Kommuniké från årsstämma i Medicover AB (publ)

Vid Medicovers årsstämma i Stockholm idag den 3 maj 2019 beslutades följande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av nio stämmovalda ledamöter. Fredrik Stenmo, Jonas af Jochnick, Peder af Jochnick, Robert af Jochnick, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming, Margareta Nordenvall och Fredrik Rågmark omvaldes till styrelseledamöter. Fredrik Stenmo omvaldes till styrelsens ordförande och Jonas af Jochnick omvaldes till vice ordförande i styrelsen. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter och att BDO Sweden AB omväljs, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 485 000 euro, att fördelas med 70 000 euro till styrelsens ordförande och 50 000 euro till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 20 000 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 10 000 euro till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt 7 500 euro till ordföranden i ersättningsutskottet och 7 500 euro till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av årsredovisningen, beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för bolaget och koncernen för 2018. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen utdelning ska utgå för 2018 utan att resultatet ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den verkställande direktören.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman godkände valberedningens föreslagna principer för utseende av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda inom Medicover-koncernen, omfattande högst 53 deltagare. Deltagarna i programmet måste ha investerat i Medicover genom förvärv av B-aktier i bolaget. Deltagarna kommer, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla B-aktier. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna vid slutet av programmet. Säkringsåtgärderna innefattar ett bemyndigande till styrelsen att emittera högst 1 185 000 C-aktier, varav högst 125 000 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter, ett bemyndigande till styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier samt ett beslut om överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till B-aktier, till deltagare i programmet samt i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att besluta om emission av B-aktier. Syftet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Bemyndigandet innebär att styrelsen kan besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor, i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst tio procent.

https://investors.medicover.com/sv/ återfinns de förslag som legat till grund för besluten ovan och, senast den 17 maj 2019, även protokoll från årsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019, kl. 15.45 CEST.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2018, så uppgick Medicovers omsättning till 672 MEUR och anställda till 20 970. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar:

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera