Kallelse till årsstämma i Medicover AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Medicover AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 559073-9487, kallas till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

För att motverka spridning av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Medicover AB (publ) välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 29 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årssstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förutsättningar för att delta i årsstämman

Den som önskar delta, genom förhandsröstning, i årsstämman ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 april 2021, och måste också
 • anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 april 2021. Aktieboken per onsdagen den 21 april 2021 kommer beakta rösträttsregistreringar verkställda senast fredagen den 23 april 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.medicover.com/sv/. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Medicover AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om årsstämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 74 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 150 735 195 aktier med 85 769 663,4 röster, varav 78 551 271 är stamaktier av serie A vilka berättigar till en (1) röst per aktie, 69 799 280 är stamaktier av serie B vilka berättigar till en tiondels (1/10) röst per aktie och 2 384 644 är stamaktier av serie C vilka berättigar till en tiondels (1/10) röst per aktie. Bolagets innehav av egna aktier uppgår per dagen för denna kallelse till 2 384 644 stamaktier av serie C vilka berättigar till en tiondels (1/10) röst per aktie som således inte kan företrädas vid årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid årsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
 9. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av
 1. antalet styrelseledamöter, och
 2. antalet revisorer
 1. Fastställande av arvoden för
 1. styrelsen, och
 2. revisorerna
 1. Val av styrelseledamöter och revisorer
 1. omval av Fredrik Stenmo som styrelseledamot
 2. omval av Peder af Jochnick som styrelseledamot
 3. omval av Robert af Jochnick som styrelseledamot
 4. omval av Arno Bohn som styrelseledamot
 5. omval av Sonali Chandmal som styrelseledamot
 6. omval av Michael Flemming som styrelseledamot
 7. omval av Margareta Nordenvall som styrelseledamot
 8. omval av Fredrik Rågmark som styrelseledamot
 9. omval av Fredrik Stenmo som styrelseordförande
 10. omval av BDO Sweden AB som bolagets revisor (byråval) med önskemål att Jörgen Lövgren fortsätter som huvudansvarig revisor
 1. Beslut om instruktion för valberedning
 2. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 3. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram
 4. Styrelsens förslag att besluta om ändring av villkoren för de långsiktiga prestationsbaserade aktieprogrammen som antogs 2017, 2018, 2019 och 2020
 5. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
 6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Kallelsen i sin helhet är bifogad detta pressmeddelande.

För mer information kontakta:
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

Tel: 070-3033272
Mail: hanna.bjellquist@medicover.com 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2020, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 998 MEUR och anställda till fler än 32 000. För mer information, besök www.medicover.com