Bokslutskommuniké januari-december 2018

Fjärde kvartalet

 •  Nettoomsättningen ökade med 18,7 procent till 181,2 MEUR (152,7 MEUR). Den organiska tillväxten uppgick till 13,6 procent.  
 •  Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MEUR (7,8 MEUR), motsvarande en rörelsemarginal på 4,1 procent (5,1 procent). 
 •  Nettoresultatet uppgick till 3,9 MEUR (9,2 MEUR), vilket ger en vinstmarginal på 2,2 procent (6,0 procent). 
 •  EBITDA ökade med 11,0 procent till 16,2 MEUR (14,6 MEUR), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 8,9 procent (9,6 procent). 
 •  Justerad EBITDA ökade med 18,9 procent till 17,6 MEUR (14,8 MEUR), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 9,7 procent (9,7 procent).  
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,7 MEUR (17,3 MEUR).

Helår 2018

 •  Nettoomsättningen ökade med 15,8 procent till 671,6 MEUR (580,2 MEUR). Den organiska tillväxten uppgick till 13,5 procent.  
 •  Rörelseresultatet uppgick till 29,4 MEUR (28,8 MEUR), motsvarande en rörelsemarginal på 4,4 procent (5,0 procent). 
 •  Nettoresultatet ökade med 31,2 procent till 26,5 MEUR (20,2 MEUR), vilket ger en vinstmarginal på 3,9 procent (3,5 procent). 
 •  EBITDA ökade med 8,7 procent till 59,8 MEUR (55,0 MEUR), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 8,9 procent (9,5 procent). 
 •  Justerad EBITDA ökade med 9,5 procent till 63,2 MEUR (57,7 MEUR), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 9,4 procent (9,9 procent).  
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44,4 MEUR (50,3 MEUR). 
 •  Vinsten per aktie/efter utspädning var 0,185 EUR (0,157 EUR). 
 •  Medlemsantalet ökade med 185,000 till 1,2 miljoner, starkaste medlemsökningen någonsin. 
 •  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för det finansiella året 2018, i enlighet med utdelningspolicyn. 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, MEUR Kv 4 2018 Kv 4 2017 Förändring Helår 2018 Helår 2017 Förändring
Nettoomsättning  181,2  152,7  19%  671,6 580,2 16%
Rörelseresultat 7,5  7,8  -4%  29,4 28,8 2%
Rörelsemarginal, % 4,1%  5,1%  4,4% 5,0%
Nettoresultat 3,9  9,2  -58%  26,5 20,2 31%
Vinstmarginal, % 2,2%  6,0%  3,9% 3,5%
Vinst per aktie, EUR 0,025  0,067  -63%  0,185 0,157 18%
Vinst per aktie efter utspädning, EUR 0,025  0,067  -63%  0,185 0,157 18%
EBITDA 16,2  14,6  11%  59,8 55,0 9%
EBITDA-marginal, % 8,9%  9,6%  8,9% 9,5%

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se not 13.

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 8.00 CET. Bokslutskommunikén samt övrig information om Medicover finns tillgänglig på medicover.com.

Kontaktuppgifter 
För ytterligare information kontakta: 
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations 
Telefon: 070-303 32 72 
E-post: hanna.bjellquist@medicover.com 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2017, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 580 MEUR och anställda till 15 900. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar:

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2019 uppgick Medicovers omsättning till cirka 844 MEUR och företaget hade 28 800 anställda. För mer information, besök www.medicover.com