Startskott för framtidens forskarbostäder i Lund

Report this content

Flexibla, hållbara och trivsamma hem för 180 hushåll - det är målet med projektet Future Living i Lund. Med brukaren i fokus ska gröna innovationer, smart belysning och en ny typ av boende växa fram då Medicon Village bygger nytt på Helgonagården intill Sparta. Inför uppstarten av byggnationen 2017, startar en förstudie i bred gruppering.


Tvättotek, storfrysar, gröna tak och växthus, utomhusbad, solceller och unika energilösningar, komfort, ytor för fest och umgänge, flexibla restaurang-och konferenslokaler, möjlighet att dela bil och köpa de tjänster man behöver. Det är delar av visionen för att locka forskare att stanna i Lund.

- En del av Medicon Village koncept är att bygga forskarbostäder. Vår ambition är att stödja det bostadsbehov som finns bland forskare på Medicon Village, och som kommer att uppstå framöver då MAX IV och ESS tas i drift, säger Mats Leifland, VD på Medicon Village.


Bred samverkan i förstudie

I augusti vann Medicon Village den markanvisningstävling som utlysts av Lunds kommun. Medicon Village kommer att exploatera Helgonagården, dvs den tomt som idag är parkering i anslutning till Spartas östra sida. Planerna är att skapa en öppen mötesplats med gata, park och ett nytt entrétorg med omgivande bebyggelse. Medicon Village går också i fronten för att uppfylla nya krav på energiprestande. Fastighetsbranschen står inför en omställning till "nära noll energibyggnader" som enligt EUs energiprestandadirektiv ska gälla från och med 2021.

I förstudien för Future Living samarbetar Medicon Village, Siemens, E.ON, Kraftringen, Tyréns, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Lunds kommun. Medicon Village etablerade tidigt samarbete med Siemens, som stöttade teknikdelen i tävlingsprocessen. Future Livings vision har sedan förankrats inom innovationsplattformen Future by Lund, och även skapat utrymme för de övriga professionella aktörerna att bidra i förverkligandet av projektet. Samarbetet formaliserade i höstas, och startskottet har nu gått för den gemensamma förstudien.

-Vi sökte tidigt samarbete med professionella, globala aktörer som delar vår passion runt människors hälsa och bättre liv, säger Mats Leifland.

Förstudien drivs i två arbetsgrupper med tillhörande styrgrupper. Resultatet presenteras i slutet av januari, och ska bilda underlag för den upphandling som sedan sätter i gång.


De boende i centrum redan från start
Framtida forskare vid ESS blir en viktig grupp i de nya bostäderna vid Sparta. För att fånga upp vad de vill ha, kommer en fokusgrupp från ESS att involveras i arbetet.

-Vi vill provtrycka det de boende vill ha. Ledorden är hållbarhet, komfort, fritid och umgänge – en slags kostcirkel för framtidens boende, säger Mats Leifland.

Future Living vill också öppna upp bredare för att hitta tekniska och digitala lösningar för ett bekvämt boende. Framtidens brukare, dvs dagens ungdomar, blir en annan viktig grupp att plocka in i ett tidigt skede:

-Vårt sätt att ta emot information och kommunicera med andra förändras dramatiskt. Det finns ett uttryck som säger att vi är "globally connected, yet locally isolated". Hur kan framtidens boendemiljö bidra till bättre lokal sammanhållning och miljömässig hållbarhet? Hur ser det "digitala lokalsamhället" ut som ger alla tillgång till den information och de tjänster som behövs för att få livspusslet att gå ihop och lokalsamhället att fungera? Det är en utmaning som vi vill ta oss an i detta projekt, säger Allan Larsson, styrelseledamot i Medicon Village ägarstiftelse samt medlem i referensgruppen för Future Living.

I slutet av januari presenteras förstudien för intressenter från de olika parterna, t ex styrelser, medlemmar, referensgrupp m fl. Några veckor innan kommer framtida brukare bjudas in för att tycka till och ge sin input.

- Siemens och övriga parter tar gärna goda innovationer från Future Living vidare till andra projekt. Vi hoppas Future Living inspirerar för framtida byggnation på Brunnshög, säger Anders Raginia, affärsutvecklare på Siemens.


För mer information vänligen kontakta

Erik Jagesten, Fastighetschef, Medicon Village, tel 070-520 67 60, erik.jagesten@mediconvillage.se
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village AB tel. 0703-05 70 16 anette.orheim@mediconvillage.se
Mats Leifland, VD Medicon Village AB, tel. 073-337 10 06 mats.leifland@mediconvillage.se

BAKGRUND

I en tävlingsprocess som utlystes av Lunds kommun, avgjordes det i augusti att det blir Medicon Village som kommer att exploatera Helgonagården 7:10. Tomten är idag parkering i anslutning till Spartas östra sida. Planerna på att skapa en öppen mötesplats med gata, park och nytt entrétorg med omgivande bebyggelse var avgörande i bedömningen. På området planerar Medicon Village att bygga mellan 150 och 180 lägenheter. Tomten är strategiskt placerad i förhållande till Medicon Village, framför den nuvarande huvudentrén.

Medicon Village planerar att successivt bygga tre huskroppar. Såväl bostads- som hyresrätter ska inrymmas i husen. Med en ny bebyggelse på Helgonagården, ny gestaltning av Scheelevägen och ett nytt torg i life science parkens förlängning kan nordöstra Lund knytas ihop med stadsmiljön.

Bebyggelsen är planerad på båda sidor om Scheelevägen. På den västra sidan, tävlingsområdet, men även på den östra sidan där Medicon Village planerar för bostäder och kontor. Huskropparna placeras så att Spartas kommunikationsstråk i öst-västlig riktning får en fortsättning ut till Scheelevägen. Scheelevägen blir på så sätt en stadsmässig gata i nord-sydlig riktning.

I en förstudie och i bred samverkan, kallat Future Living, samarbetar nu Medicon Village, Siemens, E.ON, Kraftfringen, Tyréns, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Lunds kommun. Medicon Village etablerade tidigt ett samarbete med Siemens, som stöttade teknikdelen i tävlingsprocessen. Future Livings vision har sedan förankrats inom innovationsplattformen Future by Lund, och även skapat utrymme för de övriga professionella aktörerna att bidra i förverkligandet av projektet. Samarbetet formaliserades i höstas, och startskottet har nu gått för den gemensamma förstudien. Gruppen är uppdelad i en referensgrupp, två styrgrupper och två projektgrupper - "Energy Supply and Infrastructure" och "Automation and Building".

Future Living kommer att drivas i samarbete med samtliga parter utifrån respektive parts breda kompetens på området. Förstudien innefattar även fokus på innovationskoncept utifrån ett brukarperspektiv med solceller, klimatanpassning, nära-nollenergi utifrån EU:s Energiprestandadirektiv, smart belysning, flexibla e-lösningar m m.


MEDVERKANDE PARTER I FUTURE LIVING

Medicon Village: Medicon Village erbjuder en mötesplats för forskare, innovatörer och företagare inom life science. På Medicon Village finns ca 1200 personer i 110 olika organisationer. Det lilla företaget får det stora företagets fördelar i en miljö med rikt erfarenhetsutbyte. Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan på Medicon Village cirka 80 000 kvm, av vilka drygt 40 000 kvm är laboratoriehus.

Siemens: Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering.

E.ON: E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster.

Kraftringen: Kraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla, samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och entreprenader.

Tyréns: Tyréns är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad som skapar lösningar inom stadsbyggnad och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling.

Lunds Tekniska Högskola: Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en fakultet inom Lunds universitet med utbildning och forskning i t ex teknikvetenskap, arkitektur och industridesign.

Lunds kommun och Future by Lund: Future by Lund drivs av Lunds kommun, Ideon, Kraftringen, Lunds universitet, Eon, Region Skåne, Sustainable Business Hub, SP, Akademiska Hus och Siemens. Future by Lund är en av de fyra svenska innovationsplattformar för hållbara städer som Vinnova beviljade stöd till 2013.

Medicon Village är en life science by för forskning , innovation och näringsliv. Cirka 1200 personer och drygt 110 organisationer är på plats. Medicon Village ägs av Mats Paulssons stiftelse för forskning , innovation och samhällsbyggande . Stiftelsens överskott återinvesteras i forskning och innovation. Läs mer på www.mediconvillage.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

En del av Medicon Village koncept är att bygga forskarbostäder. Vår ambition är att stödja det bostadsbehov som finns bland forskare på Medicon Village, och som kommer att uppstå framöver då MAX IV och ESS tas i drift.
säger Mats Leifland, VD på Medicon Village.