• news.cision.com/
  • Medicover/
  • Föreslagen utdelning ställs in och påverkan av covid-19 på första kvartalet och återstoden av 2020

Föreslagen utdelning ställs in och påverkan av covid-19 på första kvartalet och återstoden av 2020

Report this content

Styrelsen i Mediover AB (publ) har beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning till årsstämman, som tidigare annonserats i bokslutskommunikén.

Medicover förväntar sig att nettoomsättning och EBITDA kommer att vara i linje med förväntningarna för första kvartalet.

Nettoomsättningen för andra kvartalet förväntas bli i linje med Q2 föregående år. Vidare förväntas koncernen se en betydande minskning av EBITDA under andra kvartalet som ett direkt resultat av myndigheters restriktioner och möjligheten att tillhandahålla tjänster.

Medicover förväntar sig en gradvis återhämtning av EBITDA under tredje kvartalet och ett i stort sett normaliserat handels mönster under årets sista kvartal, med förbehåll för aktuella osäkerheter i den ekonomiska återhämtningen.

De nyligen utgivna treåriga finansiella målen för 2020-2022 står för närvarande fast. Medicover förväntar sig en återhämtning och att kunna leverera i enlighet med de treåriga målen.

Koncernens nettoomsättning och EBITDA från diskretionär och elektiv vård kommer särskilt att påverkas i andra kvartalet, till följd av myndigheters råd om att undvika kliniker, allmänna nedstängningar samt patienters motvilja att söka vård för icke-akuta tillstånd, vilket kan komma att fortgå i efterföljande kvartal under 2020. Det råder en stor osäkerhet om omfattningen och varaktigheten av påverkan. Medicover vidtar försiktighetsåtgärder, för att minimera finansiell påverkan, där det behövs och kommer dämpa investeringstakten under resten av 2020.

Koncernen har 200 MEUR i outnyttjade kreditfaciliteter. Då investeringstakten dämpas under 2020 har Medicover tillräcklig likviditet för att hantera en längre avmattning än vad som för närvarande förutses. Under andra halvåret 2019 utfärdades ett schuldscheinlån som uppgick till 140 MEUR vilket väsentligt ökar koncernens genomsnittliga lånelöptid.

För att säkerställa att Medicover har maximalt tillgängliga resurser för att hantera den osäkra tiden, så väl som att ta vara på möjligheterna som förväntas uppstå under denna makro-ekonomiska kris, föreslår styrelsen att det tidigare förslaget om utdelning dras tillbaka.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070-3033272
hanna.bjellquist@medicover.com

 

Denna information är sådan information som Medicover AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 kl. 23.00 CET.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2019, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 844 MEUR och hade fler än 28 000 anställda. För mer information, besök www.medicover.com