UTNYTTJANDE AV ÖVERTILLDELNINGSOPTIONEN I MEDICOVER OCH SLUT PÅ STABILISERINGSPERIODEN

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG. ANDRA BEGRÄNSNINGAR ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET VIKTIGA INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Joint Bookrunners (definieras nedan) har meddelat Medicover AB (publ) (”Medicover” eller ”Koncernen”), Celox Holding AB (”Celox”) och R12 Kapital Fund I AB (”R12”) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 5 439 375 befintliga B-aktier i Medicover samt att stabiliseringsperioden har upphört.

  • I samband med erbjudandet och noteringen av Medicovers B-aktier på Nasdaq Stockholm ställde Celox och R12 ut en option till Joint Bookrunners att förvärva upp till 5 439 375 befintliga B-aktier, att användas för att täcka så kallad övertilldelning av aktier i erbjudandet.
  • Inga stabiliseringsåtgärder har genomförts sedan noteringen och med hänsyn till Medicovers aktiekursutveckling har Joint Bookrunners beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen till fullo och avbryta stabiliseringsperioden.
  • Utnyttjandet av övertilldelningsoptionen innebär att totalt 41 701 875 aktier har sålts genom erbjudandet, motsvarande cirka 31,3 procent av det totala antalet aktier och 81,1 procent av antalet B-aktier i Medicover.
  • Efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen innehar Celox 47 157 365 A-aktier i Medicover, motsvarande cirka 35,4 procent av det totala antalet utestående aktier och 54,2 procent av rösterna i bolaget.

Jefferies International Limited och SEB var Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners vid noteringen. Carnegie och Nordea var Joint Bookrunners.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Director – Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: 0733 666 599
E-post: paula.treutiger@medicover.com

Denna information är sådan information som Medicover AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 17:30 CEST.

Om Medicover

Medicover är ett ledande internationellt vård- och diagnostikföretag med verksamhet i Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och vissa andra marknader, främst i Central- och Östeuropa. Medicover utökar dessutom sin geografiska närvaro genom att expandera till den snabbväxande vårdmarknaden i Indien. Medicover erbjuder ett brett utbud av vård- och diagnostiktjänster genom ett omfattande nätverk av kliniker och laboratorier, samt avancerad, internt utvecklad mjukvara och informationssystem. Medicover erbjuder sina tjänster genom två divisioner, Healthcare Services och Diagnostic Services.

Divisionen Healthcare Services tjänster omfattar primärvård till specialiserad öppen- och slutenvård och svarade under räkenskapsåret 2016 för 49 procent av Koncernens nettoomsättning, främst genom en integrerad vård- och betalmodell som till en stor del består av privat sjukförsäkring i form av arbetsgivarfinansierade personalförmåner. Divisionen Healthcare Services driver mer än 100 vårdcentraler i 7 länder, och har 889 000 medlemmar som genererade mer än 4,9 miljoner patientbesök per år.

Divisionen Diagnostic Services har ett brett utbud av diagnostiska laboratorietjänster som omfattar rutin- och avancerade tester inom alla större kliniska patologispecialiteter. Under räkenskapsåret 2016 genererade divisionen 51 procent av Koncernens totala nettoomsättning samt hanterade över 115 miljoner tester genom sitt nätverk av 91 kliniska laboratorier och 454 blodprovscentraler.

Om Celox

Celox grundades 2004 i Sverige med fokus på investeringsverksamhet men erbjuder även investeringstjänster. Celox är idag helägt av Jonas och Christina af Jochnicks Stiftelse, en välgörenhetsstiftelse som registrerades 2011.

Celox primära verksamhet är att förvalta sitt kapital. Detta görs primärt genom investeringar i noterade och onoterade aktier, investeringsfonder, private equity-fonder och privata företag. Celox kontrollerar även ett antal verksamheter i olika länder.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i bolaget. Detta pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till Australien, Kanada, Japan, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget kommer inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet har publiceras, och kan erhållas från Medicover. Investerare bör inte förvärva värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på bolagets verksamhet och den marknad varpå bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken bolaget eller någon annan person åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller publicera några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att reflektera händelser som sker eller omständigheter som uppkommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Jefferies International Limited är auktoriserade och regleras i Storbritannien av Financial Conduct Authority, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Carnegie Investment Bank AB och Nordea Bank AB regleras av Finansinspektionen, och arbetar exklusivt för Koncernen och Celox och R12 och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta meddelande eller inte) som en klient i samband med Erbjudandet. De ansvarar inte gentemot någon annan än Koncernen och Celox och R12 i att tillhandahålla det skydd som ges deras respektive klienter eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion eller arrangemang som avses i detta pressmeddelande.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar:

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018 uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera

Dokument & länkar