Kallelse till årsstämma i Medicover AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Medicover AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 15.00 på Grev Turegatan 30 (lokal Bond), Stockholm. Registrering startar klockan 14.00.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018,

dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 20 april 2018.

Anmälan ska ske skriftligen via post till Medicover AB, Årsstämma 2018, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via telefon 08-402 92 74. Aktieägare som är fysiska personer har även möjlighet att anmäla sig via internet, http://anmalan.vpc.se/medicover2018/. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets webbplats, https://investors.medicover.com/sv/, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 20 april 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 133 335 195 aktier med 86 534 300 röster, varav 81 334 201 är stamaktier av serie A vilka berättigar till en (1) röst per aktie och 52 000 994 är stamaktier av serie B vilka berättigar till en tiondels (1/10) röst per aktie.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid årsstämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordningen

 5. Val av en eller två justeringspersoner

 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

 7. Anförande av verkställande direktören

 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

 10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

 14. Val av styrelseledamöter och revisorer

 15. Beslut om principer för utseende av valberedning

 16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 17. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram

 18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

 19. Årsstämmans avslutande

Ärende 2 samt 12-14 – Valberedningens förslag till årsstämman 2018

Valberedningen, som består av valberedningens ordförande Fredrik Stenmo (styrelseordförande och representant för familjen af Jochnicks sammanlagda ägande), Per Colleen (Fjärde AP-Fonden) och Gunnar Blix (Tredje AP-Fonden), föreslår följande:

- att Dain Hård Nevonen, advokat vid Advokatfirman Vinge, utses till ordförande vid årsstämman,

- att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara nio utan suppleanter,

- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,

- att styrelsearvodet fastställs till totalt 392 500 euro att fördelas med 60 000 euro (50 000 euro) till styrelsens ordförande och 40 000 euro (30 000 euro) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 15 000 euro (10 000 euro) till ordföranden i revisionsutskottet och 7 500 euro (5 000 euro) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt 7 500 euro (5 000 euro) till ordföranden i ersättningsutskottet och 7 500 euro (5 000 euro) till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen,

- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,

- att alla styrelseledamöterna, Fredrik Stenmo, Jonas af Jochnick, Peder af Jochnick, Robert af Jochnick, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming, Margareta Nordenvall och Fredrik Rågmark, omväljs,

- att Fredrik Stenmo omväljs till styrelseordförande och att Jonas af Jochnick omväljs till vice ordförande,

- att BDO Sweden AB väljs till bolagets revisor (byråval) med önskemål att Jörgen Lövgren fortsätter som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation och

- att principerna för utseende av valberedningen antas i allt väsentligt oförändrade i enlighet med separat förslag till årsstämman.

Presentationer av de personer som valberedningen föreslagit för omval hålls vidare tillgängliga på https://investors.medicover.com/sv/.

Ärende 15 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår principer för utseende av valberedning enligt följande.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti 2018. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelsen ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Ärende 16 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens föreslår att gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare lämnas oförändrade inför 2018, vilka är de som beskrivs nedan.

Medicover ska sträva efter att erbjuda en totalersättning och andra anställningsvillkor som är rimliga och konkurrenskraftiga i förhållande till land eller region, ställning och ansvar, kunskap, erfarenhet och arbetsprestation för var och en av de ledande befattningshavarna. Totalersättningen får innefatta komponenterna som anges i det följande.

Fast ersättning

Den årliga grundlönen (”Grundlönen”) ska vara rimlig och marknadsmässig i förhållande till land eller region, ställning och ansvar, kunskap, erfarenhet och arbetsprestation för var och en av de ledande befattningshavarna. Grundlönen speglar kompensation för engagerade arbetsinsatser på hög professionell nivå. Lönenivåer ska ses över regelbundet (vanligen årligen) för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuella prestationer.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning ska mätas mot förutbestämda mål och ha fastställda lägsta och högsta ersättningsnivåer. Rörlig ersättning ska relatera till såväl finansiella mål som till icke-finansiella mål som gynnar både kort- och långsiktiga mål av strategisk betydelse för Medicover-koncernen samt tillför ett aktieägarvärde. Målen ska vara specifika, tydliga, mätbara och tidsbundna. Den rörliga ersättningen kan bestå av två program i) ett årligt kortsiktigt incitamentsprogram (”STI”) (short term incentive plan) baserat på bolagets resultat och befattningshavarens prestation under varje kalenderår och ii) ett långsiktigt incitamentsprogram. Storleken på det högsta möjliga utfallet under STI-programmet ska vara avhängigt position och kunskap och får uppgå till högst 75% av Grundlönen (dvs. 9 månaders Grundlön). Styrelsen har beslutat att verkställande direktören inte ska delta i STI-programmet.

Extraordinära arrangemang

Ytterigare rörlig ersättning kan godkännas vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang, utöver vad som anges ovan om målkrav, har till syfte att rekrytera eller behålla personal, att sådana arrangemang enbart görs på individnivå, att de aldrig överstiger tre gånger Grundlönen och att de ska intjänas och/eller betalas ut i delbetalningar under en period om minst två år.

Pension och förmåner

Ålderspension och vårdförmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis i det relevanta hemlandet. Om möjligt ska pensionsplanerna vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för personen, kan andra pensionsplaner eller pensionslösningar tillämpas. Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda ledamöter eller hela koncernledningen. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Verkställande direktören och andra ledamöter i koncernledningen har inte några pensionsavgifter utöver de avgiftsbestämda allmänna pensionsplanerna.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden ska vara tolv månader vid uppsägning från Medicover-koncernens sida och tolv månader vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida. I individuella fall kan avgångsvederlag utgå utöver uppsägningstiden. Avgångsvederlag kan enbart komma att utbetalas efter uppsägning från Medicover-koncernens sida eller när en medlem i koncernledningen säger upp sig på grund av en väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till följd att han eller hon inte längre kan utföra ett fullgott arbete. Detta kan till exempel vara fallet vid en förändring i organisationen och/eller sysselsättning. Avgångsvederlag kan för individen innebära en förmån för personen genom förlängning av Grundlönen för en period upp till tolv månader efter anställningsavtalets upphörande; inga andra förmåner ska ingå. Sådana utbetalningar ska reduceras med ett värde motsvarande den inkomst som personen under en period av upp till tolv månader tjänar från andra inkomstkällor, antingen från anställning eller från annan fristående verksamhet.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ärende 17 – Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Medicover-koncernen i enlighet med nedan.

Antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram (17 (a))

Programmet i sammandrag 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram (”Planen 2018”). Planen 2018 föreslås omfatta sammanlagt högst 50 nyckelpersoner i Medicover-koncernen. Deltagarna i Planen 2018 måste ha investerat i koncernen genom investering i B-aktier i Medicover AB (publ) (”Sparaktier”). Därefter kommer deltagarna att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla B-aktier inom ramen för Planen 2018, så kallade ”Prestationsaktier”, enligt de villkor som anges nedan.

Privat investering 

För att kunna delta i Planen 2018 krävs att deltagaren bidragit med en privat investering genom investering i Sparaktier. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för Planen 2018 kommer bolaget att tilldela deltagare en rättighet till Prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla upp till 8 vederlagsfria Prestationsaktier under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda (”Rättigheter”).

Villkor 

En Rättighet kan utnyttjas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, fram till och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2023 (”Intjänandeperioden”) behåller sina ursprungliga Sparaktier och sin anställning inom Medicover-koncernen.

Utöver kravet på deltagarens fortsatta anställning och ett intakt Sparaktieinnehav under Intjänandeperioden uppställs även vissa krav på bolagets EBITDA-tillväxt. Sådan tillväxt ska, med vissa undantag, beräknas med utgångspunkt i Medicover-koncernens årsredovisning för räkenskapsåret 2017 och Medicover-koncernens årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Om Medicovers genomsnittliga årliga EBITDA-tillväxt (CAGR) därvid uppgår till mer än 10 procent ska varje Rättighet berättiga till 1 Prestationsaktie. Om den genomsnittliga årliga EBITDA-tillväxten uppgår till 20 procent eller mer ska varje Rättighet berättiga till 8 Prestationsaktier. I händelse av en genomsnittlig årlig EBITDA-tillväxt mellan 10 och 20 procent kommer berättigande till Prestationsaktier att ske linjärt med avrundning till närmaste hela Prestationsaktie. En genomsnittlig årlig EBITDA-tillväxt på mindre än 10 procent berättigar inte till några Prestationsaktier.

Rättigheterna 

För Rättigheterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

 • Rättigheterna tilldelas vederlagsfritt efter antagande på årsstämman 2018 och senast före årsstämman 2019.

 • Rättigheterna intjänas under Intjänandeperioden.

 • Rättigheter kan inte överlåtas eller pantsättas.

 • Varje Rättighet ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla upp till 8 Prestationsaktier efter Intjänandeperiodens slut, under förutsättning att deltagaren, med vissa undantag, vid Intjänandeperiodens slut fortfarande är anställd i Medicover-koncernen och har kvar sina ursprungliga Sparaktier i bolaget.

 • För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget även att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar genom att öka det antal Prestationsaktier som respektive Rättighet berättigar till.

 • Det maximala värdet per varje deltagares Rättigheter är begränsat till 5 gånger deltagarens årliga bruttolön vid tidpunkten för inbjudan till Planen 2018. För det fall värdet av dessa Rättigheter överstiger detta tak kommer antalet Prestationsaktier minskas proportionerligt.

Utformning och hantering 

Styrelsen, eller styrelsens ersättningsutskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Planen 2018, inom ramen för ovan nämnda villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen, eller ersättningsutskottet, äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen, eller ersättningsutskottet, ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Medicover-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att Planen 2018:s beslutade villkor inte längre uppfyller dess syften.

Deltagare 

Deltagarna som bjuds in att delta i Planen 2018 består av medlemmar i koncernledningen, seniora befattningshavare inom Medicovers affärsområden samt seniora befattningshavare på regional nivå. Styrelsen eller ersättningsutskottet kommer besluta om det antal Sparaktier som varje deltagare ska kunna investera i Planen 2018, vilket ska vara minst 500 Sparaktier och högst 22 500 Sparaktier, dock totalt sammanlagt högst 126 500 Sparaktier.

Tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med Planen 2018 och Planen 2017

För att kunna genomföra Planen 2018 samt det prestationsbaserade aktieprogram som antogs av extra bolagsstämma den 31 mars 2017 (”Planen 2017”) på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med Planen 2017 och Planen 2018. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet vara, och föreslår därför att årsstämman som huvudalternativ, i enlighet med punkt 17(b) nedan, bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission av högst 2 400 000 C-aktier till medverkande bank, varav högst 355 000 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av Planen 2017 och Planen 2018, samt bemyndigar styrelsen att därefter besluta att återköpa C-aktierna från medverkande bank. C-aktierna kommer sedan innehas av bolaget och därefter kommer erforderligt antal C-aktier, efter omvandling till B-aktier, att dels överlåtas till deltagarna i enlighet med Planen 2017 och Planen 2018, såsom tillämpligt, dels överlåtas i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter relaterade till Planen 2017 och Planen 2018. Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att högst 2 045 000 B-aktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med Planen 2017 och Planen 2018, såsom tillämpligt, samt att högst 355 000 B-aktier ska kunna överlåtas för att säkra sociala kostnader med anledning av Planen 2017 och Planen 2018, såsom tillämpligt.

För den händelse erforderlig majoritet för punkt 17(b) nedan inte kan uppnås föreslår styrelsen att

Medicover ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med punkten 17(c) nedan.

Planen 2018:s omfattning och kostnader[1] 

Planen 2018 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Rättigheterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över Intjänandeperioden. Den årliga kostnaden för Planen 2018 antas uppgå till cirka 0,73 miljoner euro, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2 på grundval av följande antaganden: (i) att 1 012 000 Rättigheter tilldelas, (ii) ett pris på bolagets B-aktie om 6,12 euro baserat på stängningskurs för B-aktien den 14 mars 2018, (iii) en beräknad genomsnittlig årlig personalomsättning om 10 procent, (iv) en beräknad genomsnittlig årlig kursökning om 10 procent samt (v) en genomsnittlig årlig EBITDA-tillväxt under kalenderåren 2018-2022 om 20 procent (dvs. maximal prestationsuppfyllnad).

De årliga kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 0,2 miljoner euro, under förutsättning av antagandena ovan och sociala avgifter uppgående till 17,26 procent. De totala årliga kostnaderna för Planen 2018, under förutsättning av antagandena ovan, beräknas således uppgå till 0,93 miljoner euro.

I tillägg till vad som anges ovan har kostnaderna för Planen 2018 beräknats utifrån att Planen 2018 omfattar högst 50 deltagare och att varje deltagare utnyttjar den maximala investeringen i Planen 2018.

Under förutsättningarna att värdet om 5 gånger varje deltagares årliga bruttolön uppnås, alla deltagare investerar maximalt i Sparaktier, alla deltagare fortsatt är anställda vid utgången av Intjänandeperioden, alla investerade Sparaktier behålls i enlighet med Planen 2018 och alla villkor för tilldelning uppfylls, är maximal kostnad för Planen 2018 6,20 miljoner euro i enlighet med IFRS 2 och kostnaden för sociala avgifter cirka 7,11 miljoner euro, det vill säga totalt 13,11 miljoner euro.

Effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier kommer dels 1 125 000 B-aktier att tilldelas deltagare enligt Planen 2018 (inklusive buffert för eventuella framtida utdelningskompensationer), dels 191 000 B-aktier att tilldelas för att användas för att täcka eventuella sociala avgifter till följd av Planen 2018, innebärandes en utspädningseffekt om cirka 0,99 procent av antalet utestående aktier i bolaget. Med beaktande av aktier som kan emitteras enligt Planen 2017 samt enligt detta förslag, är utspädningseffekten cirka 1,8 procent, inklusive buffert för eventuella framtida utdelningskompensationer.

Den årliga kostnaden för Planen 2018, inklusive personalkostnader enligt IFRS 2 och sociala avgifter, beräknas uppgå till cirka 0,93 miljoner euro enligt ovan angivna förutsättningar (inkl. maximal prestationsuppfyllnad), vilket på årsbasis motsvarar 0,37 procent av Medicovers totala personalkostnader, inklusive sociala avgifter, under räkenskapsåret 2017.

Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på Medicovers nyckeltal.

Motiv för förslaget

Syftet med Planen 2018 är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta medarbetare i Medicover-koncernen samt att öka samstämmigheten mellan medarbetarnas och bolagets målsättningar samt höja motivationen till att nå och överträffa Medicovers finansiella mål. Planen 2018 har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Medicover-koncernen är aktieägare i bolaget. Deltagande i Planen 2018 kräver att deltagaren har bidragit med privat investering genom förvärv av Sparaktier.

Genom att erbjuda en tilldelning av Rättigheter premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. Planen 2018 belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att Planen 2018:s antagande kommer att få en positiv effekt på Medicover-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

Utarbetning av förslaget

Planen 2018 har utarbetats av bolagets styrelse och dess ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare. Planen 2018 har behandlats av styrelsen vid styrelsesammanträde i mars 2018.

För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Medicovers årsredovisning för 2017, not 30, samt bolagets webbplats https://investors.medicover.com/sv/.

Säkringsåtgärder med anledning av Planen 2018 samt med anledning av Planen 2017

Bemyndigande för styrelsen om riktad emission av C-aktier, bemyndigande om återköp av emitterade C-aktier samt överlåtelse av B-aktier till deltagare i incitamentsprogrammen (punkt 17(b)(i)-(iii))

Samtliga beslut under punkt 17(b)(i)-(iii) föreslås vara villkorade av varandra samt av punkt 17(a) och föreslås därför antas gemensamt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier (punkt 17(b)(i))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital med högst 480 000 euro genom emission av högst 2 400 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om en femtedels (0,2) euro. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av medverkande bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till anställda i enlighet med Planen 2017 och Planen 2018, såsom tillämpligt, samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av Planen 2017 och Planen 2018, såsom tillämpligt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier (punkt 17(b)(ii))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med Planen 2017 och Planen 2018, såsom tillämpligt, samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av Planen 2017 och Planen 2018, såsom tillämpligt.

Överlåtelse av egna B-aktier (punkt 17(b)(iii))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna C-aktier i enlighet med punkten 17(b)(ii) ovan kan, efter omvandling till B-aktier, överlåtas till deltagarna i Planen 2017 och Planen 2018, såsom tillämpligt, i enlighet med beslutade villkor, samt överlåtas för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av Planen 2017 och Planen 2018, såsom tillämpligt.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att högst 2 045 000 B-aktier kan överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för Planen 2017 och Planen 2018, samt att högst 355 000 B-aktier ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för Planen 2017 och Planen 2018. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt tillsammans med förslaget.

Aktieswapavtal med tredje part (punkt 17(c))

För den händelse erforderlig majoritet för punkten 17(b) ovan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som Planen 2017 och Planen 2018, såsom tillämpligt, förväntas medföra genom att Medicover på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta B-aktier i Medicover till programdeltagarna.

Godkännande av att Fredrik Rågmark omfattas av Planen 2018 (17(d))

Då Fredrik Rågmark föreslås erbjudas deltagande i Planen 2018 i egenskap av bolagets verkställande direktör men även är styrelseledamot i bolaget föreslår styrelsen årsstämman att som en separat beslutspunkt godkänna att Fredrik Rågmark omfattas av programmet.

Ärende 18 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det totala antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital vid sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 17(b) ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 18 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 och övrigt beslutsunderlag, inklusive valberedningens motiverade yttrande, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och de styrelseyttranden som krävs enligt aktiebolagslagen kommer senast den 5 april 2018 att hållas tillgängliga hos bolaget, Riddargatan 12A, 114 35 Stockholm samt på https://investors.medicover.com/sv/, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
  

Stockholm i mars 2018
Medicover AB (publ)
Styrelsen

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2017, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 580 MEUR och anställda till 15 900. För mer information, besök www.medicover.com


[1] Samtliga belopp som anges i euro har beräknats utifrån en växelkurs om EUR/SEK 10,11.

Taggar:

Prenumerera