Delårsrapport Januari–mars 2022

Report this content
  • Nettoomsättningen uppgick till 381,7 MEUR (317,2 MEUR), en ökning med 20,3 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 13,8 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 22,5 MEUR (41,6 MEUR), rörelsemarginalen var 5,9 procent (13,1 procent).
  • Nettoresultatet uppgick till 12,3 MEUR (26,3 MEUR), en vinstmarginal på 3,2 procent (8,3 procent).
  • EBITDA uppgick till 62,6 MEUR (65,5 MEUR), en minskning med 4,4 procent. EBITDA-marginalen var 16,4 procent (20,6 procent).
  • EBITDAaL uppgick till 42,9 MEUR (52,9 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 11,2 procent (16,7 procent).
  • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45,8 MEUR (57,7 MEUR).
  • Resultat per aktie före/efter utspädning var 0,082 EUR (0,174 EUR).
  • Verksamheten i Ukraina har påverkats negativt av den ryska invasionen och kriget, en nedskrivning om -5,1 MEUR har redovisats.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, MEUR Kv 1
2022
Kv 1
2021
För-ändring R12* Helår
2021
Nettoomsättning 381,7 317,2 20% 1 441,9 1 377,4
Rörelseresultat (EBIT) 22,5 41,6 -46% 140,3 159,4
Rörelsemarginal 5,9% 13,1% 9,7% 11,6%
Nettoresultat 12,3 26,3 -53% 92,6 106,6
Vinstmarginal 3,2% 8,3% 6,4% 7,7%
Vinst per aktie före/efter utspädning, EUR 0,082 0,174 -53% 0,595 0,686
EBITDA 62,6 65,5 -4% 267,5 270,4
EBITDA-marginal 16,4% 20,6% 18,6% 19,6%
Justerad EBITDA 67,5 66,9 1% 281,1 280,5
Justerad EBITDA-marginal 17,7% 21,1% 19,5% 20,4%
EBITDAaL 42,9 52,9 -19% 200,8 210,8
EBITDAaL marginal 11,2% 16,7% 13,9% 15,3%
Justerad EBITDAaL 47,8 54,3 -12% 214,4 220,9
Justerad EBITDAaL-marginal 12,5% 17,1% 14,9% 16,0%
EBITA 32,0 44,1 -27% 159,1 171,2
EBITA-marginal 8,4% 13,9% 11,0% 12,4%

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se www.medicover.com/sv/finansiell-information. *R12 – rullande tolv månader (1 april 2021-31 mars 2022).

vd-ord

2021 var ett rekordår och vi hade en bra start på 2022 som sedan fick ett bakslag då Ryssland oprovocerat invaderade Ukraina. Vi fördömer å det starkaste den ryska militärens illdåd och stöder Ukraina och det ukrainska folket. Medicover har över 3 500 anställda i Ukraina och vårt fokus har varit på hur vi på bästa sätt kan hjälpa dem i denna svåra tid. Betydande insatser har gjorts för att organisera resurser i angränsande länder, främst i Polen, för att kunna ta hand om personal och deras familjer som önskat lämna Ukraina. Med tanke på våra tjänsters väsentliga karaktär i Ukraina har verksamheten hållits igång under större delen av perioden men på låga nivåer. I dagsläget har vi skador på ett antal blodprovscentraler samt några som är i ockuperade områden. Till följd av detta har vi redovisat en nedskrivning om -5,1 MEUR avseende skadade och förstörda tillgångar och anläggningar som inte längre är under vår kontroll. Vi följer noga situationen och vidtar nödvändiga åtgärder, alltid med fokus på våra medarbetares hälsa och välbefinnande.

Överlag utvecklades verksamheten väl och nettoomsättningen för kvartalet steg med 20,3 procent till 381,7 MEUR (317,2 MEUR). Den organiska tillväxten var 13,8 procent.

Fee-For-Service och övriga tjänster (FFS) ökade med 21,8 procent under kvartalet och svarar nu för 58 procent av den totala nettoomsättningen.

EBITDA uppgick till 62,6 MEUR (65,5 MEUR), en minskning med 4,4 procent. EBITDA-marginalen var 16,4 procent (20,6 procent). Justerad EBITDA ökade något och uppgick till 67,5 MEUR (66,9 MEUR), justerad EBITDA-marginal var 17,7 procent (21,1 procent).

Att vi kan redovisa en så stark omsättningstillväxt och rörelsemarginal trots att ett krig pågår på en av våra största marknader samtidigt som antalet faciliteter har expanderat avsevärt illustrerar tydligt styrkan och diversifieringen i vår verksamhet.

Healthcare Services nettoomsättning ökade med 32,3 procent till 208,1 MEUR (157,3 MEUR), den organiska tillväxten var 22,6 procent. Den integrerade vårdmodellen fortsätter att attrahera och medlemsökningen under kvartalet var historiskt hög, 84 000 nya medlemmar. Antalet medlemmar uppgick till totalt 1,6 miljoner vid kvartalets utgång, en ökning med 14,1 procent jämfört med föregående år. Ökningen utgör mer än hälften av medlemstillväxten för hela 2021, vilket i sig var vårt överlägset starkaste medlemstillväxtår någonsin, det illustrerar mycket väl den exceptionellt starka tillväxten detta kvartal. FFS ökade också mycket starkt med 46,3 procent under kvartalet och svarade för 54 procent av divisionens nettoomsättning.

Healthcare Services EBITDA ökade med 14,7 procent till 25,7 MEUR (22,5 MEUR), en EBITDA-marginal på 12,4 procent (14,3 procent). Vi upplever stigande medicinska kostnader till följd av medicinsk kostnadsinflation och högre utnyttjande i den integrerade vårdmodellen eftersom infektionssjukdomar som dämpats av covid-19-åtgärder har ökat. Vi är fortsatt fokuserade på, och övertygade om, att kunna hantera de prisjusteringar och operativa effektiviseringar som krävs för att kompensera för ökade kostnadsnivåer. Dessutom har omfattande investeringar och expansionen av sjukhus och gymkedjor vilka är i tidig utvecklingsfas kortsiktigt en utspädande effekt på marginalen. Under de senaste tolv månaderna har Healthcare Services investerat i nya operativa anläggningar, både ägda och hyrda, vilket utökat ytan med cirka 200 000 kvadratmeter, det inkluderar bland annat medicinska- och tandläkarkliniker, cirka 60 gym, 1 900 sjukhussängar bara i Indien och sjukhus i Rumänien och Polen. Detta illustrerar mycket väl koncernens dynamiska positionering för fortsatt stark tillväxt.

Diagnostic Services nettoomsättning ökade med 7,9 procent till 178,5 MEUR (165,5 MEUR), den organiska tillväxten var 4,6 procent. Covid-19-testningen har fortsatt varit hög, särskilt i Tyskland under kvartalet medan volymen avtagit på andra marknader. Antalet laboratorietester uppgick till 32,0 miljoner (32,6 miljoner), en minskning med 2,0 procent. Antalet blodprovscentraler uppgick till 886 (756). FFS ökade med 3,0 procent under kvartalet och svarade för 64 procent av divisionens nettoomsättning.

Diagnostic Services EBITDA minskade med 6,7 procent till 44,2 MEUR (47,3 MEUR), EBITDA-marginalen var 24,7 procent (28,6 procent). Ukraina hade en negativ påverkan på divisionen från slutet av februari och covid-19-testningen fortsätter att bidra till lönsamheten och marginalerna.

Under kvartalet har vi fortsatt arbeta med vår strategiska agenda – att växa på befintliga marknader och utöka vårt utbud av tjänster – och båda divisionerna har genomfört förvärv. Healthcare Services inom områden som optik, gym och sjukhus i Polen, Rumänien och Indien, och Diagnostic Services förvärvade laboratorier på Cypern och i Bosnien-Hercegovina.

Trots osäkerheten kring invasionen av Ukraina känner vi tillförsikt och är optimistiska om framtiden. Våra medarbetare och organisation har i samband med den humanitära krisen och svårigheterna i Ukraina uppvisat ett starkt engagemang som reflekterar den största tillgången i vårt företag – vår kultur och våra värderingar – och för detta är jag personligen enormt stolt och tacksam. Verksamheten är generellt stark och utvecklas väl med fortsatt stabila utsikter, och vi ligger över våra treåriga finansiella mål (2020–2022)

Fredrik Rågmark
VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Denna rapport har inte granskats av företagets revisor.

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 07.45 CEST. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns tillgänglig på medicover.com.

Finansiell kalender
Årsstämma                                                                            27 april
Delårsrapport april-juni                                                           22 juli
Delårsrapport juli-september                                                  3 november

För ytterligare information kontakta:
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-303 32 72
E-post: hanna.bjellquist@medicover.com

Telefonkonferens: En telefonkonferens för analytiker och investerare hålls idag kl. 09.30. För att lyssna in, vänligen logga in här. För att ställa frågor, vänligen ring in och ange kod: 8544609
SE: 08-566 184 67
DE: +49 (0) 305 200 2085

UK: +44 (0) 2071 928 338
US: +1 646 741 3167

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2021, så uppgick Medicovers omsättning till 1 377 MEUR och anställda till fler än 38 000. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera