Community med smart boende för nya forskarbostäder vid Sparta i Lund

”Smart boende” är nyckelorden för framtidens boende, då Medicon Village nästa år bygger forskarbostäder på Helgonagården intill Sparta. Idag presenteras förstudien för hur nybyggen i Lund kan komma att se ut framöver.

Flexibla, hållbara och trivsamma hem för 180 hushåll - det är målet med projektet Future Living i Lund. Med brukaren i fokus ska gröna innovationer, smart uppvärmning och en ny typ av boende växa fram. En del av Medicon Village koncept är att bygga bostäder för forskare, bl a för att möta det behov som kommer att uppstå framöver då MAX IV och ESS tas i drift.

Förstudien har gjorts i två arbetsgrupper med tillhörande styrgrupper. En referensgrupp har tyckt till under resans gång. Grupperingen, Future Living, består av Medicon Village, Siemens, E.ON, Kraftringen, Tyréns, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Lunds kommun. Future Livings vision har sedan förankrats inom innovationsplattformen Future by Lund.

-Framtidens behov kan vara helt andra än de vi ser idag, och det är därför viktigt att bygga flexibelt för att kunna anpassa fastigheten efter ändrade önskemål. Bostäderna på Helgonagården blir pilot för hur vi kan komma att bygga på Brunnshög framöver, säger Per Persson, näringslivs- och turismchef Lunds kommun.

Ekosystemet gör skillnaden

Att återanvända energi och dagvatten, ta tillvara spillvärme, avfall och samtidigt ge individen stor flexibilitet är centrala tankar i den förstudie som presenteras idag. Genom digitala funktioner kan de boende lätt bli miljömedvetna, t ex följa hur de använder energi i lägenheten och hur mycket sopor och koldioxid de förbrukar.

Och kretsloppstanken är inte bara en pekpinne – att hjälpas åt drar ner kostnaden för hela driften och därmed för individen. Att sätta de boendes flexibilitet och trivsel i första hand är det viktigaste, och att leva miljö- och energivänligt ska inte vara betungande.

-Det är människan som ska styra tekniken och inte tvärtom. Systemen idag är integrerade på ett sätt som gör att de saker vi gör naturligt triggar systemen, utan att man som boende behöver tänka på det. Att t ex kunna öppna fönstret för vädring utan att värme- och ventilationsfunktionerna sätts ur spel är viktigt, säger Peter Hallberg, Siemens Head of division Building Technologies North Europe.

Kretsloppstänk inspirerar till ny samverkan

Den gemensamma resan inom Future Living startade i augusti ifjol då Medicon Village vann den markanvisningstävling som utlysts av Lunds kommun för att exploatera Helgonagården, dvs den tomt som idag är parkering i anslutning till Spartas östra sida.

Planerna är att skapa en öppen mötesplats med gata, park och nytt entrétorg med omgivande bebyggelse. Medicon Village går också i fronten för att uppfylla EU:s nya krav på energiprestanda till ”nära noll energibyggnader”. Nya energilösningar med nästa generations fjärrvärme och värmeöverskott från ESS föreslås i förstudien. Även dagvattensystem, som idag ofta är underdimensionerade, sätts i fokus.

-Vi kommer titta på hur vi kan dra nytta av energi från Medicon Village i sin helhet, t ex balansera energiflöden mellan hus, återanvända eller rena dagvatten och skapa hälsosamma miljöer med odlingar och gemensamma communities. Det kan skapa en helt ny typ av samverkan mellan boende, forskare och medlemmar på Medicon Village, säger Mats Leifland, VD på Medicon Village AB.

Idag presenteras förstudien för intressenter från de olika parterna, t ex styrelser, medlemmar, referensgrupp m fl. Även framtida brukare har bjudits in för att tycka till och ge sin input.

Genom förstudien har det skapats en god grund för vidare arbete med programhandlingar inom projektet, men även inför kommande exploateringar inom Medicon Village området i sin helhet. Förstudiens resultat ska bilda underlag för den upphandling som snart sätter i gång. Byggnationen av Helgonagården planeras starta nästa år.


För mer information vänligen kontakta

Erik Jagesten, Fastighetschef, Medicon Village AB, tel 070-520 67 60, erik.jagesten@mediconvillage.se

Anette Orheim, Kommunikationschef Medicon Village AB, tel. 0703-05 70 16 anette.orheim@mediconvillage.se

Mats Leifland, VD Medicon Village AB, tel. 073-337 10 06 mats.leifland@mediconvillage.se

BAKGRUND
 
I en tävlingsprocess som utlystes av Lunds kommun, avgjordes det i augusti att det blir Medicon Village som kommer att exploatera Helgonagården 7:10. Samarbetspartner i processen har varit Gunilla Svensson Arkitektkontor. Tomten är idag parkering i anslutning till Spartas östra sida. Planerna på att skapa en öppen mötesplats med gata, park och nytt entrétorg med omgivande bebyggelse var avgörande i bedömningen. På området planerar Medicon Village att bygga mellan 150 och 180 lägenheter. Tomten är strategiskt placerad i förhållande till Medicon Village, framför den nuvarande huvudentrén.

Medicon Village planerar att successivt bygga tre huskroppar. Såväl bostads- som hyresrätter ska inrymmas i husen. Med en ny bebyggelse på Helgonagården, ny gestaltning av Scheelevägen och ett nytt torg i life science parkens förlängning kan nordöstra Lund knytas ihop med stadsmiljön.

Bebyggelsen på sikt är planerad på båda sidor om Scheelevägen. På den västra sidan, tävlingsområdet, men även på den östra sidan där Medicon Village planerar för bostäder och kontor. Huskropparna placeras så att Spartas kommunikationsstråk i öst-västlig riktning får en fortsättning ut till Scheelevägen. Scheelevägen blir på så sätt en stadsmässig gata i nord-sydlig riktning.

I förstudie och i bred samverkan, kallat Future Living, har Medicon Village, Siemens, E.ON, Kraftringen, Tyréns, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Lunds kommun samarbetat gällande bostäderna på Helgonagården. Medicon Village etablerade tidigt samarbete med Siemens, som stöttade teknikdelen i tävlingsprocessen. Future Livings vision har sedan förankrats inom innovationsplattformen Future by Lund, och även skapat utrymme för de övriga professionella aktörerna att bidra i förverkligandet av projektet. Samarbetet formaliserade i höstas, och har nu resulterat i den gemensamma förstudien. Gruppen har varit uppdelad i en referensgrupp, två styrgrupper och två projektgrupper - ”Energy Supply and Infrastructure” och ” Automation and Building”.

Future Living har drivits i samarbete med samtliga parter utifrån respektive parts breda kompetens på området. Förstudien innefattar även fokus på innovationskoncept utifrån ett brukarperspektiv med solceller, klimatanpassning, nära-nollenergi utifrån EU:s Energiprestandadirektiv, smart belysning, flexibla e-lösningar, gröna tak och växthus, solceller och unika energilösningar med energilagring, komfort, ytor för fest och umgänge, flexibla restaurang-och konferenslokaler, möjlighet att dela bil och köpa de tjänster man behöver. Det är delar av visionen för att locka forskare att stanna i Lund.

MEDVERKANDE PARTER I FUTURE LIVING

  • Medicon Village: Medicon Village erbjuder en mötesplats för forskare, innovatörer och företagare inom life science. På Medicon Village finns ca 1200 personer i drygt 100 olika organisationer. Det lilla företaget får det stora företagets fördelar i en miljö med rikt erfarenhetsutbyte. Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan på Medicon Village cirka 80 000 kvm, av vilka drygt 40 000 kvm är laboratoriehus.

  • Siemens: Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering.
  • E.ON: E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster.

  • Kraftringen: Kraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla, samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och entreprenader.
  • Tyréns: Tyréns är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad som skapar lösningar inom stadsbyggnad och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling.
  • Lunds Tekniska Högskola: Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en fakultet inom Lunds universitet med utbildning och forskning i t ex teknikvetenskap, arkitektur och industridesign.
  • Lunds kommun och Future by Lund: Future by Lund drivs av Lunds kommun,      Ideon, Kraftringen, Lunds universitet, E.ON, Region Skåne, Sustainable Business Hub, SP, Akademiska Hus och Siemens. Future by Lund är en av de fyra svenska      innovationsplattformar för hållbara städer som Vinnova beviljade stöd till 2013.

Taggar:

Media

Media

Citat

Vi kommer titta på hur vi kan dra nytta av energi från Medicon Village i sin helhet, t ex balansera energiflöden mellan hus, återanvända eller rena dagvatten och skapa hälsosamma miljöer med odlingar och gemensamma communities. Det kan skapa en helt ny typ av samverkan mellan boende, forskare och medlemmar på Medicon Village
Mats Leifland, VD Medicon Village AB