Delårsrapport april–juni 2020

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 198,8 MEUR (202,9 MEUR), en minskning med 2,1 procent varav organisk tillväxt uppgick till -7,7 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,3 MEUR (10,1 MEUR), rörelsemarginalen var ‑1,2 procent (5,0 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till -8,5 MEUR (4,9 MEUR), en vinstmarginal på -4,3 procent (2,4 procent).
 • EBITDA uppgick till 25,3 MEUR (27,3 MEUR), -7,5 procent. EBITDA-marginalen var 12,7 procent (13,5 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 12,4 MEUR (17,5 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 6,3 procent (8,7 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,3 MEUR (15,7 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var ‑0,056 EUR (0,031 EUR).
 • Covid-19-pandemin hade en betydande negativ påverkan på verksamheten.
 • Riktad nyemission av 15 miljoner aktier genomförd med en nettolikvid om 141,9 MEUR.
 

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 437,6 MEUR (402,6 MEUR), en ökning med 8,7 procent, varav  organisk tillväxt uppgick till -0,1 procent.

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,1 MEUR (21,4 MEUR), -80,9 procent, rörelsemarginalen var 0,9 procent (5,3 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till -11,0 MEUR (11,8 MEUR), en vinstmarginal på -2,5 procent (2,9 procent).
 • EBITDA uppgick till 54,3 MEUR (54,8 MEUR, -0,9 procent. EBITDA-marginalen var 12,4 procent (13,6 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 29,2 MEUR (36,0 MEUR), -18,9 procent, EBITDAaL-marginalen var 6,7 procent (9,0 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 74,8 MEUR (39,8 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var ‑0,062 EUR (0,077 EUR).
 • Covid-19-pandemin hade en betydande negativ påverkan på verksamheten.
 • Riktad nyemission av 15 miljoner aktier genomförd med en nettolikvid om 141,9 MEUR.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, MEUR

Kv 2 2020 Kv 2 2019 För-ändring 6M
2020
6M
2019
För-ändring Helår 2019
Nettoomsättning 198,8 202,9 -2% 437,6 402,6 9% 844,4
Rörelseresultat (EBIT) -2,3 10,1 -123% 4,1 21,4 -81% 46,5
Rörelsemarginal -1,2% 5,0% 0,9% 5,3% 5,5%
Nettoresultat -8,5 4,9 i/m -11,0 11,8 -194% 24,7
Vinstmarginal -4,3% 2,4% -2,5% 2,9% 2,9%
Vinst per aktie före/efter utspädning, EUR -0,056 0,031 i/m -0,062 0,077 -181% 0,168
EBITDA 25,3 27,3 -7% 54,3 54,8 -1% 120,7
EBITDA-marginal 12,7% 13,5% 12,4% 13,6% 14,3%
EBITDAaL 12,4 17,5 -29% 29,2 36,0 -19% 80,6
EBITDAaL marginal 6,3% 8,7% 6,7% 9,0% 9,5%
EBITA 5,2 11,6 -55% 14,1 24,1 -42% 53,7
EBITA-marginal 2,6% 5,7% 3,2% 6,0% 6,4%

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se www.medicover.com/sv/finansiell-information.
 

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 kl. 07.45 CEST. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns tillgänglig på medicover.com.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information kontakta:
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-303 32 72
E-post: hanna.bjellquist@medicover.com
 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2019, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 844 MEUR och anställda till 28 800. För mer information, besök www.medicover.com.

Prenumerera