Medicon Village vann markanvisningstävling av tomt vid Sparta i Lund

Det blir Medicon Village som kommer att exploatera Helgonagården 7:10, som idag är parkering i anslutning till Spartas östra sida. Detta beslutades igår vid möte i Tekniska nämnden i Lunds kommun. Planerna på att skapa en öppen mötesplats med gata, park och nytt entrétorg med omgivande bebyggelse var avgörande i bedömningen. På området planerar Medicon Village att bygga mellan 150 och 180 lägenheter.

Intresseanmälan för bebyggelse av tomten lämnades in i början av december ifjol. Det var då 19 företag som ville exploatera den aktuella tomten på 7000 m2. Medicon Village AB och ytterligare tre företag gick vidare till fas två i tävlingen. Tomten är strategiskt placerad i förhållande till Medicon Village, framför den nuvarande huvudentrén.

- En del av Medicon Village koncept är att bygga forskarbostäder. Vi vill stödja det bostadsbehov som finns bland forskare på Medicon Village, och som kommer att uppstå framöver då MAX IV och ESS tas i drift. Spartatomtens läge i förhållande till Medicon Village och omgivande miljöer passar bra för bostäder, och därför vill vi göra denna långsiktiga satsning, säger Mats Leifland, VD på Medicon Village.

Medicon Village planerar att successivt bygga tre huskroppar. Såväl bostads- som hyresrätter ska inrymmas i husen. Med en ny bebyggelse på Helgonagården, ny gestaltning av Scheelevägen och ett nytt torg i life science parkens förlängning kan nordöstra Lund knytas ihop med stadsmiljön.

-Vår lösning gör att grönområdena intill Sparta kan kopplas ihop i en levande miljö med Medicon Village, Ideon och Lunds universitet, säger Mats Leifland.

Bebyggelsen är planerad på båda sidor om Scheelevägen. På den västra sidan, tävlingsområdet, men även på den östra sidan där Medicon Village planerar för bostäder och kontor. Huskropparna placeras så att Spartas kommunikationsstråk i öst-västlig riktning får en fortsättning ut till Scheelevägen. Scheelevägen blir på så sätt en stadsmässig gata i nord-sydlig riktning.

Förutom den öppna mötesplatsen och samspelet med omgivningen, bedömdes även det vinnande förslaget på t ex arkitektonisk gestaltning och miljömässig hållbarhet.

-Byggstart beräknas till våren 2017, avslutar Mats Leifland.

För frågor, kontakta:

Mats Leifland, VD, Medicon Village, tel. 073-337 10 06.

Erik Jagesten, Fastighetschef, Medicon Village, tel 070-520 67 60.

Om Medicon Village

Medicon Village startade sin verksamhet i början av 2012. Här arbetar hela värdekedjan från forskare till innovatörer och företagare tillsammans under gemensam flagg för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Vi är cirka 1200 personer på plats i 100 olika organisationer där Region Skåne, Lunds universitet och ESS är de största. Medicon Village ägs av Mats Paulsson stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelsens överskott går tillbaka till forskning och innovation.

 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

En del av Medicon Village koncept är att bygga forskarbostäder. Vi vill stödja det bostadsbehov som finns bland forskare på Medicon Village, och som kommer att uppstå framöver då MAX IV och ESS tas i drift.
Mats Leifland, VD på Medicon Village