Information om full retroaktiv tillämpning av IFRS 16, Leasingavtal

Report this content

IFRS 16, Leasingavtal är en obligatorisk standard för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 och senare. Medicover tillämpar standarden från och med den 1 januari 2019. Standarden introducerar nya, enhetliga principer för redovisning av leasing och ersätter den tidigare standarden IAS 17 Leasingavtal. Standarden påverkar Medicover som leasetagare och kräver att nyttjanderättstillgångar och leasingskulder redovisas i rapporten över finansiell ställning. Detta pressmeddelande tillhandahålls för att lämna information om effekten av den nya standarden. Koncernens finansiella rapporter upprättade enligt IFRS per 2018 har omräknats för full retroaktiv tillämpning av standarden. Effekten per den 31 december 2018 utgjordes huvudsakligen av en ökning av immateriella och materiella anläggningstillgångar om 116,4 MEUR, en ökning av leasingskulder om 124,9 MEUR och en minskning av eget kapital om 6,4 MEUR.

För fullständig omräkning av IFRS 16 och ändringar i redovisningsprinciper, se bilaga.

En telefonkonferens för media, analytiker och investerare kommer att hållas i dag
kl. 14.30 CEST.

För att deltaga i telefonkonferensen, vänligen ring in 10 minuter innan den börjar på:

Sverige: +46 (0) 850 692 185

Storbritannien: +44 (0) 2030 095 710

Tyskland: +49 (0) 6922 224 910

Kod: 5152879

För att lyssna på telefonkonferensen på webben använd länken nedan:

https://edge.media-server.com/m6/p/whbp6u3y

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2018, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och anställda till 20 970. För mer information, besök www.medicover.com