Delårsrapport april–juni 2017

Andra kvartalet 

 • Nettoomsättningen ökade med 14,5 procent till 141,6 MEUR (123,7 MEUR). Nettoomsättningen i konstant valuta ökade organiskt med 12,2 procent. 
 • Rörelseresultatet mer än tredubblades till 5,7 MEUR (1,6 MEUR), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,0 procent (1,3 procent). 
 • Nettoresultatet uppgick till 2,3 MEUR (-1,1 MEUR), vilket motsvarar en vinstmarginal på 1,6 procent (-0,9 procent).  
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 MEUR (3,2 MEUR). 
 • Vinst per aktie före/efter utspädning (EPS) var 0,016 EUR (-0,015 EUR).  
 • EBITDA ökade med 17,3 procent till 12,2 MEUR (10,4 MEUR), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 8,6 procent (8,4 procent). Exklusive noteringskostnader ökade EBITDA med 30,8 procent till 13,6 MEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 9,6 procent. 
 • Medlemsantalet ökade med 17,1 procent och uppgick per den 30 juni 2017 till 964 000 (823 000). Antalet under kvartalet genomförda laboratorietester ökade med 10,7 procent till 31 miljoner (28 miljoner).
 • Medicovers B-aktier noterades på Nasdaq Stockholm den 23 maj 2017.

Första halvåret 

 • Nettoomsättningen ökade med 17,8 procent till 283,5 MEUR (240,7 MEUR). Nettoomsättningen i konstant valuta ökade organiskt med 15,4 procent. 
 • Nettoresultatet mer än fyrdubblades till 6,7 MEUR (1,6 MEUR), vilket motsvarar en vinstmarginal på 2,4 procent (0,7 procent).  
 • EBITDA ökade med 23,9 procent till 25,4 MEUR (20,5 MEUR), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 9,0 procent (8,5 procent). Exklusive för kostnader för noteringen ökade EBITDA med 32,7 procent till 27,2 MEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 9,6 procent. 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro (MEUR) Kv 2 2017 Kv 2 2016 För-ändring 6m 2017 6m 2016 För-ändring Helår 2016
Nettoomsättning 141,6 123,7  14,5% 283,5 240,7 17,8% 497,3 
Rörelseresultat  5,7 1,6  256,3%  12,5 7,0 78,6% 17,6 
Rörelsemarginal, % 4,0% 1,3%  4,4% 2,9% 3,5% 
Nettoresultat 2,3 -1,1  i/m  6,7 1,6 318,8% 6,5 
Vinstmarginal, % 1,6% -0,9%  2,4% 0,7% 1,3% 
Vinst per aktie, EUR  0,016 -0,015-  i/m  0,054 0,007 671,4% 0,046 
Vinst per aktie efter utspädning, EUR  0,016 -0,015 i/m  0,054 0,007 671,4% 0,045 
EBITDA1)  12,2  10,4   17,3%  25,4  20,5 23,9% 44,3 
EBITDA-marginal, %1 8,6% 8,4%  9,0% 8,5% 8,9% 

1     För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se not 10


Denna information är sådan information som Medicover AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2017 kl. 8.00 CEST. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns tillgängligt på medicover.com.

Finansiell kalender 

Delårsrapport januari–september 2017           27 oktober 2017

Kontaktuppgifter

För ytterligare information kontakta: Paula Treutiger, Corporate Communication & Investor Relations

Dir Telefon: 073-366 65 99 E-post: paula.treutiger@medicover.com  

Adress

Org.nr: 559073-9487 Medicover AB (publ)

Box 55720, 114 83 Stockholm

Besöksadress: Riddargatan 12A, Stockholm  Telefon: 08-622 36 00


      

Taggar:

Prenumerera