Kommuniké från årsstämma i Medicover AB (publ)

Report this content

Vid Medicovers årsstämma idag den 27 april 2022 fattades nedan beslut. Med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tio stämmovalda ledamöter. Fredrik Stenmo, Peder af Jochnick, Robert af Jochnick, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming, Margareta Nordenvall och Fredrik Rågmark omvaldes och Anne Berner samt Azita Shariati nyvaldes till styrelseledamöter. Fredrik Stenmo omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter och att BDO Sweden AB omväljs, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 581 350 euro, att fördelas med 74 000 euro till styrelsens ordförande och 53 000 euro till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 23 000 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 11 250 euro till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt 8 200 euro till ordföranden i ersättningsutskottet och 8 200 euro till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 5 100 euro till ordföranden i hållbarhetsutskottet och 5 100 euro till envar av övriga ledamöter i hållbarhetsutskottet som inte är anställda i koncernen. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av årsredovisningen, beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för bolaget och koncernen för 2021. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om utdelning för 2021 på 0,12 euro per aktie. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 29 april 2022 och utdelningen beräknas att betalas ut fredagen den 6 maj 2022 genom Euroclear Sweden ABs försorg. Sista dag för handel med företagets aktier inkluderande rätt till utdelning är onsdagen den 27 april 2022. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den verkställande direktören.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Instruktion för valberedning

Årsstämman antog valberedningens föreslagna instruktion för valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Medicover-koncernen, omfattande högst 93 deltagare. Deltagarna i programmet måste ha investerat i Medicover genom förvärv av B-aktier i bolaget. Deltagarna kommer, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla B-aktier. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna vid slutet av programmet. Säkringsåtgärderna innefattar ett bemyndigande till styrelsen att emittera högst 1 344 440 C-aktier, varav högst 58 440 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter, ett bemyndigande till styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier samt ett beslut om överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till B-aktier, till deltagare i programmet samt i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma besluta om emission av B-aktier. Syftet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Bemyndigandet innebär att styrelsen kan besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor, i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst tio procent.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2023 besluta om återköp av egna B-aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

De förslag som legat till grund för besluten ovan och, senast den 11 maj 2022, även protokoll från årsstämman återfinns på företagets webbplats.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2021, så uppgick Medicovers omsättning till 1 377 MEUR och anställda till fler än 38 000. För mer information, besök www.medicover.com