Bokslutskommuniké januari–december 2019

Report this content

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 26,8 procent till 229,7 MEUR (181,2 MEUR). Den organiska tillväxten uppgick till 15,0 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 26,6 procent till 10,8 MEUR (8,6 MEUR), rörelsemarginalen var 4,7 procent (4,7 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 6,6 MEUR (3,5 MEUR), vilket motsvarar en vinstmarginal på 2,9 procent (1,9 procent).
 • EBITDA ökade med 37,5 procent till 33,4 MEUR (24,3 MEUR), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 14,5 procent (13,4 procent).
 • EBITDAaL ökade med 40,5 procent till 22,3 MEUR (15,9 MEUR), vilket motsvarar en EBITDAaL-marginal på 9,7 procent (8,8 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,0 MEUR (16,6 MEUR).
 • Medicover Hospitals India (MaxCure) konsolideras från och med 1 december.
 • Vinst per aktie före/efter utspädning var 0,048 EUR (0,022 EUR).

Helår 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 25,7 procent till 844,4 MEUR (671,6 MEUR). Den organiska tillväxten uppgick till 14,8 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 38,0 procent till 46,5 MEUR (33,7 MEUR), rörelsemarginalen var 5,5 procent (5,0 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 24,7 MEUR (24,2 MEUR), vilket motsvarar en vinstmarginal på 2,9 procent (3,6 procent), påverkat av lägre övriga intäkter och kostnader.
 • EBITDA ökade med 33,0 procent till 120,7 MEUR (90,7 MEUR), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 14,3 procent (13,5 procent), påverkat av förvärvsrelaterade kostnader om 2,4 MEUR (1,8 MEUR).
 • EBITDAaL ökade med 37,7 procent till 80,6 MEUR (58,5 MEUR), vilket motsvarar en EBITDAaL-marginal på 9,5 procent (8,7 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 87,3 MEUR (74,4 MEUR).
 • Vinst per aktie före/efter utspädning var 0,168 EUR (0,167 EUR).
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 på 0,05 EUR per aktie.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, MEUR Kv 4
2019
Kv4
2018
För-ändring Helår
2019
Helår 2018 För-ändring
Nettoomsättning 229,7 181,2 27% 844,4 671,6 26%
Rörelseresultat (EBIT) 10,8 8,6 27% 46,5 33,7 38%
Rörelsemarginal, % 4,7% 4,7%   5,5% 5,0%  
Nettoresultat 6,6 3,5 91% 24,7 24,2 2%
Vinstmarginal, % 2,9% 1,9%   2,9% 3,6%  
Vinst per aktie före/efter utspädning, EUR 0,048 0,022 118% 0,168 0,167 1%
             
EBITDA 33,4 24,3 37% 120,7 90,7 33%
EBITDA-marginal, % 14,5% 13,4%   14,3% 13,5%  
EBITDAaL 22,3 15,9 40% 80,6 58,5 38%
EBITDAaL-marginal, % 9,7% 8,8%   9,5% 8,7%  
EBITA 13,9 10,0 39% 53,7 37,0 45%
EBITA-marginal, % 6,0% 5,5%   6,4% 5,5%  

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se not 10. Från och med tredje kvartalet 2019 så beräknas marginaler för innevarande och jämförande perioder baserat på heltal i euro istället för avrundade belopp i miljoner euro.

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 7.45 CET. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns tillgänglig på medicover.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

Tel: 070-3033272
Mail: hanna.bjellquist@medicover.com 

 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2018, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och anställda till 20 970. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar: