Rapport för tredje kvartalet 2001 och för perioden januari-september 2001

* PocketPharma får strategisk order från Pharmacia. Pågående och planerade studier motsvarar en volym på MSEK 8 för PocketPharma. * Tidigare känd intäktsfördröjning har medfört lägre nettoomsättning för tredje kvartalet, MSEK 0,5 (0,8). Nettoomsättning jan-sep 2,0 (1,7). * Rörelseresultat för tredje kvartalet blev MSEK -7,2 (- 3,9). För niomånadersperioden jan- sep blev rörelseresultatet -25,1 (-10,0). * Bolagets nya strategi med stärkt fokus på läkemedelsindustrin har givit sänkta kostnader under kvartalet. * Likviditetssituationen är fortsatt ansträngd. Förhandlingar om nyemission förs med institutionella parter. MEDITELLIGENCE AB (PUBL) Rapport för tredje kvartalet 2001 och för perioden januari- september 2001 Detta är Meditelligence Bolagets affärsidé är att på den internationella marknaden utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade, portabla IT-system som förenar människa och teknik inom läkemedelsindustrin samt hälso- och sjukvård. Meditelligence har sedan starten 1996 utvecklat produkter inom medicinsk teknik. Bolaget har idag tre affärsområden; PocketPharma för mobila applikationer för kliniska tester och läkemedelsprövningar, mediPal för individuell medicinering av kroniska sjukdomar samt PocketAid för trådlös och mobil journal-föring inom sjukvården. Bolaget har fr.o.m. det första kvartalet 2001 startat sin kommersialiseringsfas. Ekonomisk översikt för 3:e kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,5 (0,8). Den under kvartalet lägre omsättningen var förväntad och beror i allt väsentligt på att ett flertal kundprojekt har senarelagts. · Rörelsens kostnader inklusive finansiella kostnader uppgick till MSEK 7,7 (5,0). Kostnadsökningen är en konsekvens av bolagets ökade marknadssatsning och personalförstärkning. · Rörelseresultatet före finansiella poster blev MSEK - 7,2 (-3,9). · Kostnaden för koncernens FoU uppgick till MSEK 1,4 av vilket 0,4 har aktiverats. · Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till MSEK 5,5 (2,5). Verksamheten i sammandrag för 3:e kvartalet · PocketPharma erhåller order Pharmacia. Marknadsbearbetningen i Europa intensifieras. · MediPal för diskussioner med flera läkemedelsbolag. Projektetableringar fortsätter. · Efter genomförd Quality Audit har stort läkemedelsbolag godkänt Meditelligence som leverantör. · Avyttring förbereds av den verksamhet som ej vänder sig till läkemedelsindustrin. · Det beslutade besparingsprogrammet har sänkt kostnaderna jämfört med föregående kvartal. · Nyemission är nödvändig och förbereds. Åtgärder för en kraftfull förstärkning av likviditeten pågår. Koncernens nyckeltal i sammanfattning Jul - Sep Jan - Sep Helår (Belopp i KSEK) 2001 2000 2001 2000 2000 Nettoomsättning 466 849 1 968 1 729 5 465 Rörelseresultat -7 195 -5 887 -25 071 -10 000 -15 538 Resultat efter -7 247 -4 126 -25 288 -10 296 -20 870 finansnetto Vinst per aktie -1,52 -1,12 -5,29 -2,80 -6,88 Kassaflöde -4 614 -5 415 -24 067 1 499 25 020 Soliditet 65% 66% 65% 66% 60% Kassalikviditet 60% 75% 60% 75% 189% Medelantal anställda 27 22 27 22 22 Investeringar, finansiering och likviditet Under 3:e kvartalet har inga större investeringar gjorts. Ett flertal parallella aktiviteter pågår fortsatt i syfte att med kraft förbättra bolagets likviditet. Bland annat har styrelsen beslutat att alla icke strategiska projekt skall avyttras. Förhandlingar pågår med ett flertal intressenter. Avyttringarna förväntas medföra ett likviditetstillskott och en lägre kostnadsnivå. Nyetablering av mediPal-projekt baserad på bolagets patenterade teknologi förväntas att ge bolaget ytterligare kapital. Förhandlingar har startat med institutioner. Under perioden har en extra bolagsstämma bemyndigat styrelsen, att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission. Avsikten är att genomföra en riktad nyemission till institutionella placerare. Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2001 till MSEK 5,5 (2,5) varav 3,5 bestod av en kortfristig kredit. Ekonomisk utveckling Rörelseresultatet uppgick till MSEK -7,2(-3,9) för det 3:e kvartalet. Det försämrade rörelseresultatet beror främst på en ökning av rörelse-relaterade kostnader beroende på den marknadsanpassning av organisationen från ett utvecklingsbolag till ett försäljningsbolag som startade under Q4 år 2000. Jämfört med föregående kvartal så har dock rörelsens kostnader, exklusive av- och nedskrivningar minskat med MSEK 1,3. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget Meditelligence AB (publ) består enbart av koncernsamordnande uppgifter och tillgångarna består huvudsakligen av aktier i dotterbolag. Bolagets nettoomsättning uppgick till MSEK 0,5. Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK -8,1. Antal utestående aktier uppgår per 30 september 2001 till 5.085.014 aktier. Under räkenskapsåret 2000 genomförde bolaget tre separata optionsprogram för de anställda innebärande att 200.000 nya aktier kan tecknas under tiden 2002-01-01 till 2004-01-31. Om samtliga teckningsoptioner konverteras till aktier uppgår utspädningseffekten till 3,9 procent. Vid en extra bolagsstämma den 18/9 2001 bemyndigades styrelsen att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om utgivande av sammanlagt högst 1 000 000 aktier, vilket kan medföra en utspädning på 19,7 %. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Den förlustbringande Webbhotellverksamheten i dotterbolaget Prenordia har sålts till en marknadsledande aktör. Framtida utveckling På kort sikt är förväntningarna att åtgärdsprogrammet skall medverka till att bolaget får en bättre likviditet och en lägre kostnadsmassa. Ytterligare finansiering kommer att krävas för introduktion av mediPal-produkterna. Den första produktfinansieringen kan förväntas äga rum under hösten eller vintern 2001. Framtidsutsikten för Meditelligence verksamhet bedöms vara god inom de respektive affärsområdena. PocketPharma har uppnått en god marknadsacceptans. Etablering i Storbritannien genom anställning av en lokal säljresurs i Storbritannien, omfattande partnerdiskussioner och ett antal nära förestående pilotprojekt, ger mycket goda förutsättningar för att nå de strategiska tillväxt- och lönsamhetsmål bolaget jobbar mot. Tyngden av bearbetning kommer att ligga utanför Sveriges gränser under kommande perioder. Bolaget kommer att koncentrera sig ytterligare mot läkemedelsindustrin genom introduktion av mediPal-produkter. Utöver mediPal-Parkinson kommer ytterligare mediPal applikationer att introduceras under verksamhetsåret. mediPals generiska plattform ger utrymme för ett flertal applikationer, specifikt anpassat för terapiområden, som ger patienter optimerad medicinering. Läkemedelsindustrin kan få en förbättrad effekt på sina läkemedel när dessa tas in som behandlingsmetod. Idag testas produkten vid ett flertal olika kliniska prövningar. Marknadsutvecklingen för PocketAid har gått långsammare än planerat, detta främst beroende på att säljprocessen för produkten är komplex. PocketAid är konsultintensiv när produkten implementeras hos kunder. Bolaget söker därför externa partners, primärt med omfattande konsultverksamhet inom Hälso- och sjukvårdsområdet, för att ge kunderna ett enklare köp förfarande från en och samma organisation. Bolagets icke-strategiska projekt kommer att avyttras för att öka tillgängliga likvida medel. På grund av intäktsförskjutning på 6 månader kommer tidigare lämnad försäljningsprognos på ca. MSEK 30 och ett negativt rörelseresultat på ca. MSEK 10 inte att uppfyllas i år. Intäkterna, liksom bolagets kostnader, för det fjärde kvartalet förväntas hamna på samma nivå som under det innevarande tredje kvartalet vilket medför att årets negativa rörelseresultat kan komma att överstiga MSEK 30 (- 15,5) Styrelsens beslut att avvakta ansökan om notering av företagets aktie på Stockholmsbörsens O-lista kvarstår. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01620/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01620/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar