Medivirs delårsrapport 3

Report this content

MEDIVIR DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2002 · MIV-310 har visat kraftig antiviral effekt i patienter med multiresistent HIV som inte svarar på nuvarande läkemedel. Resultaten från fas IIa studien avrapporterades i maj och presenterades under juli bl.a. på XIV International AIDS Conference i Barcelona. · Positiva prekliniska resultat för Medivirs projekt MIV-210 mot hepatit B och HIV presenterade vid ICAAC, San Diego, i september. · Arbetet med att anställa en ny VD efter Jonas Frick pågår. · Resultat efter finansiella poster upgick till -26,7 (-99,4) Mkr. Nettoomsättningen ökade till 208,7 (96,7) Mkr. · CCS ökade sin nettoomsättning till 117,0 (96,9) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 18,3 (15,7) Mkr. Kommande informationstillfällen Helårsbokslut för 12 månader kommer att publiceras den 14 februari 2003 Delårsrapport för 3 månader publiceras den 29 april 2003. Rapporterna finns tillgängliga på Medivirs hemsida www.medivir.se per dessa datum under rubriken Finansiell information. För ytterligare information kontakta: Jonas Frick, VD och koncernchef, mobil 070-648 67 61 Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarkontakter, mobil 070-853 72 92 Medivirkoncernen Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag aktivt inom forskning och utveckling av läkemedel. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla substanser till nya läkemedel baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. Forskning och utveckling bedrivs i Cambridge (England) och Huddinge (Sverige). Koncernen består av Medivir AB, dotterbolagen Medivir UK Ltd och CCS AB, samt dotterdotterbolagen CCS (UK) Ltd och Nordic Care Sweden AB. 1996 listades Medivir på Stockholmsbörsens O-lista och sedan 1 juli 2002 finns bolaget på Attract40-listan. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, astma, multipel skleros (MS) och reumatoid artrit (RA). Medivir har fyra projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Ett befinner sig i fas I och ett i fas II. Inom den prekliniska forskningen finns ett antal projekt varav ett är på väg in i och två befinner sig i optimeringsfas. Ett projekt befinner sig i sen preklinisk utvecklingsfas. Dessutom finns ca 15 specifika aktiviteter i tidig preklinisk forskning. Sammanfattning Under räkenskapsperioden har två licensavtal tecknats, det första med Reliant Pharmaceuticals gällande RP-606 (tidigare MIV-606) mot bältros och det andra med Roche för Medivirs substans MV026048 mot HIV. Affärsutvecklingen är fortsatt inriktad på partnerskap för Medivirs övriga kliniska projekt samt att utvärdera olika affärs- och forskningssamarbeten. Positiva prekliniska resultat för Medivirs projekt MIV-210 mot hepatit B och HIV presenterades vid ICAAC, San Diego, i september. För MIV-310 (HIV) avrapporterade positiva resultat från en fas IIa studie i maj. Dessa resultat har vidare presenterats under XIV International AIDS Conference i Barcelona samt vid XI International HIV Drug Resistance Workshop i Sevilla under juli. Under perioden har Chiron återlämnat MIV-150 (HIV) till Medivir. Från Medivirs prekliniska projekt har lovande forskningsresultat presenterats för Cathepsin S mot multipel skleros (MS) och autoimmuna sjukdomar. CCS försäljning och resultatutveckling fortsätter att utvecklas starkt. Under perioden har leverans och därtill hörande intäkter av ögonprodukterna samt Nezeril kommit igång vilket påverkat försäljningsutvecklingen positivt. Arbetet med att anställa en ny VD efter Jonas Frick pågår. [REMOVED GRAPHICS] Medivirs kliniska utvecklingsportfölj RP-606 (tidigare MIV-606) mot bältros Överföring av data och dokumentation kring RP-606 till Reliant avslutades under försommaren. Nu planeras kommande fas III studier, substansproduktion och syntesutveckling. Bolagen har gemensamt utsett en s.k. "advisory board" bestående av världsledande kliniska forskare inom området. Denna grupp deltar nu aktivt i planeringen av fas III studien. Nästa steg i processen är att träffa FDA för avrapportering av fas II studierna. ME-609 mot labial herpes (munsår) Arbetet med att finna partnerskap för fas III studier fortskrider. MIV-310 mot multiresistent HIV En fas IIa konceptstudie presenterades under sommaren. Den visar att MIV- 310 (NRTI) är effektiv i patienter vars HIV-infektion inte kunnat stoppas med nuvarande läkemedel. MIV-310 kan komma att ingå i framtida behandling av den växande gruppen patienter med multiresistent HIV. Nu planeras fas IIb studier parallellt med utvärdering av framtida potentiella partnerskap för vidareutveckling av projektet i kliniska studier. MIV-210 mot hepatit B virus (gulsot) och HIV Medivirs projekt MIV-210 mot hepatit B virus (gulsot) och HIV befinner sig i kliniska studier fas I. Medivir presenterade i september nya prekliniska data gällande MIV-210 för indikationerna hepatit B och HIV på ICAAC (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy) mötet i San Diego, USA. Dessa visar att MIV-210 är mycket potent mot hepatit B och även mot virus som blivit resistent mot nuvarande behandling. Dessutom har MIV-210 mycket bra effekt mot multiresistent HIV och en synergistisk effekt med MIV-310. Parallellt med de pågående kliniska fas I studierna, som visat mycket bra oralt upptag i friska individer, planeras behandling med MIV-210 i HIV patienter med multiresistent virus i fas IIa studier. På liknande sätt kommer även MIV-210 att prövas i hepatit B patienter. Medivirs ambition är att fortsätta den kliniska utvecklingen av detta mycket lovande projekt samt att vid lämpligt tillfälle söka partnerskap för MIV- 210. Medivirs prekliniska forskning Projektens utveckling Medivir har ett 15-tal specifika aktiviteter i preklinisk forskning varav 4 nått projektstatus. Ett av dessa projekt är MV026048, en polymerashämmare av typen NNRTI, som befinner sig i sen preklinisk utveckling. Medivir utlicensierade projektet till Roche i april. Överförandet av data och dokumentation avslutades under sommaren. Roche, som tagit över utvecklingsansvaret, förbereder nu kliniska studier. Dessa beräknas starta under 2003. Cathepsin S projektet (proteashämmare), som syftar till terapi mot autoimmuna sjukdomar, befinner sig i optimeringsfas. Projektet drivs gemensamt med amerikanska Peptimmune med inriktning mot bl.a. reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS). Stora forskningsframsteg har gjorts för att validera projektet inom dessa terapiområden vilket också rapporterats. Cathepsin K proteas är ett enzym vars aktivitet leder till nedbrytning av benvävnad. Vid förhöjd cathepsin K aktivitet eller vid obalans mellan benuppbyggnad och bennedbrytning uppstår osteoporos, benskörhet. Det har kunnat visas att den sjukdomsframkallande nedbrytningen av benvävnad kan minskas markant om cathepsin K aktiviteten blockeras. Medivirs hämmare har uppvisat effekt i en modell för human bennedbrytning, benresorption, och projektet är nu på väg in i optimeringsfas. CCS CCS har fortsatt sin positiva försäljningsutveckling med en ökning om 21%. Ökningen är främst hänförlig till en fortsatt stark försäljningstillväxt för CCS hela produktsortiment. Dessutom har produktion, leverans och därtill hörande intäkter av ögonprodukterna samt Nezeril kommit igång i slutet av andra kvartalet vilket ytterligare stärkt CCS försäljningsutveckling under det tredje kvartalet. Under perioden har CCS och Population Council, New York, utökat sitt samarbete vad gäller utveckling och tillverkning av en vaginal gel som skall användas i kommande fas III studier. Målet för studierna är att skapa en produkt som skyddar kvinnor i tredje världen mot sexuellt överförbara sjukdomar. Rörelseresultatet har under året belastats med kostnader för omstruktureringen av Nordic Care AB samt kostnader avseende övertagandet av AstraZenecas ögonprodukter och kontraktstillverkningen av Nezeril vilket påverkat rörelsemarginalen negativt. Rörelsemarginalen för CCS har stärkts under tredje kvartalet och väntas återgå till tidigare nivåer i takt med att försäljningen av ögonprodukter och kontraktstillverkning av Nezeril uppnår full skala. Medivirkoncernens intäkter och kostnader Koncernen Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 208 714 (96 675) kkr. Rörelsekostnaderna uppgick till -239 600 (-205 660) kkr. I dessa kostnader ingick goodwillavskrivningar på -2 524 (-2 524) kkr. Finansnettot uppgick till 2 796 (9 863) kkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -26 653 (-99 409) kkr. Medivir Nettoomsättningen i Medivirs forskningsverksamhet, som omfattar Medivir AB och Medivir UK Ltd, uppgick under perioden till 92 440 (153) kkr. Ökningen av intäkterna är hänförlig till utlicensieringen av RP-606 mot bältros till Reliant samt utlicensieringen av MV026048 mot HIV till Roche. Rörelsekostnaderna uppgick till -137 639 (-122 558) kkr, fördelat på externa kostnader -72 642 (-63 927) kkr, personalkostnader - 53 762 (- 48 646) kkr samt avskrivningar -11 235 (-9 985) kkr. I externa kostnader ingår ca 7 500 kkr som avser kostnadsföring av del av posten varulager avseende RP-606 i Medivir AB. Rörelseresultatet uppgick till -45 198 (-122 405) kkr. Resultatförbättringen är i huvudsak hänförlig till utlicensieringen av RP-606 och MV026048. Resultat efter finansiella poster uppgick till -42 424 (-112 785) kkr. CCS I CCS-koncernen ingår CCS AB, Nordic Care Sweden AB (NCS AB) samt CCS UK Ltd. CCS nettoomsättning ökade till 116 974 (96 935) kkr. CCS-koncernens rörelseresultat uppgick till 18 274 (15 656) kkr och resultat efter finansnetto uppgick till 18 295 (15 899) kkr. Försäljningsökningen förklaras av en fortsatt god försäljningsutveckling för CCS egenlanserade produkter samt att produktion och försäljning av förvärvade ögonprodukter och Nezeril kommit igång i slutet av andra kvartalet. De två största produktgrupperna Fria handelsvaror och Läkemedel ökade med 15 % respektive 12 %. CCS engelska dotterbolag har under perioden påbörjat en lansering och försäljning av CCS fotvårdsprodukter på Lloyds, och sedan tidigare distribueras CCS produkter även av Boots. Av CCS AB:s produktförsäljning utgör 35 (36) procent kontraktstillverkning och 16 (14) procent exportförsäljning. Rörelseresultatet har under perioden belastats med kostnader för omstruktureringen av NCS AB samt kostnader avseende övertagandet av AstraZenecas ögonprodukter och kontraktstillverkningen av Nezeril. Produktion, leverans och därtill hörande intäkter av ögonprodukterna samt Nezeril påbörjades i slutet av andra kvartalet. Personalkostnaderna i CCS-koncernen har ökat på grund av att drygt 40 anställda tillkom under 2001, bland annat till följd av CCS ökade andel kontraktstillverkning inom hudvårdsområdet, tillverkning och försäljning av CCS nya ögonproduktsortiment, kontraktstillverkning av Nezeril samt via det förvärvade NCS AB. Finansiell ställning Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 156 230 kkr (182 732 kkr per den 31 december 2001). Till detta kan läggas marknadsvärdet på noterade aktier, vilket uppgick till 9 293 kkr (15 554 kkr per den 31 december 2001). Per den 30 september fanns 2 444 (852) kkr i räntebärande skulder. Det egna kapitalet uppgick till 353 707 (396 176) kkr. Koncernens soliditet uppgick till 88,9 procent att jämföras med 88,1 procent per den 31 december 2001. Investeringar Bruttoinvesteringar i koncernens materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 14 114 (24 913) kkr. Investeringarna är framförallt hänförliga till anskaffandet av forskningsutrustning i Medivir samt anskaffande av produktionsutrustning i CCS. Ökningen av immateriella rättigheter avser CCS:s förvärv från AstraZeneca av produktionsrättigheterna för ögonprodukterna. Redovisningsprinciper Koncernen har tillämpat årsredovisningslagen vid upprättandet av delårsrapporten. Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Redovisningsrådets (RR) rekommendationer och uttalanden. Framtidsutsikter Forskningskostnaderna för 2002 kommer att ligga i nivå med 2001. Efter ingångna avtal om utlicensieringar av RP-606 samt MV026048 erhåller Medivir cirka 100 Mkr i likviditetstillskott varav 20 Mkr via nyemission. CCS försäljning och resultat förväntas fortsätta att utvecklas positivt. Huddinge den 4 november 2002 Medivir Styrelsen Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av Medivirs revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00480/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00480/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar