MEDIVIRS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari – 31 december 2006

• Beslut om fokusering av forskningsverksamheten till anläggningen i Huddinge

• Beslut om företrädesemission om 224,5 MSEK

• Tibotec har lämnat in ansökan att få starta kliniska studier för hepatit C- projektet

• Fas III-studie för Lipsovir® (ME-609) mot läppherpes startade i juli. Drygt 50% av patienterna i studien behandlades planenligt under andra halvåret.

• Licensavtal för MIV-170 tecknat med Bristol-Myers Squibb till ett totalt avtalsvärde om 104,5 MUSD och royalty på framtida försäljningsintäkter

• Licensavtal tecknat med Tibotec för HIV-proteashämmare till ett totalt avtalsvärde om 64 MEUR och royalty på framtida försäljningsintäkter

• MIV-210 utlicensierat till Tibotec till ett totalt avtalsvärde om 30 MUSD och royalty på framtida försäljningsintäkter

• Alovudine och MIV-410 utlicensierade till ett totalt avtalsvärde om 75.25 MUSD samt aktier i Presidio Pharmaceuticals och royalty på framtida försäljningsintäkter

• MIV-606 utlicensierat till ett totalt avtalsvärde om 24,5 MUSD samt aktier i Epiphany Biosciences och royalty på framtida försäljningsintäkter

• Nettoomsättningen i koncernen uppgick under perioden 1 januari - 31 december 2006 totalt till 126,0 (102,6) MSEK varav 67,9 (102,6) MSEK avser kvarvarande verksamheter och 58,1 (0) MSEK avser avvecklade verksamheter

• Resultat efter skatt uppgick till -195,6 (-104,6) MSEK och resultat per aktie uppgick till -15,16 (-8,10) SEK. Resultatförsämringen förklaras av kostnaderna för det pågående fas III-projektet Lipsovir® samt icke kassaflödespåverkande nedskrivningar i samband med omlokaliseringen av forskningsverksamhet från Storbritannien till Sverige

• I resultatet efter skatt ingår omstruktureringskostnader om 9,2 MSEK och direkta nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar om 29,7 MSEK, på grund av överflyttningen av väsentliga delar av verksamheten från Medivir UK till Medivir AB.

”2006 blev ett leveransernas år, helt i enlighet med de strategiska mål vi satte upp i december 2005. Vi har nu fokuserat vår forskning till proteashämmarområdet och under det gångna året lyckats föra våra två första proteasprojekt till start av kliniska fas I prövningar. Vi har framgångsrikt utlicensierat samtliga de projekt vilka vi beslutade oss för att inte resursbemanna internt. Sedan halvårsskiftet 2006 har vi ingått licensavtal för sju läkemedels- projekt, en utlicensieringsaktivitet som torde vara unik inom den nordeuropeiska biotekniksektorn. Vi lyckades starta registreringsstudierna för vårt mest mogna projekt, Lipsovir, tidigare än planerat och vår finansiella uthållighet har stärkts genom en nyemission samt genom kostnadsbesparingar till följd av en konsolidering av vår forskning från två enheter till en.” säger Lars Adlersson, vd Medivir AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, 08-5468 3123 eller 0708-537292.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Delårsrapport för 3 månader publiceras den 24 april 2007 varvid även årsstämma hålls
Delårsrapport för 6 månader publiceras den 9 juli 2007.
Delårsrapport för 9 månader publiceras den 24 oktober 2007.

Rapporterna finns tillgängliga på Medivirs hemsida www.medivir.se per dessa datum under rubriken IR/Media.

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar