Hemsida: www.medicarb.se Bolagets adress: Medicarb AB (publ), Annedalsvägen 37, SE-168 65 Bromma Verksamheten under andra kvartalet 2002 Medicarb har under perioden erhållit Läkemedelsverkets tillstånd att genomföra en inledande klinisk studie av ett läkemedel för behandling av kirurgiska sår. Därmed har bolaget erhållit tillstånd för två olika kliniska studier. Vid bolagsstämman den 22 maj 2002 efterträdddes Per-Olof Mårtensson av Carl-Johan Dalsgaard, Med.Dr. Fil.Dr. Projektöversikt Bolaget har för närvarande tre produkter i kommersiell fas, dels farmaceutiskt kitosan, dels två produkter som är utlicensierade: en produkt för ytmodifiering med heparin och en produkt mot mastit - juverinflammation hos kor. Övriga projekt befinner sig i klinisk utvecklingsfas eller preklinisk explorativ fas. Den explorativa forskningen sker utifrån bolagets egenutvecklade teknologi. Medicarbs produkter och projekt. De med fet stil markerade produkterna/projekten är utlicensierade. Klinisk Kommersiell utvecklingsfas fas Område Indikation Område Indikation Infektionssjukdom Parodontit Biokompatibl Intraokulär ar a ytor a linser Infektionssjukdom Orolabial Infektionssj Mastit ar Herpes ukdomar Inflammatoriska Chitech® sjukdomar IBD Sårbehandling Kirurgiska sår Produkter i kommersiell fas Chitech® - Farmaceutiskt kitosan Medicarb har utvecklat en patentskyddad process för framställning av kitosan av farmaceutisk kvalitet med en endotoxinnivå jämförbar med motsvarande krav för syntetiska läkemedel. Såväl externa studier som Medicarbs forskning visar att antalet möjliga tillämpningsområden för ett högkvalitativt kitosan växer. Tillverkningen sker enligt cGMP och uppfyller väl de krav som finns specifiserade i den europeiska farmakopén. Tidigare har Medicarb varit hänvisat till de kitosankvaliteter som funnits tillgängliga på marknaden. Tillgången till den nya processen innebär att Medicarb i fortsättningen kommer att exklusivt använda Chitech® vid sin utveckling av nya läkemedel. Biokompatibla ytor - Intraokulära linser, IOL (MC-100) Medicarb har utvecklat en patentskyddad teknologi som genom applicering av heparin gör ytor biokompatibla in vivo. Ett sådant exempel är intraokulära linser, IOL. Medicarbs teknologi gör att linserna av ögat uppfattas som kroppsegna utan att de optiska egenskaperna förändras. Linsens yta, som är stabil, har antiinflammatoriska och bakteriostatiska egenskaper. Medicarbs teknologi kan användas både för kataraktlinser, som används vid starroperationer, och refraktiva linser, som utgör en alternativ kirurgisk korrektion av synfel och av brytningsfel. Teknologin har licensierats till Ophthalmic Innovations International i USA och Corneal SA i Frankrike. Försäljningen av IOL på den europeiska marknaden har i en begränsad omfattning börjat generera royaltyintäkter. Infektionssjukdomar - Mastit (MC-103) Juverinflammation hos kor, mastit, är den mest kostsamma sjukdomen hos mjölkproducerande kor. Medicarb har licensierat sin produkt för profylaktisk behandling mot mastit till Kilco Chemicals Ltd., Nordirland, som har exklusiva marknadsrättigheter för stora delar av Europa. Produkten går under varumärket Dermaura(TM). Produkter i klinisk utvecklingsfas Infektionssjukdomar - Parodontit (MC-105) Medicarb har utvecklat en produkt som förväntas motverka parodontit, tandlossning, förorsakad av att de vävnader som förankrar tanden i tandbenet bryts ned. För tillfället pågår en utvärdering av hur projektet skall drivas vidare. Infektionssjukdomar - Orolabial Herpes, munsår (MC-102) Herpes är ett mycket vanligt medicinskt problem som orsakas av virus, Herpes Simplex (HSV typ I resp II). Medicarb utnyttjar en formulering som förväntas ha effekt på alla tre delelementen av sjukdomen: replikation av HSV, inflammatoriskt förlopp och öppna sår. Ansökan om klinisk prövning i fas 2 ligger nu under behandling hos Läkemedelsverket. Inflammatoriska sjukdomar - IBD (MC-104) Medicarb undersöker vilka tillämpningar som kan finnas för användning av bolagets teknologi för behandling av IBD, inflammatoriska tarmsjukdomar, ett område med stora medicinska behov. Tillstånd har erhållits av Läkemedelsverket om att få starta en klinisk studie inom detta område. Studien har försenats och beräknas gå igång under sista halvåret 2002. Sårbehandling - Kirurgiska sår (MC-106) Filmer och geler med antibakteriella egenskaper som binder till kroppsvävnader är av stort intresse inom sårläkningsområdet. Medicarb utvecklar ett antal produkter för aktiv sårbehandling. Under kvartalet erhölls tillstånd av Läkemedelsverket att få starta en klinisk studie. Finansiell redovisning Redovisningsprinciper Medicarb följer de rekommendationer som Redovisningsrådet utgivit i syfte att anpassa svensk redovisning till internationell IAS-standard. Intäkter, kostnader och resultat Rörelseintäkterna under perioden uppgick till 193 (494) Kkr, varav 111 (254) hänförs till andra kvartalet. Rörelsekostnaderna minskade netto till -15 758 (-17 244) Kkr, varav -8 362 (-9 516) avsåg andra kvartalet. Av rörelsekostnaderna ökade övriga externa kostnader till -6 561 (-4 290 exklusive emissionskostnader f.å. på -3 423) Kkr under första halvåret. För andra kvartalet var dessa kostnader -3 735 (-1 716). Ökningen för jämförbara poster kan hänföras till ökad klinisk aktivitet. Personalkostnader ökade till -8 627 (-7 816 exklusive kostnader för teckningsoptioner f. å. på -1 155) Kkr. Avskrivningar uppgick till -570 (-560) Kkr. Finansnettot förbättrades till -58 (-199) Kkr. Förbättringen kan hänföras till räntekostnader förra året på överbryggningslån lämnat av huvudaktieägare. Resultatet efter finansnetto uppgick till -15 623 (-16 949) Kkr. Finansiell ställning Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni till 14 654 (9 185) Kkr. Räntebärande skulder uppgick till 1 810 (1 810) Kkr. Koncernens soliditet var den 30 juni 69 (53) procent. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar avser främst inköp av laboratorie- och processutrustning. Nyanskaffningar uppgick till brutto 0,7 (1,8) Mkr, varav under kvartalet 0,6 (1,0). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar avser patent som under perioden uppgick till 1,0 (0,4) Mkr, varav under andra kvartalet 0,7 (0,3) Mkr. Eget kapital Eget kapital i Medicarb uppgår vid periodens utgång till 16 810 (8 585) Kkr fördelat på 4 407 449 aktier om vardera nominellt en (1) SEK. Medicarb har sina aktier registrerade via VPC. De av bolaget utställda konvertibla förlagslånen samt skuldebreven med avskiljbara teckningsoptioner kommer vid fullt utnyttjande att utöka antalet aktier med 285 400 aktier om nominellt en krona., vilket innebär en utspädning med 6,5 procent, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till nuvarande antal utestående aktier. Beräknas utspädningseffekten med hänsyn till tidsvärdet i teckningsoptionerna (RR 18) reduceras motsvarande utspädning till 3,0 procent. Moderbolaget Uppgifter för moderbolaget överensstämmer med koncernens vad gäller omsättning, resultatutveckling, investeringar, förändringar i likviditet och finansiering. Bromma den 12 juli 2002 Medicarb AB Styrelsen Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av Medicarbs revisorer. 3,8 Mkr9,3 Mkr ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00390/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00390/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar