Kommuniké från årsstämma i Medicover AB (publ)

Report this content

Vid Medicovers årsstämma idag den 29 april 2021 fattades nedan beslut. Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda ledamöter. Fredrik Stenmo, Peder af Jochnick, Robert af Jochnick, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming, Margareta Nordenvall och Fredrik Rågmark omvaldes till styrelseledamöter. Fredrik Stenmo omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter och att BDO Sweden AB omväljs, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Ersättning till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 459 000 euro, att fördelas med 71 500 euro till styrelsens ordförande och 51 000 euro till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 22 500 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 11 000 euro till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt 8 000 euro till ordföranden i ersättningsutskottet och 8 000 euro till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 5 000 euro till ordföranden i hållbarhetsutskottet och 5 000 euro till envar av övriga ledamöter i hållbarhetsutskottet som inte är anställda i koncernen. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av årsredovisningen, beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för bolaget och koncernen för 2020. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om utdelning för 2020 på 0,07 euro per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 3 maj 2021 och utdelningen beräknas att betalas ut måndag den 10 maj 2021 genom Euroclear Sweden ABs försorg. Sista dag för handel med företagets aktier inkluderande rätt till utdelning är torsdagen den 29 april 2021. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den verkställande direktören.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Instruktion för valberedning
Årsstämman antog valberedningens föreslagna instruktion för valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Medicover-koncernen, omfattande högst 75 deltagare. Deltagarna i programmet måste ha investerat i Medicover genom förvärv av B-aktier i bolaget. Deltagarna kommer, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla B-aktier. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna vid slutet av programmet samt till deltagarna i de långsiktiga prestationsbaserade aktieprogram som antogs av årsstämman den 3 maj 2019 samt den 30 april 2020. Säkringsåtgärderna innefattar ett bemyndigande till styrelsen att emittera högst 3 746 026 C-aktier, varav högst 376 426 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter, ett bemyndigande till styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier samt ett beslut om överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till B-aktier, till deltagare i programmen samt i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av villkoren för de långsiktiga prestationsbaserade aktieprogrammen som antogs 2017, 2018, 2019 och 2020.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att besluta om emission av B-aktier. Syftet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Bemyndigandet innebär att styrelsen kan besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor, i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst tio procent.

Ändring av bolagsordningen
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om ändringar i bolagsordningen.

De förslag som legat till grund för besluten ovan och, senast den 13 maj 2021, även protokoll från årsstämman återfinns på medicover.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021, kl.14.05 CEST.

 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2020, så uppgick Medicovers omsättning till 998 MEUR och anställda till fler än 32 000. För mer information, besök www.medicover.com