Extraordinarie bolagsstämma

Report this content

Extraordinarie bolagsstämma Aktie- och depåbevisägare i MEDICOVER Holding S.A. ("Medicover") kallas härmed till extraordinarie bolagsstämma den 29 januari 2003 kl 11 på 20, Rue de Philippe II, L-2340 Luxemburg. Ärenden Följande ärende kommer att behandlas på stämman: 1. Godkännande av styrelsens förslag* till försäljning av det helägda dotterbolaget Oresa Ventures N.V. ("Oresa") till närstående med i huvudsak följande innebörd: Oresa, dvs Medicovers onoterade investeringar utanför hälsovårdsverksamheten, exklusive tre fondplaceringar, försäljs i syfte att renodla företagets kärnverksamhet och därigenom vidareutveckla Medicover till det ledande privata hälsovårdsföretaget i Central- och Östeuropa. Oresa försäljs till ett värde av €12 miljoner. * Styrelsens förslag till försäljning innefattande 1) styrelsens redogörelse för skälen till den föreslagna försäljningen samt 2) ett värderingsutlåtande från en oberoende expert avseende marknadsvärdet för Oresa hålls tillgängligt på hemsidan www.medicover.com senast från och med den 10 januari, 2003, och kommer att läggas fram på bolagsstämman. Rätt att deltaga i stämman Aktieägare med registrerat aktieinnehav per den 17 januari, 2003, och depåbevisinnehavare registrerade i VPCs avstämningsregister per den 17 januari, 2003, äger rätt att deltaga i stämman. Depåbevisägare, som innehar depåbevis som förvaltas av auktoriserad förvaltare (svensk bank eller fondkommissionär) måste, för att kunna utöva rösträtt på stämman, begära hos förvaltaren att han/hon tillfälligt förs in i VPCs avstämningsregister. Sådant införande måste vara verkställt senast den 17 januari, 2003. Röstning kan ske genom att röstkort (som kan laddas ned från Medicovers hemsida, www.medicover.com) tillställs MEDICOVER Holding S.A., c/o Svenska Handelsbanken AB, Corporate Finance, Emissionsavdelningen, SE-106 70 Stockholm senast den 24 januari 2003. För depåbevisägare som önskar deltaga personligen vid stämman gäller dessutom anmälningsskyldighet enligt nedan. Anmälan vid personligt deltagande Depåbevisägare som önskar deltaga personligen (och ej endast genom röstkort) vid stämman skall anmäla sig hos depåbanken, Svenska Handelsbanken AB, Corporate Finance, per telefon 08- 701 23 82 eller 08-701 28 25, senast den 24 januari, 2003. Luxemburg, januari 2003 Styrelsen för MEDICOVER Holding S.A. Medicover Holding S.A., 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg Tel: +352 26 20 31 10. Fax: +352 26 20 32 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20021230BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20021230BIT00340/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar