Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Medicarb AB (publ.) 2001-02-20

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Medicarb AB (publ.) 2001-02-20 Resultat VD, Roger Johanson, presenterade 2000 års siffror och redovisade resultatet efter finansnetto som uppgick till -24 369 kkr (-25 940 kkr). Ansvarsfrihet Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2000. Val av styrelse Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per-Olof Mårtensson, Björn Odlander, Karl-Olof Borg, Olle Larm och Roger Johanson. Som nya ordinarie ledamöter valdes Erik Davidsson och Fredrik Buch. Inga styrelsesuppleanter valdes Erik Davidsson, civilekonom. Styrelsesuppleant i bolaget sedan 1997. Arbetar för Investor Growth Capital och tidigare Novare Kapital AB sedan 1996. Han är även ledamot i styrelserna för bl a Sörman Information AB, Comfirm.com AB, Nordic Windpower AB och Neos Robotics AB. Fredrik Buch, läkare, Fil.Dr. Arbetar sedan år 2000 som partner i HealthCap och tidigare inom SEB Investment Management som ansvarig för SEB Healthcare Fund. Dr Buch har erfarenhet från Pharmacia-Upjohn och som medicinsk chef vid Svenska Hoechst och Squibb Scandinavia. Revisorer Omval skedde av auktoriserade revisorn Gunilla Wallberg, KPMG och nyval skedde av auktoriserade revisorn Per Bergman, KPMG. Vinstdisposition Beslutades att inte lämna någon utdelning för 2000 samt att den ansamlande förlusten om -96 452 238 kronor överförs i ny räkning. Bemyndiganden På förslag av styrelsen beslöt bolagsstämman att, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 2 000 000 stamaktier av serie B. Emissionskursen skall vara marknadsmässigt beräknad. Nyemissionens skall kunna ske såväl med som med frångående av de existerande aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens motiv till förslaget är dels att inför en notering av bolagets aktier vid OM Stockholmsbörsens O-lista skapa förutsättningar för en bättre handel med aktierna genom en ägarspridning och anskaffande av en institutionell ägarbas samt att underlätta finansiering av bolaget. Bolagsstämman beslöt vidare, baserat på förslag av styrelsen, att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, besluta om emissioner av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av stamaktier av serie B (i form av optionsbevis) till bolagets anställda och externa samarbetsparter. Styrelsens åtgärder med stöd av bemyndigandet får inte föranleda att aktiekapitalet, vid utnyttjande av optionsrätterna, ökas med mer än sammanlagt 150.000 kronor fördelat på 150.000 aktier å nominellt 1 krona av serie B. Övrigt Årsredovisning för år 2000 kan rekvireras hos Medicarb AB. Kvartalsrapport januari - mars 2001:26 april 2001 För ytterligare information: Roger Johanson, VDTelefon: 08 - 627 08 80 e-mail: roger.johanson@medicarb.se Sten Dahlstrand, CFO Telefon: 08 - 627 08 80 e-mail: sten.dahlstrand@medicarb.se Hemsida: www.medicarb.se Medicarb AB grundades 1991 av professor Olle Larm och har sedan grundandet vuxit till att idag omfatta ett tjugotal anställda. Bolaget, som är forskningsinriktat, har som affärsidé att utveckla och kommersialisera medicinskt viktiga egenskaper hos biologiskt aktiva polysackarider att användas för farmaceutiska och medicintekniska applikationer. Medicarbs forskare har, i samarbete med andra forskarlag, visat medicinskt exploaterbara egenskaper hos polysackariderna heparin och kitosan. Egenskaper som studerats innefattar bland annat främjande av sårläkning, och förebyggande och behandling av infektion och inflammation. Medicarbs kärnkompetens involverar också kemisk modifiering av polysackarider. I bolagets strategi ingår att samarbeta med utvecklings- och marknadsföringsbolag som en viktig del. Medicarb har idag ett antal sådana samarbeten, som exempelvis avtalet med Astra Tech AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00850/bit0001.pdf

Dokument & länkar