Highlights - Medicover januari - juni 2002

Report this content

Highlights - Medicover januari - juni 2002 · Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 8.8 miljoner ( 7.6 m), en ökning med 16 procent sedan föregående år. Omsättningen för halvåret ökade med 22 procent till 17.6 miljoner. · Antalet medlemmar ökade med 4.300 för kvartalet till totalt 99.300, en ökning med 22 procent eller 18.000 sedan förra året. · Rörelseförlusten (EBIT) för andra kvartalet uppgick till 0.5 miljoner (- 0.1 miljoner) och till 0.9 miljoner (- 0.4 miljoner) för halvåret. · Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 0.2 miljoner ( 0.4 miljoner) för det andra kvartalet och till 0.5 miljoner ( 0.6 miljoner) för halvåret. · På väg mot 100.000 medlemmar Medicover har lyckats upprätthålla en tillfredsställande tillväxt trots en fortsatt svag ekonomi på vår huvudmarknad Polen. Omsättningen för det andra kvartalet ökade med 16 procent jämfört med förra året till 8.8 miljoner. Omsättningen för halvåret uppgick till 17.6 miljoner, en 22 procentlig ökning jämfört med 14.4 miljoner första halvåret 2001. Efter den förväntade inbromsningen i vår polska omsättningstillväxt börjar våra övriga marknader visa ökande tillväxt. Tillväxt för marknaderna utanför Polen för halvåret uppgick till 58 procent, vilket utgjorde mer än 60 procent av den totala tillväxten. Polens andel av halvårets totala omsättning sjönk till 67 procent från 74 procent ett år tidigare. Tillväxten i vår prioriterade premiebaserade verksamhet uppgick till 20 procent för halvåret och mer än dubblerades, +116 procent, för marknaderna utanför Polen för samma period. Det totala antalet premiebetalande medlemmar ökade med 4.300 för kvartalet till 99.300. Detta motsvarar en ökning med 22 procent eller 18.000 sedan förra året. Av denna medlemsökning kommer 65 procent från marknaderna utanför Polen, att jämföras med mindre än 25 procent för motsvarande period ett år tidigare. Detta illustrerar effekten på vår verksamhet av inbromsningen i den polska ekonomin likväl som den tilltagande tillväxten utanför Polen. Rörelseförlusten för kvartalet uppgick till 0.5 miljoner (- 0.1 miljoner) och till 0.9 miljoner (- 0.4 miljoner) för halvåret. Att vår rörelseförlust ökar trots en 22 procentig omsättningsökning är huvudsakligen förklarat av högre avskrivningar och goodwill amortering men även högre kostnader för IT och central försäljning och marknadsföring. Rörelseresultatet för avskrivningar uppgick till 0.2 miljoner ( 0.4 miljoner) för det andra kvartalet och till 0.5 miljoner ( 0.6 miljoner) för halvåret. Förlusten före skatt för kvartalet uppgick till 0.9 miljoner (- 2.7 miljoner) och för halvåret till 2.9 miljoner (- 2.9 miljoner). I förlusten före skatt ingick ett negativt resultat från investeringsverksamheten med 0.9 miljoner och finanskostnader med 1.1 miljoner. Det är en tung börda för Medicover att hantera den onoterade portföljen i dagens miljö, där det är svårt att förutse tidpunkten för avyttringar och värderingar. Såsom offentliggjordes i samband med vår första kvartalsrapport, har vi fattat beslut att söka en köpare för vår totala onoterade portfölj och ett investeringsmemorandum är nu godkänt av styrelsen. Vi kommer nu att kontakta potentiella köpare och vi hoppas att kunna slutföra en transaktion under de kommande månaderna. Det är viktigt att detta kan genomföras så att allt fokus kan ägnas åt Medicover, med stöd av en likvid balansräkning. Medicinska kostnader uppgick till 5.3 miljoner eller 60.5 procent av omsättningen för det andra kvartalet, att jämföras med 59.8 procent för årets första kvartal och 57.2 procent för andra kvartalet 2001. Medicinska kostnader för halvåret uppgick till 10.6 miljoner (60.2 procent av omsättningen) jämfört med 8.3 miljoner (57.3 procent av omsättningen) för första halvåret 2001. Trots att de medicinska kostnaderna är högre än föregående år är de i nivå med våra förväntningar. Försäljnings- och marknadsföringskostnader uppgick till 1.2 miljoner ( 1.1 miljoner) för det andra kvartalet och till 2.3 miljoner ( 2.0 miljoner) för halvåret, motsvarande 12.9 (13.7) procent av omsättningen. Administrativa kostnader fortsätter att falla från föregående kvartal till 2.1 miljoner, motsvarande 23.6 (23.9) procent av omsättningen. För halvåret uppgick kostnaderna till 4.3 miljoner, eller 24.2 (24.6) procent av omsättningen. Vi genomdriver nu ett kostnadsrationaliseringsprogram i syfte att effektivisera administrativa funktioner och kostnadsförde under kvartalet cirka 0.1 miljoner i avgångsersättningar till friställd personal. Polen - Lägre tillväxt men fortsatt stark nyförsäljning Omsättningen i Polen för kvartalet uppgick till 5.9 miljoner, en minskning med 1.3 procent från föregående kvartal och en blygsam ökning med 5 procent jämfört med föregående år. Omsättningen för halvåret steg med 10 procent från föregående år till 11.8 miljoner. Vår polska medlemsbas var statisk under kvartalet och utgör 74.500 medlemmar. Utvecklingen i det totala portföljvärdet av vår polska medlemsbas har fortsatt uppvisa ett liknande mönster som rapporterats under de tre senaste kvartalen, med en stark och positiv nyförsäljning vilket uppvägts av en fortsatt svag utveckling bland existerande medlemsföretag pga. fortsatta kostnadsneddragningar. Det totala värdet på vår polska medlemsportfölj uttryckt i lokal valuta ökade under halvåret med 8 procent medan värdet i euro minskade 5 procent. Såsom tidigare kommenterats kommer vår polska verksamhet inte att återvända till sina historiska tillväxttal förrän vi ser en återhämtning i tillväxt bland våra existerande medlemsföretag, vilket förväntas följa i spåren av en förbättrad total ekonomi. I den svagare polska marknaden har vi valt en strategi att prioritera vår marginal, dvs. vår genomsnittliga premienivå, snarare än volym. Detta har hitintills varit framgångsrikt med genomsnittspremien uttryckt i euro stabil över de senaste 12 månaderna. Under det andra kvartalet lanserades det tidigare annonserade produkt- och distributionssamarbetet med ING gruppen i Polen. Detta är vårt första större initiativ riktad mot privatmarknaden. Kampanjen har mötts av avsevärt intresse och vi förväntar oss en positiv försäljningsutveckling under årets två sista kvartal. Vi har fått positiv kundrespons och lovande försäljningsresultat från de nya produkter som lanserats tidigare i år, vilka kommenterades i vår första kvartalsrapport. Vi fortsatte under kvartalet uppbyggnaden av vårt nätverk av samarbetande fristående läkarmottagningar. Ingen ny fast medicinsk kapacitet tillkom under kvartalet. Den polska valutan försvagades med cirka 3 procent mot euron under det andra kvartalet. Polsk inflation fortsätter att falla och rapporterades under 2 procent på årsbasis i juli. En ny polsk finansminister utsågs under kvartalet. Han har bl.a. givit uttryck för vikten av en oberoende centralbank. Rumänien - Ytterligare ett stort kontrakt för mer än 2.000 anställda påskrivet Omsättningen i Rumänien för det andra kvartalet uppgick till 1.6 miljoner, en 23 procentig ökning jämfört med föregående år. Omsättningen för halvåret ökade med 33 procent till 3.3 miljoner. Vår premiebaserade verksamhet uppvisade en tillväxt på 40 procent jämfört med 2001. Antalet medlemmar ökade med 1.500 till 11.600. Det tidigare annonserade stora kontraktet med ett företag i textilbranschen initierades under kvartalet och den svenska ambassadören i Rumänien invigde officiellt mottagningen på försommaren. Volymen i vår laboratorieverksamhet sjönk något jämfört med det första kvartalet pga. budgetallokering mellan kvartal i vårt stora kontrakt med den offentliga försäkringskassan. Vi fortsätter att bygga en stark försäljnings- och marknadsföringsorganisation i Rumänien och vi bygger aktivt vårt varumärke. Vi är speciellt tillfredsställda att rapportera ytterligare ett stort kontrakt för mer än 2.000 medlemmar till bra premienivå inom oljeraffinaderibranschen längs svarta havskusten. Kontraktet bygger vidare på den modell vi utvecklat för textilindustrin, och vi tillskriver det särskild vikt då det visar att helt lokala rumänska företag börjar se värdet i att förse sina anställda med en kvalitativ hälsovård. Vi konstruerar nu en mottagning på cirka 600 kvadratmeter i Constanza-regionen. Kontraktet påbörjas under det tredje kvartalet. Den rumänska ekonomin fortsätter att förbättras och inflationen fortsätter att falla. Rumänernas statsskuld har uppgraderats av de internationella ratingbyråerna till följd av fortsatta tecken på en uthållig förbättring i ekonomin. Den europeiska utvecklingsbanken (EBRD) höll sin årliga konferens i Bukarest i maj och Medicover försåg delegaterna med akutberedskap. Avsevärd vikt läggs vid det NATO möte som skall hållas i Prag i november, där ett möjligt NATO medlemskap för Rumänien och ett flertal andra länder i regionen skall beslutas. Ungerns - fortsatt tillväxt i premieverksamheten Ungern fortsätter att uppvisa god tillväxt med omsättning för andra kvartalet på 0.5 miljoner, en ökning med 47 procent jämfört med samma period förra året. Omsättningen för halvåret uppgick till 1.0 miljoner, även det en ökning med 47 procent. Den premiebaserade verksamheten utvecklas väl och nästan fördubblades med en 97 procentig tillväxt från föregående år. Den kontantbaserade verksamheten minskar enligt plan. Vi fortsätter att se bra genomsnittspremier på nyförsäljningen. Antalet medlemmar ökade till 3.700. Estland - första större kontrakten i hamn Omsättningen för det andra kvartalet i Estland ökade med 20 procent mot förra året till 0.2 miljoner, och till 0.4 miljoner för halvåret, motsvarande 18 procents ökning. Under det andra kvartalet kunde vi sluta de första, större premiebaserade kontrakten i Estland och antalet medlemmar ökade med 1.000 till 1.900. Premienivåerna i dessa kontrakt är lägre än på andra marknader men vi ser detta som positiva tecken. Tjeckien - fokus på integration och försäljning Omsättningen i Tjeckien uppgick till 0.5 miljoner för det andra kvartalet och till 0.9 miljoner för halvåret. Medlemstalet ökade med 1.600 till 7.600. Vi fortsätter vårt arbete att integrera den tjeckiska verksamheten vilken förvärvades i november 2001. Vi kommer under det tredje kvartalet att ändra varumärke till Medicover och stödja detta med en mediekampanj. Försäljningsorganisationen är under uppbyggnad och en försäljningschef anställdes nyligen. Investeringsverksamheten Vi har sett en fortsatt god utveckling för våra återstående noterade ryska innehav under det andra kvartalet med en avkastning på 0.4 miljoner. Resultatet för halvåret uppvisar ett underskott på 0.5 miljoner till följd av nedskrivningen under årets första kvartal på 1.5 miljoner i vårt ryska onoterade innehav i Invacorp. Kostnaderna för förvaltningen var i nivå med föregående kvartal uppgående till 0.2 miljoner, och 0.4 miljoner för halvåret. Vi realiserade under kvartalet 0.9 miljoner av noterade ryska innehav. Efter rapportperiodens utgång har vi avyttrat vårt innehav i det rumänska leasingbolaget Motoractive till ett bokfört värde av 0.9 miljoner. Likviditet Likvida medel uppgick till 8.6 miljoner inklusive 2.0 miljoner av noterade aktier och kundfordringar. Gruppen har dessutom outnyttjade bankkrediter på 1.2 miljoner. Totalt hade gruppen 3.3 miljoner i kontanter och bankkrediter. Finansiella kostnader Finansiella kostnader för kvartalet uppgick till netto 0.6 miljoner (0.1 miljoner). Räntekostnader har stigit i linje med en ökad skuldsättning, samtidigt har ränteintäkter minskat i takt med att räntebärande obligationer avyttrats. Valutakursförluster är hänförliga huvudsakligen till lån inom gruppen, där lokala valutor försvagats mot euron. Detta har i viss utsträckning kompenserats av eurons ökade värde mot US dollarn. Största delen av vår exponering mot US dollar är emellertid valutasäkrad. Skatt Skatt på 0.1 miljoner ( 0.2 miljoner) är hänförlig till vår polska verksamhet och till avyttrade noterade aktier. Utsikter Vi står kvar vid uppfattningen att utsikterna på kort till medellång sikt för oss i Polen är nära förbundna med återhämtningen i den polska ekonomin. Under rådande ekonomiska förhållanden är vi uppmuntrade av vår fortsatt starka nyförsäljning och tolkar detta som ett tecken på styrkan i vår produkt och vårt varumärke. Vi upprepar vår bedömning att den polska försäljningstillväxten återigen tilltar med en förbättrad ekonomi. Vi tror att våra satsningar på att förstärka produktlinjen och att fortsatt investera i försäljning och marknadsföring är klokt i den nuvarande svaga marknaden och kommer att betala sig i ett längre perspektiv. Vi fortsätter vårt arbete med att effektivisera våra administrativa funktioner och att skapa en mera flexibel organisation med hjälp av framväxande IT-stöd. Vi är uppmuntrade av utvecklingen i Rumänien, såväl för landet och ekonomin som för vår egen verksamhet. Vi har goda chanser att vara långsiktigt konkurrenskraftiga på den framväxande rumänska marknaden. Vår lokala försäljnings- och marknadsföringsorganisation rapporterar en markant mer mottaglig marknad för våra produkter, framför allt i Bukarest, än för ett år sedan. Vår ungerska verksamhet under ny ledning sedan tidigare i år fortsätter att förbättras. Ett flertal större initiativ är på väg, bl.a. lanseringen av en fristående sjukförsäkringsfond, vilken kommer att avsevärt förbättra förmånsskattesituationen för våra produkter. Vi jobbar även med att flytta den första och ursprungliga kliniken i Budapest, och att ersätta denna med en ny och bättre lokaliserad mottagning, vilken skall komplettera den moderna och väl mottagna anläggning som öppnades förra hösten. Tjeckien fortsätter sitt integrationsarbete. Vi kommer att lansera vårt eget varumärke under hösten, stödd av en marknadsföringskampanj. Våra nya produkter kommer att lanseras, distribuerade av en stark lokal försäljningsorganisation som är under uppbyggnad. Tidiga tecken på tillväxt i premieverksamheten i Estland kommer att understödjas av ökade satsningar på försäljning och marknadsföring För regionen är det två händelser av historisk vikt som inträffar under det andra halvåret. I Prag i november skall NATO besluta om utökning av antalet medlemsländer i militäralliansen och utvidgningen av den Europeiska Unionen förväntas beslutas under sittande ordförandeland. Jonas af Jochnick, augusti 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00780/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00780/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar