Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Viktiga händelser under perioden · Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 8,4 miljoner euro (7,3 miljoner euro), en ökning med 15 procent jämfört med samma period 2001. Intäkterna för de nio första månaderna uppgick till 26,0 miljoner euro (21,7 miljoner euro), en ökning med 20 procent jämfört med de nio första månaderna 2001. · Antalet förutbetalda medlemskap ökade till 103 300, en uppgång med 4 000 under kvartalet och med 19 500, eller 23 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. · Rörelsens förlust uppgick till 0,2 miljoner euro (-0,4 miljoner euro) för kvartalet och 1,1 miljoner euro (-0,7 miljoner euro) för niomånadersperioden. · Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 miljoner euro (0,2 miljoner euro) för kvartalet och till 1,0 miljoner euro (0,8 miljoner euro) för niomånadersperioden. · En reservering på 19,6 miljoner euro för vår portfölj av onoterade placeringar reducerade värdet på innehavet till 14,4 miljoner euro. Reserveringens omfattning har fastställts genom en bedömning, på grundval av reaktioner och information från potentiella köpare, av marknadsvärdet för hela portföljen av onoterade placeringar. · Om inget bindande anbud från tredje man erhålls före den 1 december 2002 har styrelsens ordförande, Jonas af Jochnick, gjort ett oåterkalleligt åtagande att lägga ett bud på portföljen av onoterade placeringar, inklusive låneplaceringar, men exklusive de tre fondplaceringarna, på 12 miljoner euro. Investmentportföljen Som meddelats i tidigare rapporter anser styrelsen det vara av stor vikt för en positiv utveckling för Medicover, att bolaget kan avyttra sin investeringsportfölj och få en mer likvid balansräkning. Medicover kommer därigenom bli mer fokuserat och transparent, kostnaderna för central administration och finansiering kommer att bli lägre och även säkerställa finansiering för att under de två närmaste åren stödja en ambitiös utvecklingsplan. Som meddelades i vår halvårsrapport har vi utarbetat ett prospekt för placerare och under de senaste tre månaderna har vi arbetat med att söka intresserade köpare för vår investeringsportfölj. Omkring 20 institutionella placerare som är aktiva i regionen har kontaktats och övervägt möjligheten. Fortfarande har inget bindande anbud erhållits. Följaktligen har vi under tredje kvartalet gjort en reservering på 19,6 miljoner euro för vår portfölj av onoterade placeringar och sänkt värdet på innehaven till 14,4 miljoner euro. Reserveringens omfattning har fastställts genom en bedömning av marknadsvärdet för hela portföljen av onoterade placeringar, på grundval av reaktioner och information från potentiella köpare och med beaktande av det värde som skulle uppnås genom en transaktion av det slag som beskrivs nedan. Om inget bindande anbud från tredje man erhålls före den 1 december 2002, har styrelsens ordförande, Jonas af Jochnick, som direkt kontrollerar eller har intressen i Medicover motsvarande 40,1 %, gjort ett oåterkalleligt åtagande att lägga ett bud på portföljen av onoterade placeringar, inklusive låneplaceringar, men exklusive de tre fondplaceringarna, på 12 miljoner euro. Om ett anbud med bättre villkor erhålls, kommer inte Jonas af Jochnick att lägga ett högre bud. För att avspegla den ökade osäkerheten rörande värdet på de underliggande tillgångarna och tidpunkten för avyttring, har vi sänkt värdet på innehavet av de tre fondplaceringar som skulle kvarstå i balansräkningen från 3,6 miljoner till 2,4 miljoner euro. Om af Jochnick lämnar anbudet, kommer bestämmelserna rörande transaktion med närstående part att aktualiseras. Enligt dessa bestämmelser krävs bland annat att styrelsen erhåller en oberoende värdering av tillgångarnas marknadsvärde, vilken skulle ligga till grund för en bedömning av budet från närstående part. Styrelsen skulle utifrån denna lämna en rekommendation till aktieägarna vid en extraordinarie bolagsstämma om att acceptera eller inte acceptera anbudet. Som en följd av styrelsens beslut att genomföra en försäljning av hela portföljen av onoterade placeringar, redovisas resultatet från investeringsverksamheten, enligt internationella redovisningsstandarder, som verksamhet under avveckling. De likvida medel som erhålls från försäljningen, vilket kommer att uppgå till minst 12 miljoner euro, kommer att erhållas, med förbehåll för aktieägarnas godkännande, i början av nästa år. Försäljningen av det rumänska leasingföretaget Motoractive, till ett bokfört värde på innehavet av 0,9 miljoner euro, har slutförts och likviden kommer att erhållas inom kort. Rörelsen Trots negativa valutaeffekter, fortsatte Medicovers underliggande verksamhet att växa. Intäkterna under tredje kvartalet ökade med 15 procent jämfört med samma period 2001, till 8,4 miljoner euro. Intäkterna för niomånadersperioden var 26,0 miljoner euro, en ökning med 20 procent jämfört med intäkterna på 21,7 miljoner euro under de nio första månaderna 2001. Försäljning - över 100 000 medlemmar Totala antalet medlemmar ökade med 4 000 under kvartalet, till sammanlagt 103 300. Det innebär en ökning med 19 500, eller 23 procent, mot samma period föregående år. Medlemsökningen kommer till 75,4 procent från andra länder än Polen och av dessa var 36,7 procent organisk tillväxt och 38,7 procent ett resultat av det tjeckiska förvärvet. För samma period förra året låg 25 procent av tillväxten utanför Polen. Tillväxten har fortsatt inom den polska rörelsen, om än i en lägre takt på grund av ekonomin, och intäkter i lokal valuta ökade med tre procent jämfört med föregående kvartal. Polens samlade andel av intäkterna under niomånadersperioden sjönk till 66 procent, mot 74 procent för ett år sedan. För den premiebaserade verksamheten var den samlade tillväxten 18 procent jämfört med föregående år och 122 procent för marknaderna utanför Polen. Av den senare var 72 procent organisk tillväxt och 50 procent ett resultat av det tjeckiska förvärvet. Medicovers tillväxt på andra marknader fortsatte, med den bästa tillväxten i Rumänien, där intäkterna ökade med sju procent jämfört med föregående kvartal. Tillväxten på marknader utanför Polen uppgick för niomånadersperioden till 58 procent, vilket motsvarade över 70 procent av den totala tillväxten. Resultat Rörelsens förlust uppgick till 0,2 miljoner euro (-0,4 miljoner euro) för kvartalet och 1,1 miljoner euro (-0,7 miljoner euro) för niomånadersperioden. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 0,5 miljoner euro (0,2 miljoner euro) för kvartalet och till 1,0 miljoner euro (0,8 miljoner euro) för niomånadersperioden. Förlusten före skatt för kvartalet uppgick till 0,4 miljoner euro (-0,7 miljoner euro) för kvarstående verksamhet och till 20,2 miljoner euro (- 0,8 miljoner euro) för verksamhet som upphör. Förlusten före skatt för niomånadersperioden för kvarstående verksamhet uppgick till 2,2 miljoner euro (-1,4 miljoner euro) och till 21,3 miljoner euro (-3,2 miljoner euro) för verksamhet som upphör. Finansiella kostnader uppgick till totalt 1,4 miljoner euro. Den stora nedskrivningen på 19,6 miljoner euro för den onoterade portföljen avspeglar sannolika intäkter från avyttringen samt reducerade bokförda värden på de tre återstående fondinnehaven. Kostnader För tredje kvartalet uppgick de medicinska kostnaderna till 5,0 miljoner euro, eller 59,5 procent av intäkterna, jämfört med 60,5 procent för andra kvartalet och 59,7 procent för tredje kvartalet 2001. De medicinska kostnaderna uppgick till 15,6 miljoner för niomånadersperioden (60,0 procent av intäkterna), jämfört med 12,6 miljoner euro (58, 1 procent av intäkterna) de första nio månaderna 2001. Trots att de medicinska kostnaderna är högre än för motsvarande perioder förra året, ligger de i linje med förväntningarna. Distributions-, försäljnings- och marknadsföringskostnader uppgick för tredje kvartalet till 0,9 miljoner euro (1,0 miljoner euro) och för niomånadersperioden till 3,1 miljoner euro (3,0 miljoner euro), vilket motsvarar 12,1 (13,6) procent av intäkterna. Administrativa kostnader låg med 2,1 miljoner euro på samma nivå som under andra kvartalet, vilket motsvarar 24,4 (24,3) procent av intäkterna, och 6,3 miljoner för niomånadersperioden, eller 24,3 (24,5) procent av intäkterna. Polen - fortsatt svag ekonomi De polska intäkterna uppgick till 5,5 miljoner euro, en nedgång med sex procent från andra kvartalet och en ökning med två procent från föregående år. Intäkterna för de första nio månaderna uppgick till 17,3 miljoner euro, en ökning med 7,0 procent jämfört med föregående år. Antalet medlemmar i Polen ökade under kvartalet med 1 100 till 75 600, med en något svagare nyförsäljning vilket dock uppvägdes av en viss förbättring av resultatet för den befintliga portföljen. Utvecklingen av värdet på dem polska medlemsportföljen har under kvartalet fortsatt sitt tidigare mönster, med goda resultat för nyförsäljningen men bristande tillväxt från den existerande portföljen, på grund av fortsatta nedskärningar på företagen. En viss ljustning har kunnat skönjas under kvartalet från den existerande portföljen. Vår strategi på den svagare polska marknaden har varit att hålla våra genomsnittliga premienivåer uppe och inte offra marginalerna för högre volym. I stort sett har detta lyckats och räknat i polska zloty har de genomsnittliga premierna varit stabila under de senaste 12 månaderna. En faktor som ligger bakom de minskade intäkterna i euro är att den polska zlotyn fallit kraftigt i värde mot euron, med 9,7 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Värdet på medlemsportföljen uttryckt i zloty med omkring 10,4 procent under de nio första månaderna 2002, medan värdet i euro uppvisade en mindre minskning jämfört med utgången av 2001. Vi vidhåller vår åsikt att våra utsikter i Polen på kort till medellång sikt hänger nära samman med hur snabbt den polska ekonomin återhämtar sig. Mot bakgrund av dagens negativa miljö, fortsätter vi att tolka försäljningsresultaten som uppmuntrande och ser dem som ett tecken på produktens och varumärkets styrka. Vi är fortsatt övertygade om att den polska tillväxten kommer att ta ny fart i takt med att den inhemska ekonomin återhämtar sig, men vi kan inte se att denna återhämtning på kort sikt blir särskilt kraftig. Mot bakgrund av marknadsläget anser vi att arbetet med att stärka produkten och investera i försäljning och marknadsföring är klokt och kommer att löna sig på sikt. Vi kommer att fullfölja vårt arbete med att rationalisera de administrativa rutinerna och göra företaget effektivare tack vare bättre stöd av informationsteknik. Rumänien - ytterligare ett avtal om förutbetalningar för över 2 000 personer undertecknat Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 1,7 miljoner euro, en ökning med 29 procent jämfört med föregående år. Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 31 procent jämfört med förra året, till 5,0 miljoner euro. Den förutbetalda verksamheten hade en tillväxt på 58 procent under niomånadersperioden, jämfört med förra året. Antalet förutbetalda medlemskap ökade med 2 600, till totalt 14 200. Den fortsatt goda utvecklingen i Rumänien baseras på ett större avtal liknande det som började löpa under andra kvartalet, som tillhandahåller tjänster till den petrokemiska branschen. Volymen inom vår laboratorieverksamhet låg på en nivå liknande den under andra kvartalet. Den rumänska ekonomin fortsätter att återhämta sig och inflationstakten dämpas. Det rumänska skuldindex har än en gång oväntat uppgraderats av kreditvärderingsinstituten, tack vare fortsatta tecken på reformer och hållbara förbättringar. Vi är uppmuntrade av utvecklingen i Rumänien, såväl när det gäller ekonomin som för vår lokala verksamhet. Vi anser att Medicover har en utmärkt position jämfört med framtida konkurrenter, för att skaffa sig en stark marknadsandel på den växande rumänska marknaden. Ungern - fortsatt upphämtning för den förutbetalda verksamheten Kvartalets intäkter låg på 0,5 miljoner euro, en ökning med 43 procent mot motsvarande kvartal 2001. Intäkterna för niomånadersperioden uppgick till 1,4 miljoner euro, en ökning med 46 procent jämfört med föregående år. Vi upplever fortsatt goda genomsnittliga premienivåer för nyförsäljningen. Antalet förutbetalda medlemskap ökade till 4 000, en ökning med 300 för kvartalet. I Ungern fortsatte den förutbetalda verksamheten att växa, men ökningstakten sjönk under sommarperioden. Vår ungerska verksamhet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede av utvecklingen och vi håller på att etablera en ny klinik som ska ersätta den ursprungliga klinik som förvärvades 1998. Uttalanden nyligen av den nya ungerska regeringen pekar mot kraftfulla reforminitiativ, där privat finansiering och produktion av hälso- och sjukvård kommer att spela viktiga roller. Tjeckien - integrering och fokusering på försäljningsutvecklingen Intäkterna uppgick till 0,5 miljoner euro för tredje kvartalet och till 1,3 miljoner euro för niomånadersperioden. Antalet förutbetalda medlemskap förblev oförändrat 7 600. Vi har fortsatt arbetet med att integrera den tjeckiska rörelse som förvärvades i november 2001 i Medicover. Den lokala verksamheten har bytt identitet till att bedrivas under varumärket Medicover. Vi utökar vår verksamhet i såväl Prag som Brno, Tjeckiens andra stad, och vi räknar med att kunna börja tillhandahålla tjänster där i början av nästa år. Den nyligen tillsatte försäljnings- och marknadschefen utvecklar sitt säljteam. Flera större avtal undertecknades under kvartalet och börjar löpa under de närmaste månaderna. Estland - bred bas av kunder inom företagshälsovård Intäkterna i Estland uppgick till 0,2 miljoner euro under kvartalet och till 0,6 miljoner euro för niomånadersperioden. För kontantbetalda tjänster är tredje kvartalet normalt svagare, men jämfört med förra året är ökningen märkbar för vår lilla men växande premiebetalda verksamhet. Verksamheten i Estland kommer fortsatt att bygga på den breda basen av kunder inom företagshälsovård, för att utvecklas mot ett bredare tjänsteutbud. Likviditet Likvida tillgångar uppgick till 9,0 miljoner euro, inklusive 1,1 miljoner i noterade aktier och 0,9 miljoner i fordringar avseende försäljningen av Motoractive. Kortfristiga skulder, inklusive förutbetalda intäkter, uppgick till 7,3 miljoner euro. De samlade skulderna uppgick till 15,9 miljoner euro och nettoskulden till 12,8 miljoner euro. Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna för kvartalet uppgick till netto 0,3 miljoner euro (0,4 miljoner euro). Framtidsutsikter Folkomröstningen på Irland beredde vägen för en utvidgning av Europeiska unionen med tio nya medlemsstater från Central- och Östeuropa och vi ser fram emot toppmötet i Köpenhamn, där beslut ska fattas om denna historiska händelse. Ett sådant beslut kommer under de närmaste åren att få en mycket stark positiv inverkan på affärsmöjligheterna på de marknader där Medicover verkar. Genom att avyttra vår investeringsportfölj uppnår vi en total fokusering på Medicovers kärnverksamhet. Det gör företaget mer transparent och tryggar den finansiering som krävs för att under de närmaste åren fullfölja en ambitiös utvecklingsplan. Detta kommer sammantaget att påverka Medicovers möjligheter att utveckla en framgångsrik verksamhet i positiv riktning. Fredrik Ragmark November 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar